Tilrettelegging ved eksamen

Studenter som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse har behov for tilrettelegging ved eksamen, kan søke om dette.

MF skal sikre at studenter med dokumentert behov får tilrettelagt eksamen på en måte som så langt det er mulig og rimelig oppveier de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som man sørger for at studentene prøves på lik linje. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenliknet med andre studenter. Det vil si at du ikke nødvendigvis får innvilget det du har søkt om.

 

Søknad om alternativ vurderingsform (gjelder kun for risikogrupper ved coronasmitte)

Hvis du eller en du bor med er i en risikogruppe, og du er meldt opp til skoleeksamen, kan du søke om å få innvilget tilrettelegging ved gjennomføringen av skoleeksamen, eller alternativ vurderingsform. 

Det er utvidet søknadsfrist for dette; 1. november. Dokumentasjon og en anbefaling fra lege eller lignende helsespersonell må legges ved søknaden og kan ikke ettersendes etter søknadsfristen.

Mer informasjon om risikogrupper er tilgjengelig på FHi sine nettsider. FHI sin definisjon av risikogrupper vil bli lagt til grunn for vurderingen av søknaden. Hvis du eller den du bor med ikke er i en risikogruppe ut fra FHI sin definisjon, må det ved søknaden foreligge en redegjørelse fra lege eller annet helsepersonell som forklarer hvorfor det likevel bør vurderes å tilrettelegge eksamen.

Søknadsfrist:

1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret
Det kan dispenseres fra søknadsfristen hvis behovet for tilrettelegging oppstår etter utløpet av fristen, eller hvis det foreligger andre særlige grunner til å fravike den. 

Søknadskjema:

Søknadskjema om tilrettelegging av eksamen (pdf)

Dokumentasjon:

Du må kunne dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen.  Dokumentasjonen skal være av nyere dato og det skal her fremgå tydelig at det er behov for tiltaket det søkes om. 

Søknadsskjemaet inkluderer et skriv til utfylling av lege/sakkyndig.  Dette, eller annen tilfredsstillende dokumentasjon, skal være vedlagt søknaden, eller ettersendes så raskt som mulig.  

Leveres/sendes til: 

Søknad og dokumentasjon leveres til eksamenskonsulent Torunn Johansen (rom 363), eller sendes til: 

MF vitenskapelig høyskole
v/Torunn Johansen
Pb 5144 Majorstuen
0302 Oslo.

Saksbehandling: 

Behandlingstiden er normalt fire uker fra søknadsfristen. Sakene vil bli behandlet i samsvar med reglene om taushetsplikt. 

Vedtaksbrev sendes til semesterregistrert adresse/pr e-post. Innvilget tilrettelegging vil også bli synliggjort i Studentweb. Her står det presisert hva du har fått innvilget og for hvilken periode. Vedtak om tilrettelegging gjøres fortrinnsvis for 1-3 år av gangen. Ved varige behov kan tiltak innvilges for hele studietiden. 

Her finner du mer informasjon om tilrettelegging ved eksamen:
Eksempler på grunner til tilrettelegging og mulige tilretteleggingstiltak ved eksamen (pdf)

For ytterligere spørsmål, ta kontakt på e-post: Tilrettelegging@mf.no