Prinsipper for åpen forskning

Ved MF følger vi prinsipper for åpen forskning.

Åpen forskning (Open Science)

Forskningsprosjekter som ledes fra MF vitenskapelig høyskole følger opp MFs prinsipper om åpen forskning. Vi sikrer at forskningsdata gjøres tilgjengelige for alle relevante brukere under like vilkår, så fremt det ikke er juridiske, etiske eller sikkerhetsmessige grunner til ikke å gjøre det.  

Vi gjør unntak i tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av data får store økonomiske eller praktiske konsekvenser for dem som har generert/samlet inn dataene. Dette gjøres i tråd med Norges forskningsråds policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Prinsippene er basert på regjeringens strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Les mer om åpen forskning på nettsidene til Norges forskningsråd.

Åpen publisering (Open Access)

Forskingsutvalget ved MF har utarbeidet egne Prinsipper for åpen publisering (Open Access) ved MF (krever innlogging).