Søk om penger til en fest

Søk om penger

Har du en idé til et arrangement, en forening, en klubb eller andre tiltak som kan glede mange MF-studenter? Da vil Studentrådet gjerne bistå økonomisk. Som del av en større satsning på frivillighet blant studenter på MF har Studentrådet frigjort 30.000,- av sitt budsjett for 2018    som studenter kan søke på.

Her finner du alt du trenger å vite: Hvem som kan søke, hva man kan søke midler til og hva man ikke kan søke til - og søknadsskjema.

Hvem kan søke?

Alle studenter som har betalt semesteravgiften på MF inneværende semester kan søke - det kan være enkeltpersoner, studentforeninger og ad hoc-grupper som søker om støtte. Vi oppfordrer i midlertidig studentforeninger om å først søke støtte fra Kulturstyret.

For nærmere bestemmelser se    Studentrådets tildelingskriterier (pdf).

Hva kan man søke om midler til?

Studenter kan søke om:

1) prosjektstøtte til et arrangement, et konsept, et tiltak eller 
2) investeringsstøtte: for eksempel idrettsutstyr (fotballutstyr, bordtennisutstyr, volleyball etc)

Søkere kan søke om støtte til større eller mindre arrangementer, prosjekter, et konsept eller et tiltak som ønskes gjennomført. Det finnes flere typer støtte, hvor punkt 1) og 2) kan kombineres i én og samme søknad. Studentrådet prioriterer særlig søknader om breddetiltak som kan få betydning for mange studenter.

Hva gis ikke støtte til?

Tildelingsmidlene kan ikke benyttes til å dekke utgifter til rusmidler.   Tiltak eller søkere som omfattes av Studentrådets budsjett på fast basis skal normalt ikke motta midler fra tildelingsmidlene.   Søkere som uten saklig grunn utestenger eller på annen måte negativt forskjellsbehandler på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse, kjønn, hudfarge, språk, religion eller livssyn, eller som oppfordrer andre til slik forskjellsbehandling, kan ikke innvilges midler.   Det innvilges ikke støtte til søkerens egen reisevirksomhet, eller søknader der midler går direkte til søker, for eksempel gjennom honorar og lønn.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Frist for levering av søknader til behandling er normalt syv – 7 – virkedager før tentative Studentrådet-møter. Søknad skal som hovedregel være Studentrådet i hende minimum én – 1 – uke før prosjektstart. Studentrådet kan utsette behandling av søknaden dersom dette blir nødvendig. Søker vil i slike tilfeller bli informert.

Søknadsskjema finner du her!

Hva skal stå i søknaden?

Nedenfor følger en liste over hva søknaden skal inneholde. Studentrådet kan be om ytterligere opplysninger før behandling av søknader.
a) Søkerens navn, telefonnummer og adresse
b) Kontaktperson for prosjektet med adresse, telefonnummer, e-post og studietilknytning. Søker og kontaktperson kan være samme person.
c) Søkerens formål med en begrunnelse av hvordan dette er relevant for MFs studenter
d) Presentasjon av tiltaket det søkes støtte til
e) Budsjett for prosjektet

Etter gjennomført prosjekt må søker også sende inn en enkel rapport med regnskap. Rapporten må inneholde hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke erfaringer søkeren har gjort seg.