Deltakerne på framleggskonferansen.

Spennende framleggskonferanse med masterstudenter

Tirsdag 11. juni presenterte 9 studenter fra MF og ILS/UiO masteroppgavene sine ved HL-senteret. Alle hadde skrevet oppgaver om temaer som fordommer, rasisme og ekstreme holdninger i skolen.  

Studentene la frem hovedfunnene fra oppgavene og disse ble kommentert av Cora Alexa Døving (HL-senteret), Anne Talsnes (22. juli senteret), Herner Sæverot (Høgskolen på Vestlandet) og Marta Bivand (Prio). Konferansens 50 deltagere fikk med seg en dag fylt av interessante diskusjoner om læreres og skolens utfordringer, dilemmaer og strategier knyttet til disse utfordrende temaer.

Fra MF deltok studentene Sigrid Sævik, Siv Hanne Kjærland og Joaquin Emilio Heimdal med fremlegg. 

Engasjerte diskusjoner
Arrangement ble planlagt til en snøfull dag på Lyseby konferansehotell i mars i år. 14 masterstudenter fra MF og ILS diskuterte utkast til analysekapitler med hverandre og med sine fem veiledere. Etter to intense dager på Lyseby med diskusjon om læreres ulike forståelser av mangfoldskompetanse, minoritetselevers erfaringer med undervisning om norskhet, og skolers håndtering av høyreekstreme holdninger fant deltakerne ut at oppgavene burde presenteres i en åpen konferanse. 

Engasjerte diskusjoner mellom studentene, ekspertene og konferansedeltagerne på HL-senteret bekreftet at masteroppgaver fanger opp ulike dilemmaer fra utdanningsfeltet og stiller viktige spørsmål. Dermed kan de være viktige bindeledd mellom forskningsfronten og praksisfeltet.

Del av Dembra
Oppholdet på Lyseby var en del av samarbeidet om veiledning av masterstudenter som MF og ILS har inngått i forbindelse med prosjektet Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og anitisemmitisme) for lærerutdannere. Trine Anker og Claudia Lenz har ledet MFs del av prosjektet.

Dembra LU har sitt utgangspunkt i en rapport fra 2017 som viste behov for systematisk fokus på profesjonskompetanse om fordommer og gruppefiendtlighet. Høsten 2018 startet seks lærerutdanningsinstusjoner utvikling og utprøving av undervisning for å styrke lærerstudentenes bevissthet, fagdidaktiske kompetanse og evne til å fange opp og håndtere slikeutfordringer. MF og ILS har i dette prosjektet inngått et samarbeid om masterveiledning.

Det er unikt i Dembra-sammenheng ved å forberede fremtidige lærere på å bruke teoretiske perspektiver til å refleksjon om undervisningspraksis og skolens arbeid med forebygging.