Kvalitetsarbeidet ved MF godkjent

NOKUT har godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved MF.

NOKUT gjennomførte i 2018 en pilot for å prøve ut og høste erfaringer med tilsyn av kvalitetsarbeidet til universiteter og høyskoler, etter den nye studietilsynsforskriften som trådte i kraft i 2017.

MF deltok i NOKUTs pilotprosjekt sammen med seks andre vitenskapelige høyskoler. Prosjektet startet våren 2017. Institusjonene som deltok i piloten har dermed hatt kort tid på seg til å implementere de nye kravene.

MF og Musikkhøgskolen har våren 2019 fått sitt kvalitetsarbeid godkjent. 

– MF har høye ambisjoner for sin utdanning og forskning. Alle den sakkyndige komiteen snakket med, viste et tydelig engasjement for å bidra til at MF når disse ambisjonene. Studentene har også et aktivt engasjement for kvalitetsarbeid og et ønske om å bidra til forbedring og utvikling av utdanningen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en artikkel på NOKUTs nettsider.

– Vi gleder oss over at NOKUT har godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved MF. Vi fikk påpekt noen få konkrete ting i juni i fjor, som vi i godt samarbeid med Studentrådet har rettet opp i det siste halvåret, sier rektor Vidar L. Haanes.

Etter denne godkjenningen blir nytt tilsyn fra NOKUT på MF om rundt syv år.

Deltok i pilot
NOKUT gjennomførte i 2018 en pilot for å prøve ut og høste erfaringer med tilsyn av kvalitetsarbeidet til universiteter og høyskoler, etter den nye studietilsynsforskriften som trådte i kraft i 2017.

Ved første vurdering i juni 2018 fant den sakkyndige komiteen enkelte mangler. Dette dreide seg om en bedre tilrettelegging for studentmedvirkning, institusjonens sårbarhet og uformelle og ikke nedfelte rutiner. Disse manglene er nå rettet opp, og 25. april godkjente NOKUT det systematiske kvalitetsarbeidet ved MF.

Godt arbeid
NOKUT-direktøren understreker at den sakkyndige komiteen allerede i første runde slo fast at det foregår mye godt kvalitetsarbeid ved MF, både formelt og uformelt, og at de fremmer en god kvalitetskultur. Etter at manglene nå er rettet opp, mener den sakkyndige komiteen at MF har gjort et godt arbeid for å legge bedre til rette for studentmedvirkning.

– MF har også gjennomført tiltak for å redusere institusjonens sårbarhet og etablert en ordning for periodiske evalueringer som gjør at MFs kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav. Dermed har NOKUT nå godkjent deres systematiske kvalitetsarbeid, sier Mørland på NOKUTs nettsider.