Deltidsstudier MF

Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier i KRLE kan kombineres med full jobb. Undervisningen er på lørdager. 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
15. desember (oppstart i januar) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet.

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 15. april)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse 

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre. Studiet gir undervisningskompetanse i grunnskole og videregående skole. 

MF har også utdannet mange fra andre sektorer enn skolen. Kunnskap om religion, livssyn og etikk er nyttig kompetanse som samfunnsborger og yrkesutøver. 

MF tilbyr KRLE-emner på bachelornivå på tilsammen 60 studiepoeng. Studiene er kompetansegivende. Det undervises i ett emne på 15 studiepoeng hvert semester. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta, og om du vil starte høst eller vår.

Emnet KRLE1010. Religioner og livssyn (15 stp) tilbys høsten 2019. NB: Litteraturlisten er under revisjon.

Emnet KRLE1020. Kristendom. Bibelen, tekst og kultur (15 stp) tilbys våren 2020. Emnebeskrivelse kommer. 

Emnet KRLE1030. Etikk og filosofi (15 stp) tilbys høsten 2020. Emnebeskrivelse kommer. 

Emnet KRLE1040. Kristendom: tro og tradisjon tilbys våren 2021. Emnebeskrivelse kommer. 

Undervisning
KRLE undervises ca åtte lørdager i hvert semester fra kl 09.30-16.00. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd med enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere og andre interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Vil du ta Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk?
Denne masteren kan du ta over tre år. Totalt gir dette 90 studiepoeng. Søknadsfrist 15. juni hvert år. 
Les mer på nettsiden for masteren her.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 64

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00

Undervisningsdager våren 2019

12. januar
26. januar
9. februar
9. mars
23.mars
6. april
27. april
11. mai

Eksamen 29. mai

Undervisningsdager høsten 2019

17.august 
31. august 
14. september 
21. september 
19. oktober
26. oktober 
09. november
16. november 

Eksamen: 29. november

(med forbehold om endring)

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Du søker om opptak via SøknadsWeb. Se faktaboks over.

Antall plasser

Dette er et åpent studium med ubegrenset antall plasser. Opptaket avsluttes ved semesterstart.

Oppbygging

KRLE Deltid

4.sem.KRLE1040
Etikk, filosofi, og kristen livstolkning
(15 stp)
3.sem.KRLE1030
Bibelen, religion og religionspedagogikk
(15 stp)
2.sem.KRLE1020
Bibelen og kristen livstolkning
(15 stp)
1.sem.KRLE1010
Religioner og livssyn
(15 stp)
Semester15 studiepoeng

Beskrivelse av programmet

KRLE1010 Religion, etikk og filosofi
Faglig og didaktisk innføring 3,0 stp
Religioner og livssyn 7,5 stp
Etikk og filosofi 4,5 stp

KRLE1020 Bibelen og kristen livstolkning

Bibelen 6,0 stp
Kristendommens historie 6,0 stp
Kristen livstolkning i dag 3,0 stp


KRLE1030 Bibelen, religion, livssyn og fagdidaktikk
Bibelen 6,0 stp
Religion og livssyn 4,5 stp
Fagdidaktikk 4,5 stp

KRLE1040 Etikk, filosofi, religion og kristen livstolkning
Kristendommens historie 4,5 stp
Kristen livstolkning i dag 6,0 stp
Etikk og filosofi 4,5 stp

KRLE-emnene er disiplinbaserte. De gir grunnleggende innføring i de kristendomsfaglige, religionsfaglige og livssynsfaglige disipliner samt i religionspedagogikk og didaktikk.

De enkelte emnene har et omfang på 15 studiepoeng. For hvert emne formuleres kompetansemål, med vekt på studentenes innsikt i sentrale faglige problemstillinger. Kunnskapsmålene er formulert på tre stigende nivåer: kjennskap, kunnskap og god kunnskap. Ferdighetsmål er også formulert stigende med uttrykkene evne til/grunnleggende ferdighet i, ferdighet i og god evne til/god ferdighet i. (Se også Organisering, arbeidsformer og vurdering under).

Undervisning

Organisering og arbeidsformer
Studiet er organisert som et deltidsstudium, med undervisning på lørdager.

Arbeidsformene består i det vesentlige av fellesforelesninger og selvstudium, men kan også omfatte frivillig oppgaveskriving. Lærerne kan svare på faglige spørsmål via e-post. Studentene har tilgang ved egen brukerkode (brukernavn og passord) til institusjonens internettbaserte undervisningsstøtte (Canvas). Studentene oppfordres til å danne egne kollokviegrupper.

Evaluering er en del av MFs system for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen. Studenten skal delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.

Vi anbefaler følgende ressursbok om arbeidsmåter i studiet: Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag as 2000.

Vurdering og karakterskala
Emnene har avsluttende vurdering med skriftlig eksamen på 4 timer. Ved skriftlig eksamen anvendes hjelpemidlene beskrevet i emnebeskrivelsene. Eksamen avholdes normalt i periodene 15. mai-15. juni/ 15. november-15. desember. Oversikt over eksamensdatoer for ordinære eksamener er tilgjengelig fra semesterstart. Se emnebeskrivelsene.

På eksamen prøves studentenes evne til å gjøre rede for relevant fagstoff på en oversiktlig og rimelig selvstendig måte, og bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger. I vurderingen av eksamensbesvarelsene brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått. Det foreligger en beskrivelse av disse karakterene på 1000-nivå.

Sensuren kunngjøres normalt på StudentWeb.

Læringsutbytte

Studenten skal

- bli fortrolige med ideen bak skolefaget og med de faglige og didaktiske utfordringene i skolefaget

- bli bedre i stand til å legge faget til rette pedagogisk for elever med ulik bakgrunn i religion og livssyn, og til å formidle lærestoffet på en levende måte

- tilegne seg kunnskap om Bibelen og kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning

- tilegne seg kunnskap om jødedom, islam, buddhisme, hinduisme og ulike livssyn som levende kilde for tro, moral og livstolkning

- tilegne seg kjennskap til etikk og filosofi, og bli fortrolige med det verdigrunnlaget som norsk skole bygger på

- utvikle forståelse, toleranse og respekt mellom mennesker med ulike oppfatninger i tros- og livssynsspørsmål, og øve opp evnen til dialog og til selvstendig og kritisk vurdering i spørsmål som gjelder religion, livssyn og etikk

- stimuleres til personlig vekst, til avklaring av egne tros- og livssynsspørsmål og til utvikling av yrkesetiske holdninger

Kvalifikasjon etter fullført program

Deltidsemnene KRLE1010-1040 gir samlet sett en grunnleggende innføring i KRLE-faget med overføringsverdi til religion og etikk-faget i videregående skole. Studiet tilsvarer et årsstudium i KRLE.