Forskningsetikk og personvern

Forskningsprosjekter og studentarbeider ved MF skal følge gjeldende lovverk og anerkjente forskningsetiske normer.

Forskningen ved MF er underlagt Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Gjennom forskningsetikkloven (§ 5) er MF pålagt å sikre
                 a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente forskningsetiske normer
                 b) at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer.

Forskningsetikk i utdanningene

Studenter som tar en bachelor- eller mastergrad ved MF tilegner seg kunnskap om forskningsetikk og akademisk redelighet gjennom undervisningen i vitenskapelig metode. Forskningsetiske spørsmål aktualiseres spesielt i arbeidet med bacheloroppgave og masteroppgave. 

Gjennom ph.d.-utdanningen kvalifiserer kandidatene seg til å drive forskning i samsvar med god vitenskapelig skikk og standarder for forskningsetikk.

Personvern og etiske retningslinjer

MF har inngått Avtale om personverntjeneste i forskning med Norsk senter for forskningsdata AS (NSD). MF deltar i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH). Medisinsk og helsefaglig forskning er underlagt helseforskningsloven. Helsefaglig forskning ved MF skal følge veiledning og retningslinjer fra Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM), og ha en etisk forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i tillegg til melding til NSD.

Retningslinjer og rutiner

Her ligger MF sitt regelverk for behandling av personopplysninger og sensitive data i forskningsprosjekter, inkludert melding av prosjekter til NSD. Studenter bør rådføre seg med veilederen om hvilke grep som bør tas for å sikre at regelverket overholdes. 

Redelighetsutvalg

Brudd på forskningsetiske normer kan regnes som uredelighet (jf. forskningsetikklovens § 6). Spørsmål om forskningen er uredelig, skal i første instans behandles av forskningsinstitusjonen der den innklagede er ansatt. MF inngår i et felles redelighetsutvalg med Arkitektur- og designhøyskolen (AHO), Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) og Norges musikkhøgskole (NMH).

Redelighetsutvalgets mandat og sammensetning (lenke kommer).

Andre nyttige ressurser: