Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5130: Etikk og verdier

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 


Emneansvarlig:Gunhild Maria Hugdal (Gunhild.M.Hugdal@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet består av to delemner som til sammen vil gi hjelp til å reflektere over etiske utfordringer og verdivalg i diakonal praksis. Det første delemnet (Etikk, dømmekraft og diakoni) legger vekt på at etisk teori og personlig dømmekraft er viktig i utøvelsen av diakonal praksis. Det andre delemnet (Verdier og relasjoner i profesjonell praksis) er et felles profilemne for alle studieprogram på masternivå ved VID vitenskapelige høgskole. Det legger vekt på å utvikle et kritisk analytisk og et konstruktivt perspektiv på egen yrkespraksis.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent frammøte i undervisningen (60%)
 • få godkjent en individuell skriftlig oppgave (2000 ord) knyttet til delemne B, levert innen en fastsatt frist
 • delta i elektronisk evaluering av studietilbudet dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
Oppgaveteksten knyttet til den individuelle skriftlige oppgaven i delemne B, legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt.
Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5130 har individuell skriftlig oppgave (2500 - 3500 ord) som vurderingsform. Oppgaven er knyttet til delemne A. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Mål

DELEMNE A: ETIKK, DØMMEKRAFT OG DIAKONI (5 studiepoeng)
Delemnet bygger på erkjennelsen av at diakonal praksis i stor grad handler om evne til å treffe valg basert på personlig skjønn. Det vil fokusere hvordan fagpersoners dømmekraft, i vurdering av situasjoner, kontekst, involverte personer, prinsipper og konsekvenser, påvirker oppfatningen av troverdighet i yrkesutøvelsen.
Studiet av ulike etiske teorier skal gi innsikt i forskjellige innfallsvinkler til forståelse av den gode handling. Kjennskap til personalistiske, konsekvensialistiske og regelorienterte teorier, samt dydsetiske innfallsvinkler skal hjelpe studenten til en dypere innsikt i hvordan verdier og normer kommer til uttrykk i praksis og i organisasjoners beslutningsprosesser.
Studenten vil måtte involvere seg i konkretiseringer av praktiske valgsituasjoner, og hvordan disse kan belyses via etisk teori. Dessuten vil emnet inneholde trening i etisk argumentasjon og refleksjon. Et overordnet perspektiv vil være hvordan etikken kan belyse og bidra til verdibasert diakonal praksis. 
 
Læringsutbytte etter fullført delemne:
KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om etisk argumentasjon i samtidskontekstuelt lys
 • god kunnskap om sentrale etiske teorier
FERDIGHETER
Studenten kan
 • presisere etiske dilemmaer i ulike diakonale praksissituasjoner
 • identifisere sentrale verdier og reflektere over relevante
handlingsalternativer
 • kritisk anvende selvstendig etisk dømmekraft og moralsk skjønn i møte
med etiske problemer og dilemmaer
Arbeidsform: Forelesninger og praktisk trening i anvendelse av etisk refleksjon i refleksjonsgrupper.

DELEMNE B: VERDIER OG RELASJONER I PROFESJONELL PRAKSIS (5 studiepoeng)
Emnet har særlig fokus på profesjonell praksis med vekt på en verdibevisst forståelse.
Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til maktproblematikk og til livssynsmessig og verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere med ulike verdier og livssyn betyr.
 
Hovedtemaer:

 • Verdier i profesjonell praksis
 • Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn
 • Spenningen mellom kulturelt mangfold, sekularisering og inividualisering som kontekst for profesjonell praksis
 • Kritisk refleksjon over egne førforståelser og verdier
 • Maktperspektiver i profesjonell praksis
 • Diakonale og trosbaserte tradisjoner i profesjonell praksis
 
Læringsutbytte etter fullført delemne:
KUNNSKAP
Kandidaten
Har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til profesjonell praksis
Har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, helse og velferd
Har utdypet kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for profesjonell praksis
FERDIGHETER
Kandidaten
Kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og livssynsmessige mangfold Kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen
Kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner
 GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
Kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner
 
Arbeidsform:
Nettbaserte leksjoner
Seminarer/forelesninger
Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting
  
Til litteraturliste, delemne B: Du finner litteraturliste og kompendielitteraturen i Canvas på VID vitenskapelige høgskole.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Almås, G., Heiene, G. & Hovland, K. H. (Red.) (2013). Sett undertrykte fri!: Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene. Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • Aristoteles & Eriksen, T. B. (1999). Den nikomakiske etikk (XIII-XXIV). Oslo: Bokklubben dagens bøker. Bibliotek (Kompendium)
 • Christoffersen, S. A. (2012). Handling og dømmekraft: Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv (2. utg., s. 53-58). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Community of Protestant Churches in Europe, . (2011). A Time to live, and a time to die. An aid to orientation of the CPCE Council on death ? hastening decisions and caring for the dying. Hentet fra www.ev-medizinethik.de
 • Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk: Til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3. utg., s. 93-111, 174-202). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk: Til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Fretheim, K. (2008). Empiri og diskursanalyse: Relevant for teologisk etikk?. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(3/4), s. 268-284. Bibliotek. Hentet 2015-01-20 fra www.idunn.no
 • Henriksen, J.-O. & Schmidt, U. (2010). Religion, etikk og moral: Nye sammenhenger. I P. K. Botvar & U. Schmidt (Red.), Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og sakralisering (s. 132-148). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • MacIntyre, A. (1998). Dydene, livets enhet og tradisjon. I A. J. Vetlesen (Red.), Dydsetikk (s. 22-46). Oslo: Humanist forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Machiavelli, N. (1998). Fyrsten (s. 47-48). Oslo: Grøndahl Dreyer. Bibliotek (Kompendium)
 • Rawls, J. (1999). A theory of justice (Rev. utg., s. 118-123). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Schmidt, U. (2011). Mennesket: Avhengig og fritt: Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 169-189). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Syse, H. (2009). Religious ethics, Christianity, and War. Etikk i praksis = Nordic journal of applied ethics, 3(1), s. 49-58. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Vetlesen, A. J. (1998). Dydsetikk i individualiseringens og globaliseringens tid. I A. J. Vetlesen (Red.), Dydsetikk (s. 151-208). Oslo: Humanist forl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Litteraturliste til delemne B er lagt i Canvasrommet for delemnet på VID..

> PDF-versjon for utskrift