Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5110: Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Litteratur 


Emneansvarlig:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aadland, E. (2009). Det godes fiende. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 159-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Agrell, G. (2008). Bibelen och diakoni - motivering och exempel. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 65-88). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Blennberger, E. (2008). Diakoni, etik och ideologi. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 89-117). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Dietrich, S. (2011). Det eneste som er sikkert er at alle skal dit: Synet på døden i luthersk kristendom. Religion og livssyn, 23(1), s. 26-31. Bibliotek. Hentet fra www.religion.no
 • Fanuelsen, O. (2009). Kirkens omsorgstjeneste. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 141-156). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Grindheim, S. (2008). Ignorance is bliss: Attitudinal aspects of the judgement according to works in Matthew 25: 31-46. Novum Testamentum, 50(4), s. 313-331. Bibliotek. Hentet 2015-06-05 fra search.ebscohost.com
 • Hansen, K. M. (2001). Den barmhjertige samaritan - førstehjelp ved veikanten. I H. Nordahl & A.-B. A. Breder (Red.), Barmhjertighet og rettferdighet (s. 13-38). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hansson, M. J. (2008). Diakoni - teologisk reflexion. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 29-64). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Haugen, H. M. (2009). Vern om skaperverket. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 103-118). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk (Kap. 2,3,5,6,7,8,9). Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • Jordheim, K. (2009). Plan for diakoni i Den norske kirke: En presentasjon. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 13-28). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Løland, H. (2008). Mitt liv er kommet nær dødsriket: Klage i Det gamle testamentet og i dag. Halvårsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, (1), s. 36-47. Bibliotek (Kompendium).
 • McGrath, A. E. (2017). Christian theology: An introduction (6th. utg., s. 405-425). Hoboken: John Wiley & Sons. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Russell, L. M. (1993). Church in the round: Feminist interpretation of the church (s. 17-45). Louisville, Ky.: Westminster/J. Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandnes, K. O. (1996). -I tidens fylde-: En innføring i Paulus' teologi (s. 202-214). Oslo: Luther. Bibliotek (Kompendium)
 • Schmidt, U. (2011). Mennesket: Avhengig og fritt: Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 169-189). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Stålsett, S. J. (2000). Den utstøtte. I H. Moxnes (Red.), Jesus: År 2000 etter Kristus (s. 192-221). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Tønnessen, A. V. (2011). Kirken og samfunnet. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 191-208). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift