Fusk

Fusk er brudd på akademisk redelighet. MF ser svært alvorlig på fusk, da dette er et tillitsbrudd fra studenten overfor institusjonen MF. Som student plikter du å gjøre deg kjent med gjeldende regelverk og utvise akademisk integritet.

Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen er oppført i emnebeskrivelsen. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet, blir det behandlet som forsøk på fusk.

Det stilles strenge krav til en forsvarlig kildebruk og siteringsregler. Ved alle avsluttende innleveringer skal en erklæring om selvstendig arbeid godtas og leveres sammen med besvarelsen.  For informasjon om kildebruk, se dokumentet «Formelle retningslinjer om oppgaveskriving på MF» (pdf). På nettstedene Søk & Skriv og Kildekompasset finner du nyttig informasjon om akademisk skriving. Det blir benyttet et plagieringsprogram for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver, bokrapporter, andre studiekrav og eksamen. Programmet sjekker grad av samsvar mellom innleverte oppgaver og tekster på internett, i tekstdatabaser og i andre innleverte oppgaver.

Konsekvenser for studenten ved fusk/forsøk på fusk framgår i universitets- og høgskoleloven § 4-7 og § 4-8.