Masteroppgaven

Her finner du viktig informasjon om de praktiske sidene ved å levere masteroppgave.

Vi anbefaler at du benytter den ferdigkonfigurerte masteroppgavemalen som er tilgjengelig her: bokmål, nynorsk, engelsk.

Generell informasjon

 • Husk at du må semesterregistrere og eksamensmelde deg i StudentWeb, også mens du arbeider med masteroppgaven. Fristene er 1. september/1. februar. I emner som er normert til to semestre må du melde deg opp det første semesteret.

 • Veiledningskontrakt og framdriftsplan settes opp så snart tema for masteroppgaven er fastsatt og godkjent av veileder. Siste frist for inngåelse av avtale og levering av kontrakt er 1. november/2. mai. Kontrakten leveres normalt det semesteret du har metodeundervisning og skal leveres til studieresepsjonen. Studenter som ikke tar metode på MF må ta kontakt med studieadministrasjonen.

 • Merk: Det er normalt ikke anledning til å få veiledning i jule- eller sommerferien.

Studiekrav og innleveringsregistrering

Studenter som er oppmeldt til å levere masteroppgave inneværende semester, må gjennomføre innleveringsregistrering innen fristen. Dette er et studiekrav. Registreringen består av å:

1) Velge innleveringsfrist

2) Oppgi midlertidig tittel for masteroppgaven og gi en kort beskrivelse av temaet, totalt 3-5 linjer (Mange har registrert tema før, men det er viktig å få en oppdatert beskrivelse av temaet slik at vi kan gjøre avtaler med sensorer som har riktig kompetanse).

Lenke til skjema for registrering her (krever feide-innlogging) PS: DETTE SKJEMAET GJALDT FOR STUDENTER SOM LEVERTE VÅREN 2019. NYTT SKJEMA ELLER NYTT SYSTEM KOMMER FOR STUDENTER SOM LEVERER HØSTEN 2019.

Registreringsfrist er: 15. april (vårsemester) og 15. oktober (høstsemester). Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med ca. en måned før registreringsfristen. Studenter som ikke gir tilbakemelding vil bruke ett eksamensforsøk og kan ikke levere masteroppgaven i det aktuelle semesteret.

 

Unntak

 • Hvis du søker om utsettelse til neste semester trenger du ikke å gjennomføre innleveringsregistreringen. Se lenger ned på siden for mer informasjon.

 • Hvis du ønsker å levere til fristene 15. mars eller 15. oktober, gi beskjed om dette til eksamen@mf.no senest to uker i forveien. Du trenger da ikke å gjennomføre innleveringsregistrering siden disse innleveringsfristene kommer før eller samtidig med fristen for innleveringsregistrering.

 • Masteroppgavestudenter på profesjonsstudier i teologi (AVH5060, AVH5065) kan i høstsemesteret også justere innleveringsfrist til tre dager før praktikumsstart i januar. Søknad om dette sendes til eksamen@mf.no innen ordinær innleveringsfrist, og blir som regel godkjent. (Utsettelse til neste semester må imidlertid søkes om innen 15. oktober. Se lenger ned på siden for mer informasjon).

Søknad om utsatt innlevering

Fristen for å søke om utsettelse til neste semester er 15. oktober (høstsemester) eller 15. april (vårsemesteret). Skjemaet vil bli tilgjengelig ca. en måned før registreringsfristen. Svar kommer normalt kort tid etter fristen har utløpt.

Lenke til søknadsskjema her (krever feide-innlogging). PS: DETTE SKJEMAET GJALDT FOR STUDENTER SOM LEVERTE VÅREN 2019. NYTT SKJEMA ELLER NYTT SYSTEM KOMMER FOR STUDENTER SOM LEVERER HØSTEN 2019.

Det gis normalt ikke utsettelse for mer enn ett semester om gangen. Studenter som ikke leverer og ikke har søkt om utsettelse, vil bruke ett eksamensforsøk.

Innleveringsfrister

De ordinære fristene det kan leveres til høstsemesteret 2019 er:

 • 15. oktober kl. 12.00 dagtid (sensur innen 19. november)

 • 15. november kl. 12.00 dagtid (sensur innen 16. desember)

 • 13 januar kl. 12.00 dagtid (sensur innen 17. februar). Dette er dagen før neste semester offisielt starter. Leverer du til denne fristen, vil masteroppgaven fortsatt telle med på semesteret som avsluttes, men du vil ikke kunne delta på vitnemålsseremonien 18. desember

Det vil være mulig å levere fra og med ca. to uker før fristen du har registrert. Fristene det kan leveres masteroppgave til vårsemesteret 2020 er 16. mars, 15. mai, og 17. august.

Unntak:

 • Masteroppgaver i profesjonsstudier i teologi (AVH5060, AVH5065) har egen innleveringsfrist i høstsemesteret: 15. desember eller siste virkedag før 15. desember. Det er mulig å få utsettelse til siste virkedag før praktikumsstart i januar. Søknad om dette sendes til eksamen@mf.no innen ordinær innleveringsfrist, og blir som regel godkjent.  På vårsemesteret gjelder ordinære frister.

 • Masteroppgaver i diakoni (AVH5070) kan kun leveres til fristen 15. november (15. mai i vårsemesteret).

 

Krav til utforming av oppgaven (sjekkliste)

Sjekk at følgende krav til utforming er oppfylt:

 • At du har brukt forsiden i masteroppgavemalen som er tilgjengelig her: bokmål, nynorsk, engelsk. Bruk av hele malen vil gjøre det lettere å overholde andre krav på denne listen.

 • At du har brukt 12 punkters skrift med skrifttypen Times new roman (10 i fotnoter/petit)

 • At du har brukt normalt margoppsett (ca. 2,5 cm.)

 • At du er konsekvent i bruken av overskrifter

 • At du er konsekvent i referanseteknikken du har brukt

 • At du har satt opp litteraturlisten korrekt

 • At du har en innholdsfortegnelse med oppdaterte sidetall

 • At du har brukt ditt kandidatnummer på forsiden (kandidatnummer blir normalt tilgjengelig i StudentWeb senest to uker før innlevering. Se bilde her.)

 • At antall ord er oppgitt på forsiden og er innenfor emnebeskrivelsens krav til antall ord. Alt regnes med i antall ord, bortsett fra forside, forord, sammendrag, ev. oversikt over forkortelser, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Fotnoter skal være inkludert.

 • At oppgaven inneholder et sammendrag (200-300 ord) der oppgavens problemstilling, teori, metode og konklusjoner oppsummeres. Sammendraget plasseres før innholdsfortegnelsen.

 • Sjekk at ditt navn (eller det fulle navnet til slektninger) ikke nevnes i masteroppgaven, siden masteroppgaven skal være anonym. Sjekk spesielt forordet og ev. vedlegg. NSD-godkjenning og andre vedlegg kan for eksempel sladdes, scannes og deretter legges inn i masteroppgaven.

 

Endelig innlevering (WISEflow)

Masteroppgaver leveres kun elektronisk i det digitale eksamenssystemet WISEflow. Se «Brukerveiledning for eksamensinnlevering i WISEflow» (PDF) for hvordan du leverer. Prosedyren er den samme som på vanlig eksamen.

Du kan når som helst logge på WISEflow for å se hvordan det ser ut, og du kan gjennomføre demo-eksamen så mange ganger du vil (se brukerveiledningen for mer). Vi anbefaler nylig oppdaterte versjoner av nettleserne Chrome, Firefox og Safari. Internet Explorer er ikke anbefalt.

 

Ved innlevering:

 • PDF: Oppgaven må leveres i PDF-format.

 • Egenerklæring: Du må godta erklæring om akademisk arbeid og ta stilling til elektronisk publisering etter at du har lastet opp oppgaven. Se spørsmålene her.

 • Klausulering: Masteroppgaver som inneholder opplysninger som er dekket av lovbestemt taushetsplikt skal skjermes for innsyn. Les mer om dette her.

 • Plagiatsjekk: Merk at MF vil gjennomføre en plagiatkontroll av din masteroppgave. Vær derfor nøye med kildehenvisninger og litteraturliste. Se ressursene for akademisk skriving under 'Ressurser og lenker'

 

Etter innlevering:

 • Sensur: Masteroppgaver vurderes av en intern og en ekstern sensor. Alle kandidater får sensuren i StudentWeb og varsles på e-post når sensuren er klar. Se 'Innleveringsfrister' for sensurfrist.

 • Muntlig justerende eksamen (kun AVH5040): Studenter på master i kirkelig undervisning (AVH5040) har avsluttende muntlig prøve. Muntlig eksamen avholdes normalt sett 3-6 uker etter innlevering. Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven vil få sensuren for masteroppgaven kunngjort senest på dagen for muntlig eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig her.

 • Publisering: Tidspunkt for publisering av masteroppgaver i Bibsys Brage er normalt påfølgende semester i midten av mars/oktober.

Ressurser og lenker

Hvordan behandle personopplysninger i forskning og studentarbeider ved MF

Her ligger MF sitt regelverk for behandling av personopplysninger og sensitive data i forskningsprosjekter, inkludert melding av prosjekter til NSD. Rådfør deg med veilederen din om hvilke grep du må ta for å sikre at regelverket overholdes. 

Rutine for personvern i forskning og studentarbeider ved MF (pdf)

Retningslinjer for lagring av forskningsdata ved MF (Lagringsguide) (pdf) 

Se også MF sin nettside om forskningsetikk.