ungdommer

Seminarer

Velg hvilke seminarer du vil delta på kl 12 og kl 14. Merk at det skilles mellom seminarer på MF og digitalt.

Kl 12.00 - 13.30 Seminarer på MF

Hva har Gud med vår seksualitet å gjøre? 
Et seminar om positiv seksualitet og kristen teologi med Dina Willemse

Ofte sies det at seksualiteten er Guds gode gave til oss. Men hva legger vi egentlig i det? Hva er seksualitet? Hvordan ser seksualitet ut i trosopplæringsarbeidet? Og hvordan kan vi øve på å gjenkjenne våre egne og andres grenser som noe godt? Todagers-seminaret bygger på et trosopplæringsprosjekt som ble gjennomført ved Kirkelig Ressurssenter høsten 2019 og våren 2020. På seminaret veksler vi mellom undervisning, samtale og øvelser, og gir innspill til teologisk tenkning rundt seksualitet. Vi presenterer leker og praktiske verktøy som kan brukes i kirkelig arbeid med ungdomsledere og konfirmanter, og lover latter, utvikling og nye tanker. 

Synd eller skam for generasjon prestasjon?
Om ungdommers teologisering over temaene «synd og «skam» med Tone Stangeland Kaufman og Kristin Graff-Kallevåg

Synd er et tradisjonelt sett et sentralt teologisk begrep i en kristen fortolkning av menneskelivet. Men hvilket forhold har ungdom i dag til dette begrepet? Oppleves kirkens lære om synd og tilgivelse relevant? Eller er det slik at begrepet skam nå har overtatt for synd? I dette seminaret vil Tone S. Kaufman og Kristin Graff-Kallevåg presentere sin studie av hvordan ungdom som går i kirken i dag reflekterer over begrepene synd og skam i tilknytting til eksistensielle spørsmål. På den bakgrunn vil seminardeltakerne inviteres til å delta i grupper med samtale og diskusjon over seminarets hovedtema.
 

Ungdom og gudstjeneste
Et seminar om det utfordrende samspillet mellom ungdomsarbeid og gudstjenestearbeid, med Knut Tveitereid og Hans Olav Baden. 

Hvordan kan vi involvere ungdommer i gudstjenestearbeidet på en god og fruktbar måte? Knut Tveitereid er prest og jobber på MF, men er også aktiv i Acta med gudstjenestekonseptet Soulchurch. Hans Olav Baden er organist og jobber i KFUK-KFUM, og har vært pådriver for Ung Messe-metodikken siden 90-tallet. De har begge jobbet med ungdom i vestkantkatedralen, Uranienborg kirke i Oslo. På dette seminaret deler de noen refleksjoner og erfaringer fra sitt allsidige arbeid med ungdom, høymesser, ministranter, gudstjenesteverksteder, kveldsgudstjenester og ulike konseptgudstjenester. 

Dette seminaret tilbys både for digital deltakelse og for de som er på MF. Seminaret blir holdt i et undervisningsrom på MF og strømmes digitalt.

Kl 12.00 - 13.30 Digitale seminarer

Digitalt ungdomsarbeid
med Sigrid Flesjå Olsen

Koronasituasjonen satt en brå stopper for ungdomsarbeidene våre og plutselig ble vi tvunget til å tenke helt nytt om hvordan vi skaper fellesskap. Vi hører om hvordan tre ulike ungdomsarbeid som gjorde Alpha-kurs, ledertrening/ungdomsklubb og korøvelser over nett og skapte fellesskap gjennom skjerm!               

Troshåndsboka - hvordan kommunisere tro for ungdom i dag
Med Åste Dokka, Morten Holmqvist, April Maja Almaas og Nils Terje Andersen

Troshåndboka er en helt fersk utgivelse på Vårt Land forlag. Boka skal gi en lettfattelig innføring i kristen tro. 18 bidragsytere har skrevet hver sine personlige tekster om kristendom. Med boka ønsker vi å brette ut noen emner som vi mener er viktige for kristen tro i dag. Kapitlene handler blant annet om nattverd, dåp, etikk, sorg, gudstjeneste, bønn, og en rekke andre sentrale områder for kristen tro. Men hvordan skriver man noe slikt? Er det mulig å kommunisere tro på en god måte gjennom en bok? Og hvorfor bestemte man seg for akkurat disse temaene? Boka reiser noen helt sentrale spørsmål om hvordan kristen tro ser ut i dag.

Seminaret er en panelsamtale mellom noen av forfatterne av Troshåndboka: Redaktør Åste Dokka, April Maja Almaas prest i Ilen kirken i Trondheim, Nils Terje Andersen prest i Vågsbygd i Kristiansand og Morten Holmqvist prest i Ljan kirke i Oslo.

Mediehverdag, livsynsdanning og kristen tro (hos folkehøgskoleelever)
Et seminar basert på undersøkelse i folkehøgskolen med Margunn Serigstad Dahle

Den typiske folkehøgskoleeleven følger med på flere TV-serier samtidig. Nesten 70 prosent velger å se dem alene. Elevene tar i stor grad med seg tidligere medievaner inn i sin nye hverdag.

Dette kommer fram i en undersøkelse på fire folkehøgskoler, utført på oppdrag av Norges Kristelige Folkehøgskolelag. Hvilke konsekvenser har funnene for det allmenndannende formålet til folkehøgskolen? Hvilke nøkler gir mediefortellingene til å møte elevene med en helhetlig formidling av kristen tro?

På seminaret deles sentrale funn og refleksjoner med relevans også for andre arenaer enn folkehøgskolen.
 

Ungdom og gudstjeneste
Et seminar om det utfordrende samspillet mellom ungdomsarbeid og gudstjenestearbeid, med Knut Tveitereid og Hans Olav Baden. 

Hvordan kan vi involvere ungdommer i gudstjenestearbeidet på en god og fruktbar måte? Knut Tveitereid er prest og jobber på MF, men er også aktiv i Acta med gudstjenestekonseptet Soulchurch. Hans Olav Baden er organist og jobber i KFUK-KFUM, og har vært pådriver for Ung Messe-metodikken siden 90-tallet. De har begge jobbet med ungdom i vestkantkatedralen, Uranienborg kirke i Oslo. På dette seminaret deler de noen refleksjoner og erfaringer fra sitt allsidige arbeid med ungdom, høymesser, ministranter, gudstjenesteverksteder, kveldsgudstjenester og ulike konseptgudstjenester. 

Dette seminaret tilbys både for digital deltakelse og for de som er på MF. Seminaret blir holdt i et undervisningsrom på MF og strømmes digitalt.

Kl 14.00 - 15.00 Seminarer på MF

Rekruttering i fremtiden - Hvordan kan vi rekruttere best mulig til kirkelig tjeneste? 
Med Aleksander Garmann Gullaksen, Kirkerådet

Kirkerådets treårige rekrutteringsprosjekt går mot slutten, og nå legges en langsiktig rekrutteringsstrategi for Den norske kirke. Hva bør den inneholde? Hva er egentlig rotårsakene til svak rekruttering i kirken? Rekrutteringsprosjektet deler funn om rekruttering, og inviterer til samtale om hvordan vi sammen kan rekruttere bedre.   

Reell ung medvikning og inkludering - nøkkelen til bred rekruttering i Forandringhuset
Med Øivind Mehl Landmark, virksomhetsleder KFUK-KFUM Forandringhuset Norge

Siden oppstarten i 2016 har Forandringhuset etablert et bredt spekter av konsepter og aktiviteter for barn og ungdom, og etablert fysiske møteplasser hvor det bygges åpne og trygge fellesskap en rekke steder i landet. Gjennom Forandringshusets arbeid nås årlig mer enn 10.000 unge mennesker, hvor de fleste i liten grad har erfaring med deltakelse i frivillige organisasjoner. I dette seminaret vil vi få et innblikk i metodikken Forandringhuset jobber etter for å rekruttere bredden av barn og unge der de jobber, og konkrete tips til hva som skal til for å bygge inkluderende fellesskap med et stort mangfold blant deltakerne. 

Dette seminaret tilbys både for digital deltakelse og for de som er på MF. Seminaret blir holdt i et undervisningsrom på MF og strømmes digitalt.

E-sport og gaming
Et seminar om barne- og ungdomsarbeid på de unges hjemmebane, ved Andreas Ruud, prosjektkoordinator for e-sport og gaming i KFUK-KFUM Norge

Hvilken plass kan e-sport og gaming ha i kristent barne- og ungdomsarbeid? Kan inkompetente voksne være akkurat det kompetente barn og unge trenger? Og hvordan skal kirker og menigheter forholde seg til det tidvis problematiske innholdet i spill og den digitale kultur? Disse spørsmålene går vi nærmere inn på i seminaret, hvor det også blir rom for samtale og spørsmål.

Medietilsynets undersøkelse "Barn og Medier 2020" fant at nær 9 av 10 barn og unge mellom 9 og 18 år spiller dataspill. Dette sier mye om hvor populært gaming er, og kan også indirekte være en pekepinn på utbredelsen av e-sport blant barn og unge i Norge. Blant kirkelige ansatte er trolig tallet mye lavere.

Dette seminaret tilbys både for digital deltakelse og for de som er på MF. Seminaret blir holdt i et undervisningsrom på MF og strømmes digitalt.

Kl 14.00 - 15.00 Digitale seminarer

Nye kirkelige nærvær i Norge, Fresh Expressions i England
med Øivind Refvik (rådgiver menighet i NMS), Solgunn P. Smith (Misjonær England, NMS) og Kristian Tjemsland (Misjonær England, NMS)

Kirkestatistikker kan fort gjøre en mismodig. Tallene går ned, og har gjort det over flere år. Hvordan kan kirken stadig føles relevant og en naturlig samtalepartner for mennesker som i dag ikke nødvendigvis kommer til kirken selv? Og hvordan kan vi ta Jesu ord i misjonsbefalingen på alvor med å «Gå derfor ut..»?

NMS har arbeidet i Cumbria i England over flere år, et land hvor sekulariseringsprosessen er lenger fremme enn i Norge. Som et svar på dette har kirken startet såkalte Fresh Expressions, og undersøkelser tilsier at hver fjerde kirkeganger er nå i en Fresh Expressions- kirke. Med lærdom fra bla England har NMS startet opp Nye Kirkelige Nærvær i Norge som arbeider med de samme problemstillingene, om å være nær og relevant i en «ny tid».

Dette vil vi være med og reflektere over sammen med dere, samtidig som vi deler historier og erfaringer fra NMS sitt arbeid i Norge og i England.

E-sport og gaming
Et seminar om barne- og ungdomsarbeid på de unges hjemmebane, ved Andreas Ruud, prosjektkoordinator for e-sport og gaming i KFUK-KFUM Norge

Hvilken plass kan e-sport og gaming ha i kristent barne- og ungdomsarbeid? Kan inkompetente voksne være akkurat det kompetente barn og unge trenger? Og hvordan skal kirker og menigheter forholde seg til det tidvis problematiske innholdet i spill og den digitale kultur? Disse spørsmålene går vi nærmere inn på i seminaret, hvor det også blir rom for samtale og spørsmål.

Medietilsynets undersøkelse "Barn og Medier 2020" fant at nær 9 av 10 barn og unge mellom 9 og 18 år spiller dataspill. Dette sier mye om hvor populært gaming er, og kan også indirekte være en pekepinn på utbredelsen av e-sport blant barn og unge i Norge. Blant kirkelige ansatte er trolig tallet mye lavere.

Dette seminaret tilbys både for digital deltakelse og for de som er på MF. Seminaret blir holdt i et undervisningsrom på MF og strømmes digitalt.

Lederskap i praksis – praksisstudier for stipendiater på folkehøgskole. Eksempler fra 2 folkehøgskoler.
Med Hilde Grøthe og Ottar Nesje

Kristiansand Folkehøyskole:
Vi forsøker å anvende Jesu disippelmodell som ramme for stipendiantenes lederprogram. Det handler blant annet om å bruke naturen, være tett på livet og hverandre, søke Gud alene og i fellesskap og gi konkrete lederutfordringer tilpasset den enkeltes personlighet og gaver. Dette kombineres så med faglitteratur, egenrefleksjon og veiledningssamtaler i praksisstudiet.

Rønningen Folkehøgskole:
Miljøstipendiatprogrammet ved Rønningen Folkehøgskole er tuftet på KFUK-KFUMs lange tradisjoner med ledertrening, der mottoet er; Ungt ansvar, voksent nærvær. Miljøstipendiatene blir gitt stor grad av tillit, under veiledning og refleksjon rundt søylene: 1) Lederskap og personlighet 2) Lederskap i gruppe; roller, påvirkning og nære relasjoner 3) Makt og samfunnsansvar. Programmet består strukturelt av 3 komponenter: 

  • KFUK-KFUMs Lederkurs som strekker seg over hele året med samlinger før, underveis og etter skoleåret 
  • Halvtårskurset «Ledertrening – praktisk folkehøgskolepedagogikk» ved Rønningen Folkehøgskole (høstsemesteret) 
  • Praksisstudiet Lederskap i praksis ved MF Vitenskapelige Høgskole, med Rønningen Folkehøgskole som praksissted (vårsemesteret) 

Reell ung medvikning og inkludering - nøkkelen til bred rekruttering i Forandringhuset
Med Øivind Mehl Landmark, virksomhetsleder KFUK-KFUM Forandringhuset Norge

Siden oppstarten i 2016 har Forandringhuset etablert et bredt spekter av konsepter og aktiviteter for barn og ungdom, og etablert fysiske møteplasser hvor det bygges åpne og trygge fellesskap en rekke steder i landet. Gjennom Forandringshusets arbeid nås årlig mer enn 10.000 unge mennesker, hvor de fleste i liten grad har erfaring med deltakelse i frivillige organisasjoner. I dette seminaret vil vi få et innblikk i metodikken Forandringhuset jobber etter for å rekruttere bredden av barn og unge der de jobber, og konkrete tips til hva som skal til for å bygge inkluderende fellesskap med et stort mangfold blant deltakerne. 

Dette seminaret tilbys både for digital deltakelse og for de som er på MF. Seminaret blir holdt i et undervisningsrom på MF og strømmes digitalt.

Bærekraftsmålene: En ressurs for kristent ungdomsarbeid
Med Guro Almås, redaktør for Bærekraftsboka

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I Bærekraftsboka: FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro, inviteres vi til å reflektere over hva Bibelen og kristen tro har å si om de ulike bærekraftsmålene, og hvordan vi som kristne fellesskap kan bidra til at målene blir oppfylt.

Fattigdom og rikdom, fred og rettferdighet, og vern om skaperverket er ikke nye temaer for kirken, tvert imot er dette sentrale bibelske tema i en sekulær språkdrakt. Men som en ny agenda der offentlige, private og frivillige aktører står sammen, kan bærekraftsmålene gi nye innfallsvinkler, nye alliansepartnere og nye framgangsmåter i arbeidet for rettferdighet og bærekraft. Bærekraftsboka inneholder tekstrefleksjoner, bønner, spørsmål og utfordringer for hvert av de 17 bærekraftsmålene, noe som gjør den anvendelig i trosopplæring og undervisning.

Guro Almås er seniorrådgiver for internasjonale spørsmål i Kirkerådet og en av redaktørene av Bærekraftsboka, og hun vil gi en introduksjon til bærekraftsmålene og hvordan de kan være en ressurs i arbeid med ungdom.