NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

AVH5020: Masteroppgave i kristendomskunnskap

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering 


Emneansvarlig:Svein Olaf Thorbjørnsen (Svein.O.Thorbjornsen@mf.no)
Studiepoeng:60
Undervisningsstart:Høst og vår
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Master i kristendomskunnskap
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et avgrenset område. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring til forskning.
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for mastergradsstudiet.
Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha avtale med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold.) Veileder tildeles normalt under metodeemnet. Veilederen skal bl.a. godkjenne tema for oppgaven. Veilederen skal normalt ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
Studenten må normalt ha bestått eksamen i MET5910, MET5920 eller ha tilsvarende kompetanse for å kunne melde seg til emnet.
 

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
  • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner temaet for masteroppgaven. Veileders godkjenning av tema innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonens resepsjon.
  • levere melding om tidspunktet oppgaven planlegges levert og oppgi tema for oppgaven innen en fastsatt frist. Se eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
  • godta «Erklæring om selvstendig arbeid» i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven.
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
  • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet AVH5020 har masteroppgave (30-000-45-000 ord) med kun elektronisk innlevering som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.
 
Informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, er tilgjengelig på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».
 
Sensurfristen er normalt 3-6 uker etter innleveringsfrist.

> PDF-versjon for utskrift