Allmøte

Studentdemokratiet A-Å

På Studentdemokratiet fra A til Å skal du finne svar på det meste du lurer på om studentdemokratiet. Temaene er sortert alfabetisk.

Allmøte
Øverste organ for studenter på MF. Alle studenter har møte, tale- og stemmerett. Allmøtet avholdes én gang per semester og vedtar bl.a. handlingsplan og budsjett som Studentrådet skal arbeide etter.

Avdelingsråd
Her bestemmes ting som har med fag og studieprogram å gjøre. Det finnes tre avdelingsråd, henholdvis teologi og historie, religion og samfunn, religion og pedagogikk.;

Emnetillitsvalgt
Velges blant studentene på hvert emne, og er et bindeledd mellom student, foreleser og SR.

Hjelpefondet
40 kr (frivillig) av semesteravgiften går til MF-studentenes hjelpefond. Allmøtet velger nytt prosjekt hver vår.

KK/Kontrollkomiteen
Har øverste myndighet for tolkning av reglementet mellom allmøtene og kontrollerer at allmøte, valg og SR-arbeid går riktig for seg.

LMU/Læringsmiljøutvalget
Lovfestet organ som har ansvar for alt rundt studiemiljøet på MF.

NSO/Norsk studentorganisasjon
Paraplyorganisasjon der de fleste studentdemokrati i landet er medlem. Arbeider for studenters interesser overfor politikere og aktuelle aktører.

SAIH
Står for Studentenes- og akademikernes internasjonale hjelpefond. Solidaritets- og bistandsorganisasjon som jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. 10 kr (frivillig) av semesteravgiften går hit.

SiO
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Skal ta seg av studentenes velferdsbehov, f.eks. treningsmuligheter, studentboliger, studentkafeer og studenthelsetjeneste.

SR/Studentrådet
Det øverste valgte studentorganet mellom allmøtene. Består av åtte verv som velges av og blant studentene for ett år av gangen. Se Valg.

Styret
MFs øverste organ. Her sitter to studenter fra SR; leder og studentpolitisk ansvarlig.

SU/Studieutvalget
Tar overordnede beslutninger når det gjelder studier på MF. Samordner arbeidet som skjer i fagråd og avdelingsråd.

Valg
Hvert semester avholdes valg til Studentrådet. Studenter som har betalt semesteravgift inneværende semester har rett til å stemme og stille som kandidat til de ulike vervene.

VT/Velferdstinget
En interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for ca. 65 000 studenter som er tilknyttet SiO.