Tilrettelegging ved eksamen

Studenter som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse har behov for tilrettelegging ved eksamen, kan søke om dette.

MF skal sikre at studenter med dokumentert behov får tilrettelagt eksamen på en måte som så langt det er mulig og rimelig oppveier de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som man sørger for at studentene prøves på lik linje. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenliknet med andre studenter. Det vil si at du ikke nødvendigvis får innvilget det du har søkt om.

Søknadsfrist:

1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Det kan dispenseres fra søknadsfristen hvis behovet for tilrettelegging oppstår etter utløpet av fristen, eller hvis det foreligger andre særlige grunner til å fravike den. 

Dokumentasjon:

Du må kunne dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen.  Dokumentasjonen skal være av nyere dato og det skal her fremgå tydelig at det er behov for tiltaket det søkes om. 

Her finner du et skriv til utfylling av lege/sakkyndig (pdf). Dette, eller annen tilfredsstillende dokumentasjon, skal være vedlagt søknaden, eller lastes opp så raskt som mulig.  

Søk: 

Søknadsskjema

Søknad og dokumentasjon sendes via nettskjema over. Dokumentasjon kan eventuelt leveres til eksamensrådgiver Torunn Johansen (rom 363), eller sendes til: 

MF vitenskapelig høyskole
v/Torunn Johansen
Pb 5144 Majorstuen
0302 Oslo.

Saksbehandling: 

Behandlingstiden er normalt fire uker fra søknadsfristen. Sakene vil bli behandlet i samsvar med reglene om taushetsplikt. 

Vedtaksbrev sendes til semesterregistrert adresse/pr e-post. Innvilget tilrettelegging vil også bli synliggjort i Studentweb. Her står det presisert hva du har fått innvilget og for hvilken periode. Vedtak om tilrettelegging gjøres fortrinnsvis for 1-3 år av gangen. Ved varige behov kan tiltak innvilges for hele studietiden. 

Her finner du mer informasjon om tilrettelegging ved eksamen:
Eksempler på grunner til tilrettelegging og mulige tilretteleggingstiltak ved eksamen (pdf)

For ytterligere spørsmål, ta kontakt på e-post: tilrettelegging@mf.no