Forskningsgrupper på MF

MF etablerer forskningsgrupper

MFs nye forskningsgrupper skal fremme forskning av høy kvalitet, og bidra til vitenskapelig publisering og forskningsformidling.

De nyetablerte forskningsgruppene ved MF er varige samarbeidsarenaer. Her skal vitenskapelig ansatte sammen utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter, samt utarbeide søknader om ekstern finansiering av disse.

Ny organisering av forskning
Prorektor Kjetil Fretheim sier at forskningsgruppene vil bidra til at forskningen på MF organiseres på en ny måte.

– Forskerne vil samarbeide på en annen måte enn tidligere. Dessuten gjør gruppene at det tematiske fokuset vårt blir tydeligere, siden gruppene samler seg om felles tematikk. Det kan være religion og sport, kjønn, utdanning og verdier, forståelsen av 'selvet' i antikken, kunstig intelligens og migrasjon.
Les mer detaljert info om forskningsgruppene her ...

MF har til nå opprettet åtte slike forskningsgrupper. Gruppene har hovedsakelig én leder. Medlemmene i forskningsgruppene er vitenskapelig ansatte i hel- eller deltidsstillinger, inkludert stipendiater og postdoktorer. Disse inngår i én eller flere av forskningsgruppene. Gruppene kan også ha medlemmer fra andre institusjoner.

Hva vil gruppene innebære for de ansatte?
– De vitenskapelig ansatte ved MF har alltid drevet med forskning, så det fortsetter. Men nå legger vi tydeligere til rette for samarbeid om utvikling av nye forskningsprosjekter. Vi skal jobbe mer sammen, på tvers og fokusert. Vi tror det vil styrke både kreativiteten og kvaliteten i forskningen.

Forskernes interesser og kompetanse
Det er forskningsutvalget som formelt oppretter MFs forskningsgrupper, men tema og fokusområder kommer fra forskerne selv. Gruppene dannes derfor ut fra forskernes interesser, kompetanse og innsikt i hvor forskningsfronten befinner seg innenfor ulike fag og problemområder.

– Det betyr også at det kan komme nye grupper. Vi har ikke bestemt på forhånd hvor mange grupper vi skal ha, sier Fretheim.

Hva er varigheten for gruppene?
– Vi ser for oss at forskningsgruppene skal være varige samarbeidsarenaer som består så lenge de bidrar til produktivt samarbeid og nye forskningsprosjekter.