NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

BIB511: Bibelteologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk. BIB511 gir en oversikt over sentrale sider ved synoptisk og paulinsk bibelteologi, og inkluderer også noe gammeltestamentlig bibelteologi.

Overlappende emner

Deler av BIB511 Bibelteologi overlapper med NT513 Det nye testamentet - bibelteologi. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har NT513 fra før, vil få 3 poeng uttelling for BIB511 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • delta i minst 75% av undervisningen
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

BIB511 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ, dersom studenten har oppfylt studiekravet om skrivekurs. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
  • god kunnskap om hvordan Paulus reflekterer om Kristus, frelse, menighet og kristen livsførsel
  • inngående kunnskap om innholdet i og rekkevidden av Jesu forkynnelse om Guds rike i følge de synoptiske evangeliene
  • inngående kunnskap om hvilket bilde de synoptiske evangeliene gir av Jesu selvforståelse og av å følge etter han
  • god kunnskap om antropologi (menneskesyn) og gudsforståelse i Det gamle testamentet.
FERDIGHETER
Studenten kan
  • reflektere over om Paulus brev er uttrykk for en enhetlig teologi
  • gjøre rede for teologiske sammenhenger mellom Det gamle og Det nye testamentet.

Merknad til litteraturlisten

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

> PDF-versjon for utskrift