Wally V. Cirafesi får kongens gullmedalje

Postdoktor ved MF, Wally V. Cirafesi, tildeles Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin doktorgradsavhandling ved Det teologiske fakultet, UiO.

Hans Majestets Kongens gullmedalje deles årlig ut til fremragende, yngre forskere for vitenskapelige arbeider bedømt ved Universitetet i Oslo. De som får medaljen har levert virksomme bidrag til forskningslitteraturen innenfor sine fagfelt. I år går prisen til Wally V. Cirafesi. Prisen deles ut ved UiOs årsfest 2. september.

Johannesevangeliet og jødene
Cirafesi får prisen for sin doktoravhandling “John within Judaism: Religion, Ethnicity, and the Shaping of Jesus-Oriented Jewishness in the Fourth Gospel”.

I nominasjonen av Cirafesi vektlegges Johannesevangeliets viktige rolle i kristen teologi og tenkning. Dette evangeliet har slik vært en del av grunnlaget for samfunnsutviklingen i den kristne delen av verden.

Teologisk fakultet, UiO, skriver på sine nettsider:

«Evangeliet har vært brukt på ulikt vis i ulike perioder gjennom historien, blant annet for å rettferdiggjøre antisemittisme og jødeforfølgelser. Cirafesi viser gjennom sin forskning at Johannesevangeliet var fullstendig forankret i et jødisk verdensbilde, og må sees som en del av Jødedommen slik den fremstår i det første århundret.

Cirafesis forskning tar gjennom dette et oppgjør med den antisemittiske bruken av Det nye testamentet generelt og Johannesevangeliet spesielt. I en tid hvor antisemittismen ser ut til å øke i den vestlige verden er grundige analyser av kristne nøkkeltekster av avgjørende betydning for kristenhetens selvforståelse og utviklingen av flerreligiøse og flerkulturelle samfunn.

I nominasjonen legges det vekt på at Cirafesis avhandling er et meget grundig, kunnskapsrikt og metodologisk innovativt bidrag til et sentralt felt innen nytestamentlig forskning. Avhandlingen ansees å ha et stort potensiale for å påvirke flerkulturelle samfunn, særlig innenfor interreligiøs samhandling. Cirafesi har allerede en imponerende vitenskapelig produksjon bak seg, og avhandlingen skal gis ut i bokform.»

Kapernaum - jøder og kristne
Som postdoktor ved MF jobber Cirafesi med prosjektet: «Of Limestones and Octagons: A History of Jewish - Christian Relations in Capernaum from the Time of Jesus to the Byzantine - Islamic Transition». Les mer om dette prosjektet her …