Maria Ledstam, stipendiat ved MF, forsker på relasjonen mellom økonomi og religion i arbeid

Etiske perspektiver på arbeid

– At religion og arbeid er flettet sammen kan oppleves som positivt, men noen erfarer det også som en metode sjefene har for å utnytte arbeidernes lojalitet, sier MF-stipendiat Maria Ledstam.

Fakta: 

Maria Ledstam er stipendiat i etikk ved MF. 
Hennes faglige kompetanseområder er: etikk, religion og arbeid og empirisk etikk

Ledstam er stipendiat i etikk på MF. Hun forsker på etiske perspektiver på arbeid.

Prosjektet hennes kan beskrives som empirisk etikk.

– Mer presist ser jeg, gjennom feltarbeid og etnografiske studier, på hvordan arbeidets mening forhandles i to globale kristne organisasjoner – en katolsk og en protestantisk. Begge organisasjonene driver sosialt arbeid, sier hun.

Noe av det Ledstam ser på i forskningen sin, er relasjonen mellom religion og økonomi i arbeid.

Postsekularitet
– Mange tenker at religion ikke har noe med økonomi eller arbeid å gjøre. I akademia for eksempel har man ofte plassert religion og økonomi i ulike sfærer, sier Ledstam.

Hun påpeker at det i dag er mange som løfter frem svakheten i en slik inndeling. I stedet belyser mange overlappingen og sammenblandingene som finnes mellom økonomi og religion, både i teori og praksis. Ledstams prosjekt kan ses som en del av denne utviklingen, som iblant kalles for postsekularitet, eller religionens nye synlighet.

Positivt – eller utnyttende?
– Hva er det egentlig som skjer når religiøse vurderinger og handlinger integreres i organisasjoners/bedrifters arbeid?

– Dette spørsmålet har blitt flittig behandlet av både religionsvitere, teologer, samfunnsvitere, psykologer og økonomer de siste årene. En gruppe forskere er veldig positive til det de kaller ”workplace spirituality”. Med noen få unntak beskriver studier som ser på sammenblanding av åndelighet/religion og arbeid i bedrifter dette fenomenet som noe positivt – både for bedriften og for de ansatte, forteller Ledstam.

Hun sier at i disse ”positive” studiene blir religion først og fremst forstått som noe individuelt. Dermed forsømmes spørsmål om et bredere etisk ansvar hos bedriftene, for eksempel rundt lønn, overtid, eller bedriftens etiske ansvar når det gjelder klimapåvirkning.

– Det overveiende positive synet på ”workplace spirituality” har blitt problematisert av noen forskere som hevder at religion og åndelighet på arbeidsplasser kan misbrukes av sjefene. De kan bruke dette for å skaffe seg sosial kontroll, og for å utnytte arbeidskraft, sier Ledstam.

Hun gir et eksempel på at når en bedrift for eksempel tilbyr yoga, bønn og meditasjon i arbeidstiden, så kan dette helt enkelt være en metode sjefene bruker for å få arbeiderne til å trives bedre på arbeidsplassen.

– Dermed får sjefene de ansatte til å bli mer lojale mot bedriften, på den måten at de jobber mer og hardere. Dette vil i sin tur gagne bedriften på bekostning av de ansatte.

Praksis fremfor individ
– Mitt bidrag inn i dette feltet er å se på religion i arbeid, ikke primært som noe individualistisk, men gjennom å studere praksiser. Videre bidrar prosjektet mitt med noe nytt til feltet siden organisasjonene jeg studerer uttrykker et ønske om å være ”holistiske”. De ønsker altså å integrere religion i alt de gjør og er.

Ledstam sier at den katolske organisasjonen hun studerer for eksempel uttrykker at de gjennom sitt arbeid ønsker å være med å skape en alternativ livsstil til dagens kapitalisme.

– En av de sakene som jeg kommer til å se etter i det empiriske materialet er om organisasjonene på noe vis lykkes i å finne sprekker i det kapitalistiske systemet som kan bane vei for alternative måter å håndtere etiske utfordringer innenfor arbeid og økonomi i vår tid.

Ulike etiske perspektiv skaper spenning
Ledstam gjorde feltarbeidet sitt i USA og Canada. Hun brukte deltakende observasjon og intervjuer, for å studere to arbeidsplasser som er tilknyttet organisasjonene Economy of Communion og Business as Mission.

Funnene skal hun analysere og diskutere i relasjon til teologiske og etiske spørsmål rundt mening i arbeidet. Hun har nettopp startet med analysene av empirien hun har samlet.

– Noe jeg allerede nå kan se tydelig, er at det oppstår mange konflikter eller spenninger i organisasjonene mellom ulike etiske perspektiv. En tydelig slik konflikt er når organisasjonen, utfra sine kristne vurderinger, gir av sin gevinst til ulike sosiale prosjekter, til misjon og til fattigdomsbekjempelse, samtidig som de ansatte mener at de heller burde ha høyere lønn. En annen konflikt oppstår når sjefene ønsker at de ansatte skal benytte bønnerom og meditasjonsrom i arbeidstiden, samtidig som de ansatte heller vil jobbe når de er på arbeid.