Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5115: Diakoniens teologi med vekt på frigjøringsteologiske perspektiver

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i sentrale bibelske, historiske og systematisk-teologiske perspektiver på diakonal praksis, med særlig fokus på frigjøringsteologien som en ressurs i møte med diakonale utfordringer.
 
Emnet har ingen studiepoengreduksjon. Emnet kan (kun) velges av studenter som har Årsstudium i kristendom/RLE eller tilsvarende.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent frammøte i undervisningen (60%),
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist,
 • delta i evaluering av studietilbudet dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5115 har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om bibelske motiver som er relevante for forståelsen av diakonal praksis (Jesus som frelser og forbilde, gjestfrihet og fellesskap, barmhjertighet og rettferdighet)
 • god kunnskap om sentrale lærepunkter i kirkens bekjennelse med relevans for forståelsen av diakonal praksis og teori, med vekt på en luthersk kristendomsforståelse (menneskesyn, kirkeforståelsen, eschatologien, og teodicéspørsmålet/lidelsens problem),
 • god kunnskap om religionsdialog og religionsmøte som grunnlag for diakonal teori og praksis.
 • inngående kunnskap om ulike systematisk-teologiske tilnærminger til diakonal praksis
 • inngående kunnskap om frigjøringsteologiske perspektiver som ressurs i tolkningen av diakonal praksis.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • kritisk vurdere ulike teologiske begrunnelser for diakonal praksis, med fokus på frigjøringsteologiske perspektiver
 • lese og analysere utvalgte bibelske tekster med tanke på deres relevans for tolkningen av diakonal praksis
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisertmåte
 • bruke faglige begreper / teorier / verktøy til å analysere teologiske og diakonifaglige problemstillinger

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aadland, E. (2009). Det godes fiende. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 159-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Agrell, G. (2008). Bibelen och diakoni - motivering och exempel. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 65-88). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Blennberger, E. (2008). Diakoni, etik och ideologi. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 89-117). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Dietrich, S. (2011). Det eneste som er sikkert er at alle skal dit: Synet på døden i luthersk kristendom. Religion og livssyn, 23(1), s. 26-31. Bibliotek (Kompendium).
 • Fanuelsen, O. (2009). Kirkens omsorgstjeneste. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 141-156). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Hansen, K. M. (2001). Den barmhjertige samaritan - førstehjelp ved veikanten. I H. Nordahl & A.-B. A. Breder (Red.), Barmhjertighet og rettferdighet (s. 13-38). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hansson, M. J. (2008). Diakoni - teologisk reflexion. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 29-64). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Haugen, H. M. (2009). Vern om skaperverket. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 103-118). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Jordheim, K. (2009). Plan for diakoni i Den norske kirke: En presentasjon. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 13-28). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • McGrath, A. E. (2017). Christian theology: An introduction (6th. utg., s. 405-425). Hoboken: John Wiley & Sons. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Russell, L. M. (1993). Church in the round: Feminist interpretation of the church (s. 17-45). Louisville, Ky.: Westminster/J. Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Schmidt, U. (2011). Mennesket: Avhengig og fritt: Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 169-189). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Sobrino, J. & Ellacuría, I. (Red.) (1996). Systematic theology: Perspectives from liberation theology ; readings from Mysterium Liberationis (s. 1-89, 124-145). Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Bibliotek
 • Stålsett, S. J. (2000). Den utstøtte. I H. Moxnes (Red.), Jesus: År 2000 etter Kristus (s. 192-221). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Stålsett, S. J. (2008). Frigjøringsteologi. I S. J. Kristiansen & S. Rise (Red.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (s. 584-598). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Tamez, E. (1993). The amnesty of grace: Justification by faith from a Latin American perspective. Nashville: Abingdon Press. Bibliotek
 • Tønnessen, A. V. (2011). Kirken og samfunnet. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 191-208). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift