Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5220: Sjelesorg og fordypningspraksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Maria Stensvold Ånonsen (Maria.Anonsen@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

DIA 5220 består av to delemner:
Delemne A Sjelesorg (11 studiepoeng)
 
Delemnet gir en innføring i sjelesorgfaget: Egenart, mangfold, målsettinger og metoder. Problemstillinger fra det diakonale praksisfeltet vil bli drøftet i relasjon til den sosiale og kulturelle kontekst de er en del av, og reflektert i lys av teologi og andre fagdisipliner. Det legges vekt på utvikling av den enkelte som samtalepartner og på refleksjon over egen rolle i utfordrende samtalesituasjoner. Temaer som blir belyst i dette emnet, er:
 • ulike forståelser av sjelesorg som fag og praksis
 • sorg og død
 • skyld, skam, tilgivelse og forsoning
 • overgrep og krenkelser
 • gudsbilde og identitet
 • ritualenes betydning i sjelesorgen
Delemne B Fordypningspraksis (4 studiepoeng)
 
Delemnet består av fire ukers praksis. Praksis kan være innenfor en menighet, en diakonal institusjon eller organisasjon i Norge, en norsk kirke i utlandet (Sjømannskirken) eller innenfor en misjons- eller bistandsorganisasjon. Praksis kan også legges til en offentlig institusjon dersom denne arbeidsplassen har en ansatt som kan godkjennes som veileder.
 
Følgende temaer er knyttet opp mot praksis:
 • praksisforberedelser, herunder arbeid med individuell målsetting
 • rammer og ressurser ute i feltet
 • bruk av metoder i praktisk diakonalt arbeid
 • evaluering
 
Arbeidsformer:
Forelesninger, veiledningsgrupper, praksisforberedelser og praksis

Overlappende emner

DIA5220 Sjelesorg og fordypningspraksis overlapper delvis med DIA5120 Sjelesorg og MADIA 522 Praksisstudier. Studenter som har DIA5120 fra før, vil få 5 studiepoeng uttelling for DIA5220 på karakterutskriften eller vitnemålet. Studenter som har MADIA 522 fra før, vil få 10 studiepoeng uttelling for DIA5220 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent frammøte (75%) i veiledningsgrupper
 • få godkjent frammøte (75%) i øvrig undervisning
 • lage målsettinger for praksisperioden som skal drøftes med praksisveileder i begynnelsen, underveis og ved slutten av perioden
 • gjennomføre og få bestått praksis
 • delta på praksisseminar med et muntlig framlegg knyttet til en problemstilling fra praksis
 • få godkjent et refleksjonsnotat på 1500 ord (+/- 10%) i etterkant av praksis, som synliggjør 200 sider selvvalgt pensum knyttet til problemstillingen
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2500 - 3500 ord) som vurderingsform. Karakteren A-F settes på grunnlag av eksamen.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Sjelesorg
 
KUNNSKAPER
Studenten har:
 • avansert kunnskap om begrunnelser for kirkens sjelesorg, sjelesorgens egenart, målsettinger og metoder
 • inngående kunnskap om sjelesørgeriske tilnærmingsmåter i møte med eksistensielle temaer
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • vurdere, drøfte og analysere ulike sjelesørgeriske utfordringer
 • analysere og forholde seg kritisk til temaer, teorier, problemstillinger og metoder i emnet
 • vise respekt, empati og sette adekvate grenser i møte med mennesker som søker sjelesorg
 • reflektere over selvbilde og gudsbilder, personlig og profesjonelt
 • gi og få tilbakemeldinger, og reflektere over egen samtalepraksis i gruppe
Delemne B: Fordypningspraksis
KUNNSKAPER
Studenten har
 • avansert kunnskap om diakoniens ulike kontekster
 • inngående kunnskap om diakonens rolle i samfunnet, og er i stand til å utføre de yrkesmessige handlingene som rammeplanen for praksis krever
 • inngående kunnskap om arbeidet og samarbeidet diakonale institusjoner utfører for å møte ulike behov i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • ta imot veiledning for å utvikle evnen til ny innsikt og personlig utvikling og justere egen faglig utøvelse i tråd med tilbakemeldinger som gis
 • knytte diakoniteori og diakonal praksis sammen, og utøve en diakonifaglig bevissthet og modenhet
 • reflektere over egen rolle og ha et realistisk bilde av egen styrke og utfordringer i møte med enkeltmennesker, medarbeidere og samarbeidsrelasjoner
 • arbeide med integrering av egen tro/eget livssyn og profesjon med tanke på framtidig tjeneste

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aakre, M. (2016). Jakten på dømmekraft: Praksisnært etikkarbeid i helsetjenesten (s. 144-157). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Austad, A. (2017). Nyere sorgforståelse og ulike sorgmodeller. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 34(1), s. 5-10. Bibliotek (Kompendium).
 • Dalaker, A. (2012). Tro - en kilde til livsmot?: Håpets mysterium når sykdom preger livet. Follese: Efrem. Bibliotek
 • Doehring, C. (2015). The practice of pastoral care: A postmodern approach (Rev. and expanded utg., s. 85-115). Louisville, Ky: John Knox. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, samhandling, etikk (3. utg., Kap. 3-5 +7). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Eide, Ø. M. (2014). Forståelse og fordypning: Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen. [Oslo]: Luther. Bibliotek
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), s. 165-179. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2008). Sjelesorgens teologiske forankring og egenart: Bidrag til refleksjon. Tidsskrift for sjelesorg, 28(2), s. 76-93. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2008). Jakten på sjelesorgens identitet: Teologiske og kulturanalytiske peilinger i en brytningstid. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 35(3), s. 19-42. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Falk, B. (2016). Å være der du er: Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtale (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Farstad, M. (2013). Identitetsarbeid i spennet mellom selvaktelse og skam. Tidsskrift for sjelesorg, 33(3), s. 186-200. Bibliotek (Kompendium).
 • Farstad, M. (2016). Skam: Eksistens, relasjon, profesjon (s. 25-75, 132-190, 237-290). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Halstensen, K. (2013). Hvordan blir tillit til: Om tilknytningsteori som nøkkel til å forstå dynamikken mellom tillit og mistillit i relasjonsdannelse. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 81-100). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 113-126). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. & Aarflot, H. M. (2013). Tro og identitet - under erfaringens trykk. Tidsskrift for sjelesorg, 33(3), s. 173-185. Bibliotek (Kompendium).
 • Hovland, B. I. (2003). Du er er nåden, jeg er skammen - å, hvor vi dog passer sammen. I T. Anstorp, B. I. Hovland & E. Torp (Red.), Fra skam til verdighet: Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep (s. 44-64). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hunsinger, D. (2011). Bearing the unbearable: Trauma, gospel and pastoral care. Theology Today, 68(1), s. 8-25. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Kirkengen, A. L. (2013). Barndomsforgiftning skader livskraften. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 63-80). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Kleiven, T. (2016). Makt til å tilgi: Guds tilgivelse og mellommenneskelig tilgivelse sett i et maktanalytisk perspektiv. Tidsskrift for sjelesorg, 36(2), s. 151-168. Bibliotek (Kompendium).
 • Lartey, E. Y. (2003). In living color: An intercultural approach to pastoral care and counseling (2. utg., s. 11-78). London: Jessica Kingsley Publishers. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Stifoss-Hanssen, H. (2007). M. Bunkholt (Red.), Møtet med den andre (s. 17-33, 45-69, 99-111, 125-136). Oslo ,: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek
 • Træthaug, M. (2013). Diakoni på Facebook: Hvordan kan bruk av Facebook være med på å gi ungdom plass i sørgerommet. Tidsskrift for sjelesorg, 33(2), s. 116-128. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift