Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH5045: Masteravhandling i erfaringsbasert master i kirkelig undervisning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

I løpet av studieprogrammet Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning leverer studenten tre selvstendige masteroppgaver som til sammen utgjør det selvstendige masterarbeidet (30 stp.). I dette emnet skrives den siste av disse tre masteroppgavene (15 stp).
 
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for fagområdet kirkelig undervisning. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og er en del av programmets opplæring til forskning. 
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Studenten velger selv tema og problemstilling. Valg og vinkling av oppgaven skal tilpasses de overordnede målene for mastergradsstudiet.
 
Alle studenter som skriver masteroppgave skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold.) Veilederen skal der bl.a. godkjenne tema for oppgaven. MF tildeler veiledere, normalt semesteret før masteroppgave. 
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet/-programmene Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i MET5515 eller ha tilsvarende kompetanse. En student må normalt ha bestått emner tilsvarende 40 studiepoeng, inkludert metodeemnet, samt ha fått godkjent det selvstendige masterarbeidet i K5710 og K5720 før oppmelding i dette masteroppgaveemnet. Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før denne siste masteroppgaven leveres. 
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningsopplegget består hovedsakelig av individuell veiledning. Normalt har studenten 4-5 veiledningstimer. Det vil også være tre masteroppgaveseminarer.

Studiekrav

For å levere masteroppgaven til endelig vurdering må studenten 
 • ha gyldig veilederkontrakt som sendes inn digitalt.
 • levere melding om tidspunktet oppgaven planlegges levert og oppgi tema for oppgaven innen en fastsatt frist. Se eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
 • bidra med to framlegg på masteroppgaveseminar, og forberede og gi respons på ett framlegg fra en medstudent på et masteroppgaveseminar.
 • godta «Erklæring om selvstendig arbeid» i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret 
  
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai. 

Avsluttende vurdering

Emnet AVH5045 har masteroppgave (10000-12000 ord) med kun elektronisk innlevering som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven. 
Informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, er tilgjengelig på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».
 
Sensurfristen er normalt 3-6 uker etter innleveringsfrist.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om temaet masteroppgaven undersøker
 • kjennskap til gjeldende forskningsetiske normer
 
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 
 • foreta begrunnede valg av problemstilling, materiale, teori og metode. 
 • anvende faglige begreper/teorier/verktøy til å analysere et bestemt materiale med henblikk på å drøfte en faglig problemstilling på et selvstendig og kritisk vis  
 • formidle egne forskningsresultater skriftlig på en konsis og systematisk måte
 • beherske disiplinens regler for god henvisningsskikk og kildekritikk
 • bidra til faglig nytenkning om temaer relevante for kirkelig undervisning
  

> PDF-versjon for utskrift