Claudia Lenz, Trine Anker og Janicke H. Stray

Nye professorer

Claudia Lenz, Trine Anker og Janicke H. Stray er alle blitt professorer de siste par årene. Foto: Silje Måseide

Tre professorer på lektorprogrammet

I løpet av de siste to årene har disse tre damene blitt professorer. De har alle et spesielt ansvar for lektorprogrammet ved MF. 

Demokrati og medborgerskap
Janicke Heldal Stray er fersk professor i pedagogikk ved MF. I forskningen sin har hun arbeidet med demokrati og medborgerskap.

– Dette arbeidet er gjort både teoretisk og empirisk, nasjonalt og i samarbeid med en forskergruppe på New Zealand. Selve professorsøknaden tok også tid. Det er omfattende å skulle sette mange års forskning, undervisning og administrasjon inn i et system, forteller hun. 

Janickes mål i arbeidet ved MF er å utdanne lektorstudentene til gode pedagoger. Her får hun bruk for forskningen sin.

– Demokrati og medborgerskap kan forstås som en del av grunnlagsproblematikken i pedagogikk, særlig i spørsmål om danning. Det er viktig at studentene får kunnskap om pedagogiske grunnlagsproblemer. Pedagogikk er et fag som i stor grad knytter læring til identitetsutvikling og meningsskaping. Det handler om hele mennesket – som individ og som del av det kollektive, uavhengig av prestasjoner. 

Janicke ser at det trengs mer teoriutvikling rundt demokrati og medborgerskap som grunnlagsproblematikk. Det teoretiske må også oversettes til en pedagogisk praksis.

– Det betyr at vi må gjøre flere ting på en gang. For det første må vi undersøke hvordan demokrati og medborgerskap kan forstås i fornyet læreplan. Deretter må vi diskutere hvordan denne forståelsen henger sammen med fagforståelsen for de enkelte fagene. Ikke minst må vi gi lærerne og lektorutdanningene noen pedagogisk begrunnede tilnærminger til hvordan demokratiopplæring kan skje i praksis.

Janicke understreker at det er viktig at dette arbeidet knyttes til fagene og lærerens profesjonsidentitet og profesjonsutøvelse, og at det ikke legges oppå eller utenfor den faglige undervisningen og profesjonaliteten. 

Forebygging av rasisme og antisemittisme
Claudia Lenz ble professor i samfunnsfag ved MF i 2018. Nå er hun tilsatt i et nytt professorat opprettet til forebygging av rasisme og antisemittisme. Tiltredelsesforelesningen holdes 24. oktober.

Claudia har allerede jobbet mye med temaet «forebygging av rasisme og antisemittisme» gjennom sitt arbeid i Dembra for lærerutdannere og på HL-senteret.

– Jeg tror professoratet vil bli fylt opp med mye av det som jeg allerede gjør. Blant annet undervisning på lektorprogrammet. I det nye masterprogrammet Religion in Contemporary Society skal jeg undervise om antisemittisme, islamofobi og konspirasjonsteorier.

Claudia håper at MF på sikt også kan utvikle et forskningsfokus på skolens forebyggende arbeid og lærernes profesjonskompetanse, relatert til fordommer, diskriminering og gruppefiendtlighet.

– Forskergruppen "values in education", kan bli en fin ramme til å utvikle perspektiver og initiativer, sier hun.

Claudia håper også at professoratet kan bidra til å øke bevisstheten rundt betydningen av skolens dannelses- og samfunnsmandat.

– Skolens arbeid med demokrati, medborgerskap og inkludering går hånd i hånd med forebygging av rasisme og gruppefiendtlighet. Skolene trenger tid og ressurser for å utvikle dette arbeidet, sier hun, og er glad for at lektorutdanningen ved MF vil fortsette sitt fokus på opplæringens verdibasis og profesjonsetikk.

– Jeg føler at vi er godt i gang med å integrere et fokus på fordommer, ekskluderingsmekanismer i skolen, og hvordan profesjonsetisk bevissthet, myndiggjøring av elevene og inkluderende arbeidsformer bidrar til å motarbeide disse tendensene, sier Claudia.

Vanskelige temaer i skolen
Trine Anker ble professor i religionsvitenskap med fagdidaktikk ved MF våren 2018. Hun er leder for MFs lektorprogram. Frem mot professoratet har hun forsket på profesjonsetikk for lærere, og på hvordan terrorangrepet 22. juli har blitt håndtert i skolen.

– Angrepet har i liten grad blitt tematisert i skolen. Det ser ut til at de ideologiske og politiske motivene til Anders B. Breivik ikke er tatt opp i særlig grad, sier Trine.

Hun etterlyser at skolen belyser tema som ideologi, religion og bakgrunn for handlingene.

– Det snakkes om sorg, men ikke om ideologien bak handlingen, kanskje fordi denne tematikken kan være tøff å ta opp for lærere?

Professoren mener at forskningsarbeidet hennes er veldig relevant for lektorprogrammet i og med at lærere, skole, etikk og vanskelige temaer er det hun fokuserer på i sin forskning.

– Hva trengs videre forskning på innenfor ditt fagfelt?
– Det er mye det trengs forskning på. Noe av det jeg kan nevne er hvordan fritaksparagrafen fungerer i norsk skole og etterhvert hva som skjer i gjennomføringen av nye læreplaner.