Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH505: Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Sverre Dag Mogstad (Sverre.D.Mogstad@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet erfaringsbasert master i kristendom / Religion og etikk.
 
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et avgrenset område. Arbeidet med masteroppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring til forskning.
 
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for mastergradsstudiet.
 
Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold.) Veilederen skal der bl.a. godkjenne emnet for masteroppgaven. Studenten tar selv initiativ for å finne en veileder. Veilederen skal normalt ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 
Studenter må normalt ha bestått emner tilsvarende 40 studiepoeng, inkludert metodeemnet, før oppmelding. Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
 • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner temaet for masteroppgaven. Veileders godkjenning av tema innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonens resepsjon.
 • levere melding om tidspunktet oppgaven planlegges levert og oppgi tema for oppgaven innen en fastsatt frist. Se eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
 • godta «Erklæring om selvstendig arbeid» i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet AVH505 har masteroppgave 18.000-24.000 ord) med kun elektronisk innlevering som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.
 
Informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, er tilgjengelig på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».
 
Sensurfristen er normalt 3-6 uker etter innleveringsfrist.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om temaet avhandlingen undersøker.
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • gjøre rede for hvordan problemstilling, metode, teori og materiale i sitt eget forskningsdesign forholder seg til hverandre
 • avgrense et materiale ut fra en gitt problemstilling
 • foreta begrunnede valg av teori og metode ut fra materiale og problemstilling
 • bruke faglige begreper/teorier/verktøy til å analysere og drøfte en faglig problemstilling på et selvstendig og kritisk vis
 • finne og bruke relevante faglige kilder på en god og redelig måte, i henhold til en gjeldende referansestandard
 • formidle egne forskningsresultater muntlig og skriftlig på en tydelig og systematisk måte
 • inspirere og veilede elever til å arbeide metodisk og kritisk med emner i KRLE / Religion og etikk

> PDF-versjon for utskrift