MFs forskrift

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole.

Hjemmel: Fastsatt av styret for Det teologiske Menighetsfakultet 2. november 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 5-1 og § 7-1. Endringer: Endret ved forskrift 26. november 2007 nr. 1530. 

- Gå direkte til forskriften
____________________________________________________________________

Utdrag:

Kapittel I: Allmenne regler 

§ 1. Virkeområde 

  1. Forskriften gjelder for studier ved MF vitenskapelig høyskole, unntatt studier på doktorgradsnivå (PhD).
     
  2. Forskriften gir regler om opptak til studier, organisering av studier, eksamen, krav for tildeling av grader og bestemmelser om studentens og institusjonens plikter og rettigheter.
     
  3. Reglene i det følgende er bygd på at studentene følger normert studieprogresjon. For studenter som har søkt om og fått innvilget lavere progresjon, skal anvendelsen av reglene ta hensyn til dette, med mindre noe annet er særskilt angitt.