Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5110: Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i sentrale bibelske, historiske og systematisk-teologiske perspektiver på diakonal praksis. Det blir undervist om bibelfaglige, kirkehistoriske og dogmatiske tema med særlig relevans for utøvelsen av diakoni. Emnet skal gi kunnskap om bibelske og teologiske fortolkninger av diakonal praksis i et postsekulært samfunn.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent frammøte i undervisningen (60%),
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist,
 • delta i evaluering av studietilbudet dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5110 har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om bibelske motiver som er relevante for forståelsen av diakonal praksis (menneskesyn, Gudsbilde, Jesus som frelser og forbilde, gjestfrihet og fellesskap, barmhjertighet og rettferdighet)
 • god kunnskap om sentrale lærepunkter i kirkens bekjennelse med relevans for forståelsen av diakonal praksis og teori, med vekt på en luthersk kristendomsforståelse (treenighetslæren, kristologien, sakramentforståelsen, rettferdiggjørelseslæren, menneskesyn, kirkeforståelsen, eschatologien, og teodicéspørsmålet/lidelsens problem)
 • god kunnskap om religionsdialog og religionsmøte som grunnlag for diakonal teori og praksis
 • inngående kunnskap om ulike systematisk-teologiske tilnærminger til diakonal praksis
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • kritisk vurdere ulike teologiske begrunnelser for diakonal praksis
 • lese og analysere utvalgte bibelske tekster med tanke på deres relevans for tolkningen av diakonal praksis
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisertmåte
 • bruke faglige begreper / teorier / verktøy til å analysere teologiske og diakonifaglige problemstillinger

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aadland, E. (2009). Det godes fiende. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 159-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Agrell, G. (2008). Bibelen och diakoni - motivering och exempel. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 65-88). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Blennberger, E. (2008). Diakoni, etik och ideologi. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 89-117). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Dietrich, S. (2011). Det eneste som er sikkert er at alle skal dit: Synet på døden i luthersk kristendom. Religion og livssyn, 23(1), s. 26-31. Bibliotek. Hentet fra www.religion.no
 • Fanuelsen, O. (2009). Kirkens omsorgstjeneste. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 141-156). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Grindheim, S. (2008). Ignorance is bliss: Attitudinal aspects of the judgement according to works in Matthew 25: 31-46. Novum Testamentum, 50(4), s. 313-331. Bibliotek. Hentet 2015-06-05 fra search.ebscohost.com
 • Hansen, K. M. (2001). Den barmhjertige samaritan - førstehjelp ved veikanten. I H. Nordahl & A.-B. A. Breder (Red.), Barmhjertighet og rettferdighet (s. 13-38). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hansson, M. J. (2008). Diakoni - teologisk reflexion. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 29-64). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Haugen, H. M. (2009). Vern om skaperverket. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 103-118). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk (Kap. 2,3,5,6,7,8,9). Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • Jordheim, K. (2009). Plan for diakoni i Den norske kirke: En presentasjon. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 13-28). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Løland, H. (2008). Mitt liv er kommet nær dødsriket: Klage i Det gamle testamentet og i dag. Halvårsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, (1), s. 36-47. Bibliotek (Kompendium).
 • McGrath, A. E. (2017). Christian theology: An introduction (6th. utg., s. 405-425). Hoboken: John Wiley & Sons. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Russell, L. M. (1993). Church in the round: Feminist interpretation of the church (s. 17-45). Louisville, Ky.: Westminster/J. Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandnes, K. O. (1996). -I tidens fylde-: En innføring i Paulus' teologi (s. 202-214). Oslo: Luther. Bibliotek (Kompendium)
 • Schmidt, U. (2011). Mennesket: Avhengig og fritt: Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 169-189). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Stålsett, S. J. (2000). Den utstøtte. I H. Moxnes (Red.), Jesus: År 2000 etter Kristus (s. 192-221). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Tønnessen, A. V. (2011). Kirken og samfunnet. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 191-208). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift