Skikkethet

Lektorprogrammet og Profesjonsstudiet i teologi er omfattet av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Institusjonsansvarlige:
Torbjørg Torp Nilssen for profesjonsstudiet i teologi.
Torbjorg.T.Nilssen@mf.no

Roald Eskildsen for Lektorprogrammet.
Roald.Eskildsen@mf.no

Institusjonsansvarlige har ansvar for behandling av tvilsmeldinger før eventuell behandling i skikkethetsnemnda.

Å være student ved universiteter og høyskoler innebærer å ha en rekke rettigheter og plikter. Stort sett er disse organisert som retter og plikter mellom student og lærested. Men for enkelte utdanninger er det også lovverk som skal gi rettigheter og "beskyttelse" til tredjepart, nemlig til de menneskene som en som profesjonsutøver skal betjene. Forskrift om skikkethetsvurdering er vedtatt nettopp av hensyn til denne gruppen, og er gjeldende for utdanninger som retter seg mot pedagogisk, sosial/helsefaglig og kirkelig virksomhet. 

I forhold til studenter ved slike programmer har Universiteter og høyskoler plikt til å foreta en løpende skikkethetsvurdering. I tillegg kan en, når det er kommet inn en "tvilsmelding", opprette særskilt skikkethetssak.

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenter på disse programmene har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket som programmene utdanner til.

Tvil om en students skikkethet for yrket skal meldes til MF på eget skjema:
Tvilsmelding for profesjonsstudiet i teologi
​Tvilsmelding for Lektorprogrammet

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Saksgang skikkethetssaker
 

Alle kan levere tvilsmelding, både faglig personale (f.eks. faglærere og praksisveiledere), administrativt personale og medstudenter. Personer som ikke er tilknyttet MF, og som kjenner til forhold som gjør at studentens skikkethet bør vurderes, kan også levere tvilsmelding.
Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og vil ikke få tilbakemelding på hvor saken står. Melder vil imidlertid bli invitert til en samtale hos skikkethetsansvarlig, der saksgangen for skikkethetssaker adresseres. Er du usikker på om du burde sende inn tvilsmelding er institusjonsansvarlige tilgjengelige for samtale.

MF behandler ikke tvilsmeldinger som er åpenbart ubegrunnet.​

Anonymitet og tvilsmelding

Alle som melder tvil bes om å oppgi navnet sitt på tvilsmeldingsskjemaet. Dette er viktig for MFs oppfølging av saken, blant annet fordi det gjør det mulig å innhente ytterligere informasjon fra melder. MF er pliktig til å vurdere også anonyme tvilsmeldinger, men anonymitet kan være til hinder for en god oppfølging av saken. Vi ber derfor alle som melder tvil om å oppgi navnet sitt.

Tvilsmeldingsskjemaet inngår i sakens dokumenter, og vil gjøres kjent for studenten som tvilsmeldingen gjelder (forvaltningsloven § 18). I de fleste tilfeller vil altså studenten få vite hvem som har levert tvilsmeldingen.

Unntaksvis vil imidlertid navnet på innsender tas bort, for at studenten ikke skal kunne vite hvem som har levert tvilsmeldingen (forvaltningsloven § 19). Når MF vurderer om melder skal anonymiseres, skal det tas hensyn til forventede konsekvenser for den som har levert tvilsmelding, for eksempel om det kan være fare for gjengjeldelse. Det skal også vektlegges om det er av vesentlig betydning for studenten (som det er meldt tvil om) å få vite hvem som har meldt, for å kunne vareta egne interesser i saken.

Du kan lese mer om anonymitet og skikkethetsvurdering i rundskrivet til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning datert 21.10.2016.