Permisjon fra studier

Her kan du lese om dine permisjonsrettigheter som student.

Du kan søke om permisjon dersom helse- eller velferdsforhold, verneplikt, politiske verv eller andre forhold vanskeliggjør normal studieaktivitet. Søknaden skal være begrunnet og sendes studieadministrasjonen innen fristen for semesterregistrering i det semesteret du søker om permisjon. Hvis behovet for permisjon oppstår etter utløpet av fristen eller det er særskilte grunner for å fravike den, vil søknaden bli behandlet selv om søknadsfristen er utløpt. Husk å legge ved relevant dokumentasjon.

Når vi vurderer søknaden, vil vi blant annet legge vekt på grunnlaget for ønsket om permisjon, og i hvilken grad dette gjør det vanskelig for deg å følge normal studieaktivitet.    

Som hovedregel innvilger MF permisjon for inntil to semestre, og fortrinnsvis for hele semestre. Ved vurderingen av permisjonens lengde vil vi blant annet se hen til hvilke konsekvenser avbruddet får for din utdanningsplan.

Søk om permisjon

Permisjon på grunnlag av fødsel eller adopsjon
For studenter som får barn under studiene, gjelder egne regler om rett til permisjon. Dette er regulert i universitets- og høyskoleloven § 4-5. Ta kontakt med din studieveileder for nærmere informasjon om dette.

Søknad om foreldrepermisjon skal dokumenteres med terminbekreftelse, fødselsattest e.l.

Lånekassen stiller visse krav for å utbetale fødselsstipend og omgjøre lån til stipend. Du må selv sette deg inn i vilkårene for dette når du søker om foreldrepermisjon. Det vil ikke bli rapportert fra lærestedet til Lånekassen at du har studentstatus når du er i permisjon. Lånekassen krever derfor dokumentasjon fra lærestedet på at du har studentstatus og har permisjon. Kontakt din studierådgiver for å be om dette.

Du kan velge å betale semesteravgiften og registrere deg i studentweb mens du er i foreldrepermisjon, selv om du ikke skal ta emner. Du vil da få semesterkvittering og kan benytte velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden. De vanlige fristene for å betale semesteravgiften og registrere seg gjelder.

Du kan melde deg til emner, være aktiv student og gå opp til eksamen selv om du er registrert med foreldrepermisjon, hvis studieprogrammet er lagt opp slik at dette er mulig.

Du får utvidet studietid tilsvarende foreldrepermisjonsperioden. Dette gjelder selv om du velger å betale semesteravgift, registrere deg, følge undervisningen og ta eksamen.

Ta kontakt med studieadministrasjonen når du ønsker å begynne å studere igjen.

Permisjonsreglene finner du her.