Forskningsnytt: Sterke menneskemøter

Hvordan forholder Jehovas vitner seg til døden, og hva lærer de om blodoverføring? Hege Kristin Ringnes og Harald Hegstad dro til New York for å finne svar.

Jehovas vitner
I Norge er Jehovas vitner en stor religiøs minoritet.
De teller om lag 15 000 medlemmer, fordelt på 180 menigheter.
På verdensbasis er de om lag 8 millioner.

Hvert år dør om lag tusen Jehovas vitner på grunn av sitt syn på blodoverføring. Jehovas vitner sier nei til blodoverføring på bibelsk grunnlag. ​MFs ph.d.-student Hege Kristin Ringnes og professor Harald Hegstad har de siste årene analysert tekster og utført observasjonsstudier samt intervjuer blant Jehovas vitner i Norge og USA. De har sett nærmere på hva som formidles om blodoverføring blant Jehovas vitner og hvordan medlemmer responderer på lære og psykologiske strategier.

Innpass i hovedkvarteret
Ringnes har gjennom mange år vært i kontakt med Jehovas vitner i Norge. Først gjennom arbeid med hovedoppgave, deretter gjennom rollen som redaktør for boken Jehovas vitner. En flerfaglig studie og nå i sitt doktorgradsarbeid.
– Dere har intervjuet både ledere og vanlige menighetsmedlemmer ved hovedkvarteret i Brooklyn, New York. Hvordan fikk dere tilgang til disse kildene?
– Jehovas vitner i Norge fungerte som døråpnere mot hovedkvarteret, forteller Ringnes.

Teologi og religionspsykologi
– Hvordan har dere dratt veksel på hverandres unike ekspertise underveis?
– Religiøs lære har psykologiske effekter på individ- og gruppenivå. Derfor er det svært relevant å ha med en teolog i et religionspsykologi-prosjekt. Du kan ikke studere en religiøs gruppe psykologisk uten å forstå hva medlemmene tror på. Du må gå inn i det substansielle, sier Ringnes.
Harald Hegstad, professor i systematisk teologi, synes det har vært veldig interessant å komme på innsiden av det læremessige systemet i Jehovas vitner.
– Å se hvordan lære både har psykologiske forutsetninger og konsekvenser, har gitt nye innsikter også for arbeidet med læremessige spørsmål i andre sammenhenger, sier Hegstad.

Å ofre livet
I Jehovas vitners avvisning av livreddende blodoverføring ligger det en disharmoni mellom det å redde liv og å ofre liv. I Ringnes og Hegstads blodstudie identifiseres dette som en liv-død kognitiv dissonans. Med det menes en konflikt mellom både å være villig til å ofre livet, men samtidig fornekte at dette blir nødvendig. Kognitiv dissonans kan forstås som en uønsket tilstand, som skaper negative emosjoner.
– Gjennom menigheten får Jehovas vitner tilgang til strategier for å håndtere følelser. Dette kalles emosjonsreguleringsstrategier. Emosjonsregulering handler om hvordan vi håndterer følelser, sier Ringnes.

Underkommuniserer risiko
Dissonansen ble håndtert ved blant annet at risiko ble underkommunisert. Blodoverføring ble også snakket om som farlig.
– Det var et selektivt fokus på overlevelse og at alternative behandlinger vil eksistere. Forskningen vår viser at det er en sterk bruk av medisinsk argumentasjon inn i en religiøs sammenheng, forteller Ringnes.

Mistillit til helsepersonell
Noen av informantene i blodstudien opplever at helsepersonell har en agenda når det gjelder bruk av blod. Flere er usikre eller overbeviste om at de ikke kan stole på helsepersonell. Jehovas vitner prioriterer utrusting av lokale ledere. Etter kursing kan de gi støtte til medlemmer som kommer i krevende situasjoner på sykehus. Ringnes og Hegstads forskningsfunn belyser et komplekst og ofte vanskelig forhold mellom Jehovas vitner, sykehus, medisinske miljø og samfunnet generelt i dette høyst emosjonelle feltet som involverer liv og død.

Store livsvalg
– Er det noe som har overrasket dere underveis i innsamling av data?
– Jehovas vitner tar store livsvalg basert på sitt medlemskap. Det er et interessant funn, og kanskje overraskende i starten. Medlemskapet kan føre til følgende valg: ikke å få barn, velge bort utdanning og karriere, kutte kontakt med familiemedlemmer som er ekskludert samt å være villig til å dø før tiden ved å si nei til blodoverføringer, sier Ringnes.
Hun sammenligner Jehovas vitner med ekstremsportutøvere.
– De satser alt. Men det skjer på en religiøs arena. Og de er få. De satser derfor alt på å beskytte seg mot omverdenen. De sier: «Vi er ikke en del av denne verden».
I det utsagnet er det altså ikke-medlemmer som er «verden». Jehovas vitner bærer medlemsidentiteten hundre prosent, i alt de gjør og er. Forskningen til Ringnes og Hegstad viser at medlemmer av Jehovas vitner får mye sosial støtte. Medlemmene mottar klare svar. Et håp for fremtiden formidles – medlemmer skal få overleve på en paradisisk jord.

Lydighet viktigst
Blant Jehovas vitner er lydighet til Gud og håpet om paradis på jord mer verdsatt enn kortsiktig, livsforlengende behandling. Et funn i studiene til Ringnes og Hegstad er at lydighet likevel anses som overordnet.
– Får du blod mot din vilje, så er oppfatningen at dette ikke vil medføre sanksjoner fra Jehova eller trossamfunnet, forklarer Ringnes.
Forskerne forteller at det gjorde inntrykk å møte mennesker som var villige til å ofre livet fremfor å få blodoverføring. Vil du lese mer om informantenes beretninger? Artikkelen om blodstudien er publisert i Journal of Religion and health: «Refusal of Medical Blood Transfusions Among Jehovah’s Witnesses: Emotion Regulation of the Dissonance of Saving and Sacrificing Life».

Sterk opplevelse
– Ut fra kjennskap til teologi og lære, forventet vi å møte holdninger om å være villig til å gi livet. Det er likevel en sterk opplevelse å snakke med folk som er villige til nettopp det. Vi fikk høre om helt konkrete erfaringer, sier Ringnes.
Selv om læren tilsier at det sentralstyrte religiøse samfunnets medlemmer ikke skal akseptere blodoverføring, finnes det i økende grad individuelle valgmuligheter. Dette skjer på grunn av den medisinske utviklingen, som medfører mer bruk av blodfraksjoner og blodsubstitutter. Enkelte behandlingstilbud sier Jehovas vitner ja eller nei til på bakgrunn av personlig samvittighet. På hovedkvarteret i New York fortalte de at yngre vitner oftere sier ja til slik behandling. Ringnes betegner også dette som overraskende.
– Læren består fordi man overordnet sier nei til blodoverføring, samtidig som det er en mer skjult endring som skjer gjennom den medisinske utviklingen. Den reelle muligheten for tidlig død er likevel til stede.

Vil du lese mer?

Artikkelen om blodstudiet, publisert i 2016, finner du her.

I tillegg vil en ny artikkel med tittelen «Emotion Regulation Strategies among Members of End-Time Focused Jehovah’s Witnesses» bli publisert i 2016/2017. Ringnes og Hegstad har utarbeidet den artikkelen i samarbeid med MFs førsteamanuensis Gry Stålsett og professor Lars Johan Danbolt.

Nylig leverte Hilde Sjo Førre sin masteravhandling om Jehovas vitner. Vi anbefaler den, og du kan lese den her.