Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5120: Sjelesorg

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Maria Stensvold Ånonsen (Maria.Anonsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Dette emnet gir en innføring i faget sjelesorg, dets egenart, mangfold, målsettinger og metoder. Problemstillinger fra det diakonale praksisfeltet vil bli drøftet i relasjon til den sosiale og kulturelle kontekst de er en del av, og reflektert i lys av teologi og andre fag-disipliner. Det legges vekt på utvikling av den enkelte som samtalepartner og på refleksjon over egen rolle i utfordrende samtalesituasjoner.
 
Arbeidsformer: Forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser

Overlappende emner

Med DIA571 reduseres dette emnet med 10 studiepoeng.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent frammøte i undervisning og troshistoriegrupper (60%),
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1500 - 2000 ord) innen en fastsatt frist,
 • delta i evaluering av studietilbudet dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5120 har faglig oppgave på 2500 - 3500 ord som vurderingsform. Karakteren A-F settes på grunnlag av eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAPER
Studenten har:
 • god kunnskap om forholdet mellom sjelesorg og spiritualitet
 • god kunnskap om begrunnelser for kirkens sjelesorg, sjelesorgens
egenart, målsettinger og metoder
 • inngående kunnskap om sjelesørgeriske tilnærmingsmåter i møte med død,
tilgivelse, forsoning, sorg og sykdom
 • Inngående kunnskap om sjelesørgeriske tilnærmingsmåter i møte med skyld,
skam, overgrep og krenkelser
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • vurdere, drøfte og analysere sjelesørgeriske utfordringer
 • utøve sjelesorg som en del av sitt profesjonelle arbeid
 • lese faglitteratur og hente ut vesentlige momenter fra litteraturen
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises
til på en standardisert måte
 • analysere og forholde seg kritisk til temaer, teorier, problemstillinger
og metoder i emnet

> PDF-versjon for utskrift