Søk om penger til en fest

Søk om penger

Har du en idé til et arrangement, en forening, en klubb eller andre tiltak som kan glede mange MF-studenter? Da vil Studentrådet gjerne bistå økonomisk. Som del av en større satsning på frivillighet blant studenter på MF har Studentrådet frigjort 30.000,- av sitt budsjett for 2018    som studenter kan søke på.

Her finner du alt du trenger å vite: Hvem som kan søke, hva man kan søke midler til og hva man ikke kan søke til - og et søknadsskjema.

Hvem kan søke?

Alle studenter som har betalt semesteravgiften på MF inneværende semester kan søke - det kan være enkeltpersoner, studentforeninger og ad hoc-grupper som søker om støtte. Vi oppfordrer i midlertidig studentforeninger om å først søke støtte fra Kulturstyret.

For nærmere bestemmelser se Studentrådets tildelingskriterier (pdf)

Hva kan man søke om midler til?

Studenter kan søke om:

1) prosjektstøtte til et arrangement, et konsept, et tiltak eller 
2) investeringsstøtte: for eksempel idrettsutstyr (fotballutstyr, bordtennisutstyr, volleyball etc)

Studentrådet prioriterer særlig søknader om breddetiltak som kan få betydning for mange studenter.

Hva gis ikke støtte til?

Studentrådet bevilger normalt ikke tildelingsmidler til søkere som allerede får støtte fra Studentrådets foreliggende budsjett. Søkere som uten saklig grunn utestenger eller på annen måte negativt forskjellsbehandler studenter kan ikke innvilges støtte. Studentrådet bevilger ikke støtte til søkerens egen reisevirksomhet eller søkere der midlene går til honorar og lønn. Eventuell klage må skje innen 2 uker etter den dato Studentrådets vedtak ble fattet.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfrist er normalt 7 virkedager før Studentrådets møte. 

Søknadsskjema finner du her!

Hva skal stå i søknaden?

I søknader om prosjektstøtte (et arrangement, et konsept eller et tiltak) skal søknaden inneholde følgende informasjon:

- Søkerens navn, telefonnummer og adresse 
- Kontaktperson for prosjektet med adresse, telefonnummer, e-post og studietilknytning
- Søker og kontaktperson kan være samme person
- Søkerens formål med en begrunnelse av hvordan dette er relevant for MFs studenter
- Presentasjon av prosjektet det søkes støtte til
- Foreløpig budsjett for prosjektet

I søknader om investeringsstøtte skal det i tillegg til de samme opplysninger som ved en søknad om støtte til prosjekter fremkomme opplysninger om:
- Fullstendig og spesifisert budsjett for investeringen
- Beskrivelse av den planlagte investeringen med begrunnelse for behovet for den
- Redegjørelse for hvordan man har innhentet pristilbud og begrunnelse for det tilbudet som er valgt.

Etter gjennomført prosjekt må søker også sende inn en enkel rapport med regnskap. Rapporten må inneholde hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke erfaringer søkeren har gjort seg.