Masteroppgaven

Her finner du viktig informasjon om de praktiske sidene ved å levere masteroppgave.

Vi anbefaler at du benytter den ferdigkonfigurerte masteroppgavemalen som er tilgjengelig her: bokmål, nynorsk, engelsk.

Generell informasjon

 • Husk at du må semesterregistrere og eksamensmelde deg i StudentWeb, også mens du arbeider med masteroppgaven. Fristene er 1. september/1. februar.

 • Veiledningskontrakt og framdriftsplan settes opp så snart tema for masteroppgaven er fastsatt og godkjent av veileder. Siste frist for inngåelse av avtale og levering av kontrakt er 1. november/2. mai. Kontrakten leveres normalt det semesteret du har metodeundervisning og skal leveres til studieresepsjonen. Studenter som ikke tar metode på MF må ta kontakt med studieadministrasjonen.

 • Merk: Det er normalt ikke anledning til å få veiledning i jule- eller sommerferien.

Studiekrav og innleveringsregistrering

Studenter som er oppmeldt til å levere masteroppgave inneværende semester, må gjennomføre innleveringsregistrering innen fristen. Dette er et studiekrav. Registreringen består av å:

1) Velge innleveringsfrist

2) Oppgi midlertidig tittel for masteroppgaven og gi en kort beskrivelse av temaet, totalt 3-5 linjer (Mange har registrert tema før, men det er viktig å få en oppdatert beskrivelse av temaet slik at vi kan gjøre avtaler med sensorer som har riktig kompetanse).

Lenke til skjema for registrering her (krever feide-innlogging)

Registreringsfrist er: 15. april (vårsemester) og 15. oktober (høstsemester). Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med ca. en måned før registreringsfristen. Studenter som ikke gir tilbakemelding vil bruke ett eksamensforsøk og kan ikke levere masteroppgaven i det aktuelle semesteret.

 

Unntak

 • Hvis du søker om utsettelse til neste semester trenger du ikke å gjennomføre innleveringsregistreringen. Se lenger ned på siden for mer informasjon.

 • Hvis du ønsker å levere til fristene 15. mars eller 15. oktober, gi beskjed om dette til eksamen@mf.no senest to uker i forveien. Du trenger da ikke å gjennomføre innleveringsregistrering siden disse innleveringsfristene kommer før eller samtidig med fristen for innleveringsregistrering.

 • Masteroppgavestudenter på profesjonsstudier i teologi (AVH5060, AVH5065) kan i høstsemesteret justere innleveringsfrist til siste virkedag før neste semesterstart (4. januar klokken 12). Frist for å melde fra om dette er 15. november og det gjøres ved å sende e-post til eksamen@mf.no. Se 'Innleveringsfrister' for mer informasjon.

Søknad om utsatt innlevering

Fristen for å søke om utsettelse til neste semester er 15. oktober (høstsemester) eller 15. april (vårsemesteret). Skjemaet vil bli tilgjengelig ca. en måned før registreringsfristen. Svar kommer normalt kort tid etter fristen har utløpt.

Lenke til søknadsskjema her (krever feide-innlogging)

Det gis normalt ikke utsettelse for mer enn ett semester om gangen. Studenter som ikke leverer og ikke har søkt om utsettelse, vil bruke ett eksamensforsøk.

Innleveringsfrister

De ordinære fristene det kan leveres til høstsemesteret 2018 er:

 • 15. oktober kl. 12.00 (sensur innen 26. november)

 • 15. november kl. 12.00 (sensur innen 11. desember)

 • 7. januar kl. 12.00 (sensur innen 8. februar). Leverer du til denne fristen, vil masteroppgaven fortsatt telle med på semesteret som avsluttes, men du vil ikke kunne delta på vitnemålsseremonien 14. desember.

Det vil være mulig å levere fra og med ca. to uker før fristen du har registrert. Fristene det kan leveres masteroppgave til neste semester er 15. mars, 15. mai og 19. august.

Unntak:

 • Masteroppgaver i profesjonsstudier i teologi (AVH5060, AVH5065) har egen innleveringsfrist i høstsemesteret: 14. desember (sensur innen 25. januar), med mulighet for utsettelse til siste virkedag før praktikumsstart i januar. Praktikumstart våren 2019 er inntil videre planlagt til 7. januar. Det vil si at utsatt innleveringsfrist er 4. januar klokken 12.  (sensur innen 8. februar). Søknad sendes til eksamen@mf.no innen 15. november.  På vårsemesteret gjelder ordinære frister.

 • Masteroppgaver i diakoni (AVH5070) kan kun leveres til fristen 15. november (15. mai i vårsemesteret).

 

Krav til utforming av oppgaven (sjekkliste)

Sjekk at følgende krav til utforming er oppfylt:

 • At du har brukt forsiden i masteroppgavemalen som er tilgjengelig her: bokmål, nynorsk, engelsk. Bruk av hele malen vil gjøre det lettere å overholde andre krav på denne listen.

 • At du har brukt 12 punkters skrift (10 i fotnoter/petit)

 • At du har brukt normalt margoppsett (ca. 2,5 cm.)

 • At du er konsekvent i bruken av overskrifter

 • At du er konsekvent i referanseteknikken du har brukt

 • At du har satt opp litteraturlisten korrekt

 • At du har en innholdsfortegnelse med oppdaterte sidetall

 • At du har brukt ditt kandidatnummer på forsiden (du finner kandidatnummer i StudentWeb her).

 • At antall ord er oppgitt på forsiden og er innenfor emnebeskrivelsens krav til antall ord. Alt regnes med i antall ord, bortsett fra forside, forord, sammendrag, ev. oversikt over forkortelser, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Fotnoter skal være inkludert.

 • At oppgaven inneholder et sammendrag (200-300 ord) der oppgavens problemstilling, teori, metode og konklusjoner oppsummeres. Sammendraget plasseres før innholdsfortegnelsen.

 

Endelig innlevering (WISEflow)

Masteroppgaver leveres kun elektronisk i det digitale eksamenssystemet WISEflow. Fristen er klokken 12.00 på innleveringsdagen. Se «Brukerveiledning for eksamensinnlevering i WISEflow» (PDF) for hvordan du leverer. Prosedyren er den samme som på vanlig eksamen.

Du kan når som helst logge på WISEflow for å se hvordan det ser ut, og du kan gjennomføre demo-eksamen så mange ganger du vil (se brukerveiledningen for mer). Vi anbefaler nylig oppdaterte versjoner av nettleserne Chrome, Firefox og Safari. Internet Explorer er ikke anbefalt.

 

 • PDF: Oppgaven må leveres i PDF-format.

 • Du må godta erklæring om akademisk arbeid og ta stilling til elektronisk publisering etter at du har lastet opp oppgaven. Se spørsmålene her.

 • Masteroppgaver som inneholder opplysninger som er dekket av lovbestemt taushetsplikt skal skjermes for innsyn. Les mer om dette her.

 • Vanlig feil: Den innleverte masteroppgaven skal være anonym. Sjekk at ditt navn (eller det fulle navnet til slektninger) ikke nevnes i masteroppgaven.

 • Merk at MF vil gjennomføre en plagiatkontroll av din masteroppgave. Vær derfor nøye med kildehenvisninger og litteraturliste. Se ressursene for akademisk skriving under 'Ressurser og lenker'.

 • OBS: Innleverte masteroppgaver sendes fortløpende til sensur. Hvis du leverer før dagen for innleveringsfrist, kan du gjøre endringer samme dag ved å trekke innleveringen tilbake og levere på nytt. Påfølgende morgen vil masteroppgaven normalt sendes til sensur. Da vil det også være for sent å gjøre endringer.

 

Sensur: Masteroppgaver vurderes av en intern og en ekstern sensor. Alle kandidater får sensuren i StudentWeb og varsles på e-post når sensuren er klar. Se 'Innleveringsfrister' for sensurfrist.

 

Muntlig justerende eksamen (kun AVH5040): Studenter på master i kirkelig undervisning (AVH5040) har avsluttende muntlig prøve. Muntlig eksamen avholdes normalt sett 3-6 uker etter innlevering. Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven vil få sensuren for masteroppgaven kunngjort senest på dagen for muntlig eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig her.

Ressurser og lenker