Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH5095: Masteroppgave med vitenskapsteori Erfaringsbasert master prest

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Ingen faglærer, spør student@mf.no
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet består både av vitenskapsteori og metode samt selve av masteravhandlingen og skal forberede og understøtte studenten i avhandlingsarbeidet ved å gi en innføring i vitenskapsteori og metoder. Det vil særlig bli lagt vekt på metoder og teoretiske perspektiv som utforsker forholdet mellom teori og praksis og som kan bidra til å gi studentene en fordypet forståelse av egen praksiserfaring. Det blir også gitt innføring i litteratursøk og kildehenvisninger.
 
Når metoder som har «migrert» fra andre fagdisipliner også anvendes av teologisk forskning, tematiseres spørsmål om virkelighetsforståelse (ontologi) og kunnskapssyn (epistemologi). Emnet vil derfor drøfte forholdet mellom samfunnsfaglige og teologiske metoder. Hvilken rolle spiller for eksempel Gud som aktør i empirisk orientert teologisk forskning, og hva kan slik forskning egentlig si om Guds åpenbaring og handling i verden?
 
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten vise at hun/han kan gjennomføre et faglig, vitenskapelig arbeid bygget på aktuelle metoder og temaer innen fagområdet. Valg og vinkling av emne skal tilpasses til de overordnede målene for programmet, slik disse er formulert under læringsutbytte i programbeskrivelsen. Arbeidet skal styrke studentens faglige grunnlag for egen yrkesutøvelse. Masteravhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig, skriftlig arbeid innenfor et avgrenset område på 16000-24000 ord. Arbeidet skal normalt ta utgangspunkt i egen praksis og være basert på et empirisk materiale (inkl. dokumentanalyse). Det er mulig å velge et intervenerende og/eller deltakerbasert forskningsdesign eller gjøre en studie inspirert av aksjonsforskning.
 
Forskningsprosjektet kan være frittstående eller del av et større prosjekt hvor flere er engasjert. Ved felles prosjekt er det avgjørende at den enkeltes arbeidsinnsats kan identifiseres. Denne skal ikke være mindre enn ved annet selvstendig arbeid.
 
Avhandlingen skal normalt skrives på norsk (se programbeskrivelse for mer om viktigheten av norsk språk i rammen av profesjonsstudiet i teologi). Søknad om unntak skal begrunnes og sendes til programleder.
 
Samtlige studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder. Studenten får tildelt veileder i samråd med programleder. Veilederen skal normalt ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Emnet for masteroppgaven velges av studenten i samråd med veileder. Veileders godkjenning av emne innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen stadfestes gjennom veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonen.

Studiekrav

For å kunne levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
 • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner emnet for masteroppgaven
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i undervisning.
 • delta i skrivekurs
 • delta i søkekurs
 • delta i et seminar om relevante metoder for eget avhandlingsarbeid
 • levere og få godkjent prosjektplan med forskningsdesign (emne, problemstilling, metode, teoretiske perspektiv og materiale) for masteravhandlingen innen en gitt frist (2000-3000 ord).
 • levere melding om tidspunktet for når masteroppgaven planlegges levert og oppgi tema for oppgaven innen en fastsatt frist. Se eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
 • godta «Erklæring om selvstendig arbeid» i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller disse studiekravene, kan altså ikke levere masteravhandlingen. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har innlevert masteroppgave med kun elektronisk innlevering som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.
 
Det vises for øvrig til informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyre og formelle krav for utforming av masteroppgaven, som er tilgjengelig på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om temaet avhandlingen undersøker
 • god kunnskap om kvalitativ metode
 • kunnskap om akademisk skriving
 • kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til forskning på egen praksis
 • kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • begrunne metodiske valg i avhandlingsarbeid
 • identifisere sammenhenger mellom praksiserfaring og teoretiske problemstillinger
 • beherske ulike metoder for å analysere praksissituasjoner
 • beherske de formelle sidene ved akademisk skriving, inkludert litteratursøk og kildehenvisninger
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Herunder inngår å:
 • formulere en presis problemstilling og avgrense et materiale ut fra problemstillingen
 • foreta begrunnede valg av teori og metode ut fra materiale og problemstilling
 • bruke faglige begreper til å analysere og drøfte en faglig problemstilling på en selvstendig måte
 • forklare sammenhengen mellom teori, metode, begrepsbruk og empiri/kildemateriale i eget forskningsarbeid.

> PDF-versjon for utskrift