lese bibel

Årsstudium i teologi

Er du interessert i kristen tro og vil bli bedre kjent med kristendommen og andre religioner?

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist 
15. april

Søk via Samordna Opptak

Studieavgift
Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO

Kontakt
teologi@mf.no

Årsstudiet i teologi tar opp en rekke spørsmål knyttet til religion og religiøs praksis, kristen tro og tradisjon, filosofi, tolkning av bibelske tekster, og hvordan kirke, kultur og samfunn spiller sammen. Studiet gir grunnleggende innføring i teologiens ulike disipliner.

  • Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien?
  • Hva er bibeltekstenes historiske bakgrunn?
  • Hvordan analyseres og fortolkes bibeltekster?
  • Hva er sentralt i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket?
  • Hvordan begrunnes etikk innenfor kristendommen og andre livssyn?
  • Hvordan kan man forstå forholdet mellom kirke, kultur og samfunn?
  • Hva kjennetegner det religiøse og livssynsmessige landskapet i dagens Norge?
  • Hva tror og praktiserer jøder, muslimer, hinduer og buddhister, og i hvilken historisk kontekst ble disse religionene til?

Videre muligheter

Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker innen kirke/menighet, skole og samfunns- og organisasjonsliv. Det gir også mange muligheter for videre studier på MF.

Er du interessert i teologi, men er usikker på hva du vil gjøre videre? Da er årsstudiet i teologi et fint sted å begynne. Studiet kan innpasses i bachelor i teologi, bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring (UKT), og profesjonsstudiet i teologi.

Årsstudiet kan dermed utgjøre starten på en ren teoretisk mastergrad i teologi, eller du kan velge å bli prest, kateket eller diakon og jobbe i kirke og menighet.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Søknadsfrist er 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no)

Oppbygging

Årsstudium i teologi har et omfang på 60 studiepoeng (stp).

Studieprogrammet følger de reglene for akademiske grader, studieprogrammer, studieplaner, utdanningsplaner, arbeidsformer, eksamen, vurderingsformer, innpassing og fritak, reduksjon av studiepoeng samt utstedelse av vitnemål som er fastsatt for MF vitenskapelig høyskole.

Programoppbygging

2.sem.TEOL1013 Kristendom: Tradisjon og tolkning (10 stp)EX1010 Examen philosophicum (10 stp)
Praktisk teolog: Konfirmasjon, sjelesorg og forkynnelse.
1.sem.RL1010 Religion i historie og samtid (10 stp)RL1016 Historie og livssyn: den antikke verden, kristendommens historie og det moderne livssynsmangfold (10 stp)TEOL1010
Bibelen
(10 stp)
10 stp10 stp10 stp

Beskrivelse av programmet

Årsstudiet i teologi gir grunnleggende innføring i teologi og studiet av kristen tro, tradisjon og praksis. Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker innen kirke, skole og samfunn.

Studiet skal:
- gi kjennskap til teologi og ulike teologiske fagdisipliner, perspektiver og metoder
- gi grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning
- gi grunnlag for faglig og didaktisk god undervisning i kirke, skole og samfunn
- stimulere til selvstendig innsats, kritisk vurdering og en integrert faglig helhetsforståelse
- gi grunnlag for videre studier i kristendom/teologi, religion og samfunn, og profesjonsutdanning til prest, kateket og diakon i kirkelig virksomhet.Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund, og gjennom hele studiet, får en aktiv læringsprosess.

Oppbygning

De enkelte emnene har et omfang på et visst antall studiepoeng, der de fleste utgjør 10 studiepoeng. For hvert emne er det formulert læringsutbytte i form av kunnskapsmål og ferdighetsmål, og ev. generell kompetanse. Kunnskapsmålene er knyttet til det faglige innholdet i emnet og er formulert på tre stigende nivåer: oversikt over, kunnskap og god kunnskap. Ferdighetsmålene uttrykker hvilke faglige ferdigheter emnet gir studentene trening i. Til sammen utrykker beskrivelsene av læringsutbytte hvilke kunnskaper, ferdigheter og evt. generell kompetanse studenten forventes å beherske etter å ha fullført emnet. De fleste emnene har studiekrav som må oppfylles for at studenten skal kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra faglig og pedagogisk til at kunnskapsmålene og ferdighetsmålene nås.

Organisering

Undervisningen er organisert i forelesninger og seminarundervisning. Studentene melder seg på seminargrupper når de melder seg opp til de enkelte emnene i Studentweb.

Studentene anbefales å danne kollokviegrupper/arbeidsgrupper der de kan drøfte fagstoff, gi hverandre respons på oppgaveutkast eller lignende.

Arbeidsformer

Organiseringen av studiet legger opp til varierte arbeidsformer, som skal stimulere til læring og selvstendig faglig refleksjon. Arbeidsmåtene veksler mellom ulike former for undervisning, selvstudium, gruppearbeid, oppgaveskriving, deltakelse på ekskursjoner, gjennomføring av prøver m.m.

Vurdering og karakterskala

Den avsluttende vurderingen tar sikte på å prøve studentenes evne til å gjøre rede for relevant fagstoff på en oversiktlig og selvstendig måte, og til å bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger.

I den avsluttende vurderingen brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått.

Undervisning

Studentene kan organiseres i skrivegrupper og seminargrupper. I tillegg gis det individuell veiledning.

Seminar/forelesning består av studenter som arbeider med samme emner i studiet. Denne undervisningen ledes av én eller flere lærere. Seminarene brukes til undervisning og veiledning og til presentasjon av og respons på oppgaver samt framlegg fra studentene. For å få veiledning fra lærer i arbeidet med emnene må studentene delta i seminarundervisningen. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:
- god kunnskap om teologifaget og ulike teologiske fagdisipliner
- god kunnskap om kristendommens syn på Gud, verden og mennesket
- god kunnskap om Bibelen og utvalgte bibeltekster
- god kunnskap om kristendommen som kulturarv og som kilde til tro, moral og livstolkning
- kunnskap om hvordan kristendommen er blitt forstått og praktisert gjennom historien
- kunnskap om ulike kristne kirkesamfunn og utviklingstrekk i global kristendom
- kunnskap om religion og hvordan man kan studere tro og religiøs praksis
- kunnskap om jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme
- kunnskap om det religiøse og livssynsmessige landskapet i Norge

Ferdigheter

Kandidaten kan:
- reflektere over kristendommen som historisk fenomen og dens aktuelle betydning
- analysere og tolke bibeltekster
- analysere og drøfte ulike religiøse fenomen og tradisjoner
- finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten kan:
- tolke og analysere historiske og aktuelle religiøse fenomen og uttrykk for kristen tro
- skrive faglige oppgaver ved hjelp av pensumlitteratur og andre relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte
- formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
- utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Kvalifikasjon etter fullført program

Fullført studieprogram gir ingen tittel, men 60 stp som kan bygges ut til en bachelorgrad, f.eks. Bachelor i teologi, Profesjonsstudiet i teologi og Bachelor i ungdom kultur og trosopplæring (UKT).

Videre studier og karrieremuligheter

Studietilbudet er særlig relevant for arbeid i kirke og kristne organisasjoner. Studietilbudet kvalifiserer til videre opptak på BA-, MA- og PhD-nivå innen teologi, samt BA Ungdom, kultur og trosopplæring og Profesjonsstudiet i teologi.