Læringsmiljø og velferd

Vi vil ha et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle studenter og ansatte. På disse sidene finner du informasjon om ulike velferdstiltak ved MF.

Kopiering

All privat studentkopiering skal skje på kopi­maskinen i biblioteket.

Leseplasser

Alle studenter som har betalt semesteravgift til MF kan benytte arbeidsplassene i læringsressurssenteret i 2. etasje. Noen plasser er «faste plasser», dvs. at de er reservert for en spesiell student. Disse plasse­ne kan ikke benyttes av andre. Alle øvrige plasser er til fri benyttelse.

Søknadsfrist for fast plass og bokskap: se frist på intranett for studenter. Alle må søke, også de som har hatt plass tidligere. Søknad sendes via studentenes intranett.

Parkering

MF har for tiden kun noen få egne parkeringsplasser som er reservert for spesielle formål. Disse befinner seg like ved inngangen.

Ønsker du parkeringstillatelse?
Henvend deg i resepsjonen i 1. etg for å be om midlertidig tillatelse til å parkere der, og for å få en parkeringsbevis du kan plassere i frontruten.

Hvem kan søke om fast plass?
Studenter med bevegelsesnedsettelser som har behov for fast parkeringsplass nær hoveddøren kan søke om fast parkeringstillatelse ett semester av gangen. Søknadsskjema finner du på siden som heter "Tilrettelegging".

Gymsal/trimrom

MF har gymsal, treningsrom og badstu til fri benyttelse for studenter. Du kan reservere tider i gymsalen i begynnelsen av hvert semester. Treningsrommet er alltid åpent. Se oppslag på badstua (i garderoben) for å finne ut når den står på.

Trening i MFs trimrom skjer på eget ansvar. MF er ikke ansvarlig dersom personskade skulle oppstå eller bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/trening i trimrommet.

Trakassering

Mobbing og/eller uønsket seksuell oppmerksomhet

Trakassering er i norsk lov definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende […]» Dette kan bl.a. være knyttet til etnisitet, hudfarge, språk, religion, livssyn eller kjønn.

Trakassering i form av uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet kan fremtre på ulike måter. Seksuell oppmerksomhet kan oppleves negativt selv om det ikke er ment negativt, og det er den som oppfatter seg utsatt som har rett til å definere hva som er uønsket seksuell oppmerksomhet. 
Mobbing snakker vi om når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger.

Handlingsplan
Styret ved MF har vedtatt en handlingsplan mot trakassering delt i to hovedkategorier:

Kontaktperson
Det er oppnevnt en kontaktperson som har som oppgave å gi støtte, veiledning og hjelp til studenter som blir utsatt for noen form for trakassering. Den som henvender seg til kontaktpersonen, skal bli møtt med kunnskap og forståelse innenfor en konfidensiell ramme. 
Kontaktperson:
Studentprest Elin Lunde (rom 327)
Tlf. 22 59 05 90
E-post: elin.lunde@mf.no

Sette grenser
Det er den som utsettes for uønskede ord eller handlinger som avgjør om de er plagsomme/truende eller ikke. Å sette grenser for hva man kan akseptere er en individuell rett, men for mange vil det av ulike grunner kunne være vanskelig å si fra. I en slik situasjon kan det være nyttig å søke hjelp hos kontaktpersonen. Ikke vær redd for å ta kontakt for råd og hjelp, og om ønskelig er det også mulig å være anonym.