Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH5060: Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:50
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad. Emnet gjennomføres over to semestre. Normalt tas metodekurs samtidig med masteroppgavens første semester. Tilsvarende emnet tilbys også i en 30-poengsvariant (AVH5065).
 
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Arbeidet med masteroppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring i metode og forskning. En masteroppgave kan være en individuell og selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være en frittstående og selvstendig del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for profesjonsstudiet i teologi, slik disse er formulert under «Læringsutbytte».
Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold). Veilederen skal der bl.a. godkjenne emnet for masteroppgaven. Tildeling av veileder skjer normalt som en del av metodeemnet.
 
Avhandlingen skal normalt skrives på norsk (se programbeskrivelse for mer om viktigheten av norsk språk i rammen av profesjonsstudiet i teologi). Søknad om unntak skal begrunnes og sendes til programleder.
En student må normalt ha bestått emner tilsvarende 40 studiepoeng, inkludert metodeemnet, før oppmelding i et masteroppgaveemne.
Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet.

Studiekrav

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
 • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner temaet for masteroppgaven. Veileders godkjenning av tema innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som sendes inn digitalt.
 • levere inn tekstutkast i begge semestre og delta i gruppeveiledning og respondere på andres tekstutkast.
 • levere melding om tidspunktet oppgaven planlegges levert og oppgi tema for oppgaven innen en fastsatt frist. Se eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
 • godta «Erklæring om selvstendig arbeid» i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet AVH5060 har masteroppgave (25.000-40.000 ord) med kun elektronisk innlevering som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.
 
For AVH5060 er det én fast innleveringsfrist i høstsemesteret: 15. desember. I vårsemesteret gjelder ordinære frister.
 
Informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, er tilgjengelig på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».
 
Sensurfristen er normalt 3-6 uker etter innleveringsfristen, men kan utvides i forbindelse med sommerferie.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • Inngående kunnskap om temaet avhandlingen undersøker
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Formulere en presis problemstilling og avgrense et materiale ut fra problemstillingen
 • foreta begrunnede valg av teori og metode ut fra materiale og problemstilling
 • forklare sammenhengen mellom teori, metode, begrepsbruk og empiri/kildemateriale i eget forskningsarbeid
 • bruke faglige begreper/teorier/verktøy til å analysere og drøfte en faglig problemstilling på en selvstendig måte
 • finne og bruke relevante faglige kilder, og referere til disse på en god og redelig måte, i henhold til en etablert referansestandard.
 • formidle egne forskningsresultater skriftlig på en konsis og systematisk måte

> PDF-versjon for utskrift