Bilder av de kvinnelige professorene på MF

Professorer

Se oversikten over MFs kvinnelige professorer i bunnen av saken.

MF har nådd likestillingsmål

På 15 år har MF gått fra 0 til 42 % kvinnelige professorer.

Andel kvinnelige professorer på MF:

2005    0
2007    5%
2010    6%
2012    12%
2013    15%
2014    19%
2015    23%
2016    23%
2017    28%
2019    34%
2020    42%

Også andelen kvinner blant MFs ansatte generelt øker, og er i dag på 55 %.

Siden 2012 er det jobbet bevisst med å bedre kjønnsbalansen i blant annet professorgruppen. Det langsiktige målet var å nå 40 %. Nå er andelen altså oppe i 42 %. Det vil si at 10 av MFs 24 professorer er kvinner.

Ualminnelig dyktige

Rektor Vidar L. Haanes forteller at målet ble nådd raskere enn forventet.

– Jeg er svært godt fornøyd med å ha mer enn 40 % kvinner i professorgruppen, først og fremst fordi de er ualminnelig dyktige både som forskere og lærere, og har bidratt til å sette MF på kartet på en rekke områder. Kjønnsbalanse er viktig av flere grunner, blant annet fordi det bidrar til et bedre fagmiljø, sier Haanes.

Halvparten av dem har blitt tilsatt i professorater, den andre halvparten har oppnådd professorkompetanse gjennom personlig opprykk.

God veiledning og støtte

En av dem som har oppnådd professorkompetanse de siste årene er Tone Stangeland Kaufman, professor i praktisk teologi.

– Min erfaring er at vi har blitt oppfordret til å arbeide for å kvalifisere oss. Det er blitt tatt opp på en god måte i for eksempel medarbeidersamtaler, og det finnes et forum på MF hvor nettopp videre kvalifisering mot professorat har blitt tematisert. Her kan man få veiledning og støtte i en slik prosess, forteller Kaufman.

Hun har også erfart at ledelsen eksplisitt har uttrykt støtte når hun er blitt spurt om å påta seg verv og lederansvar i det internasjonale fagfellesskapet, eller blitt invitert inn i internasjonale publiseringsprosesser.

– Jeg tror også det er viktig med bevisste strategier og tiltak som fremmer likestilling, slik ledelsen her har arbeidet for. Likestilling er ikke noe vi har. Det er noe vi kontinuerlig gjør.

Fagpersoner fremfor kvinner

Kaufman tror kjønnsbalansen er positivt for kollegafellesskapet. Særlig i et tradisjonelt mannsdominert fagfelt som teologi.

– Med bedre kjønnsbalanse blant professorene tror jeg kvinner vil bli mindre synlige som kvinner og mer synlige som fagpersoner og enkeltindivider på samme måte som menn generelt har vært og er det, sier hun.

Også kollega Kristin B. Aavitsland, professor i middelalderens kristendoms- og kulturhistorie, er glad for at kjønnsbalansen har blitt bedre. 

– For meg er de ansatte på MF, både forskerne og de administrative, først og fremst strålende kolleger, uavhengig av om de er kvinner eller menn. Samtidig er det min erfaring, både fra MF og i andre sammenhenger, at det beste for ethvert arbeidsmiljø er en jevn kjønnsbalanse. Derfor er det veldig fint at kvinneandelen øker i alle typer stillinger. I administrasjonen bør det av samme grunn komme noen flere menn snart! 

Ekspansiv institusjon

Aavitsland startet på MF i 2014 og opplever at mye har forandret seg på den tiden.

– MF har absolutt endret seg. Først og fremst fordi institusjonen har vokst veldig og blitt mer sammensatt. Det er et stort privilegium å være en del av en ekspansiv og dynamisk institusjon. Samtidig er det opplagt en utfordring å bevare det tette og gode arbeidsmiljøet når veksten er så rask, sier hun. 

 

Les mer: