Utgivelser

Bøker, artikler og andre utgivelser om menighetsutvikling.

Bøker

Det er utviklet to bøker på grunnlag av forsøks- og utviklingsarbeid i 2008-2011. De er begge redigert av MF-ansatte: Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid S. Lannem.

Sammen i forandring. Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken.

Denne boka tar utgangspunkt i den virkelige kirke. Hver menighet har sitt særpreg og sitt unike lokalmiljø. Samtidig har menigheter en del til felles og kan dermed la seg inspirere og dra nytte av hverandres erfaringer. Å arbeide med menighetsutvikling i en folkekirkelig sammenheng krever bestemte arbeidsmåter. Bidragene i boka er tett på den virkelighet som preger Den norske kirke. Boka tar opp problemstillinger knyttet til menighetsutvikling og presenterer nyttige verktøy med tanke på arbeid med utviklingsprosesser lokalt.

Nærmere omtale og ev bestilling av Sammen i forandring kan du finne her.

Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter.

Bokas navn rommer i seg selv et program. Begrepet “menighetsutvikling” peker i retning av en styrt og villet utviklingsprosess. Begrepet “folkekirke” sier noe om konteksten, at det dreier seg om utviklingsarbeid i vanlige menigheter i Den norske kirke. I de tre første artiklene i boken presenteres erfaringer med utviklingsarbeidet i prosjektet. I de andre artiklene presenteres ulike perspektiver på fagfeltet, som for eksempel: trosopplæring som drivhjul i menighetsutvikling, ungdoms kontaktflate med kirken, menighetsutvikling i det flerkulturelle samfunn, menigheten som organisasjon og endringsledelse. Boken henvender seg til alle som er interessert i menighetsutvikling som praktisk-teologisk fagfelt.
 

Artikler

Her refereres artikler som er skrevet med direkte erfaring og referanse til arbeidet med MUV, i kronologisk rekkefølge:

Birkedal, Hegstad, Lannem:
Menighetsutvikling i folkekirken. Perspektiver fra et forsknings- og utviklingsprosjekt i Den norske kirke 2008–2011. Luthersk Kirketidende Nr. 5/2012​

Erling Birkedal: Menighedsutvikling i folkekirken – erfaringer fra Norge. I: Kirken i dag 2/2012, s. 26-27. Kirkefondet, DK

Erling Birkedal og Harald Hegstad:
Strategisk praktisk ekklesiologi. Perspektiver fra prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken». I: Ecclesiologica & alia : Studia in honorem Sven-Erik Brodd. ​Artos & Norma bokförlag 2015 ISBN 978-91-7580-788-1. s. 33-47

Erling Birkedal: Menighetsutvikling i et folkekirkeperspektiv: hvorfor og hvordan drive systematisk utviklingsarbeid i Den norske kirke. I: Folkekirke nå. Verbum Akademisk 2015 ISBN 9788254313121. s. 155-165

Erling Birkedal: 
- Forankring og forandring: en analyse og drøfting av erfaringer med systematisk utviklingsarbeid i menigheter i Den norske kirke i perioden 2011-14. Tidsskrift for praktisk teologi. 2015; Volum 32.(2) s. 18-33​
- En mangfoldig kirke: en studie og drøfting av kirkemedlemmers ønsker og forventninger til sin lokale menighet. ​Tidsskrift for praktisk teologi ​2015; Volum 32.(2) s. 4-17
Flere artikler i samme tidsskrift (TPT 2/15) omhandler også menighetsutvikling, og kommenterer også MUV (bl.a. av Stephen Sirris og Ole Vinther)​

Rapporter mm

En kort artikkel om erfaring med systematisk menighetsutvikling. Om prøveperioden 2008-2011.
Les artikkel.

Statistikk for sokn – evaluering

En delrapport fra prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken 2008-2011. Det teologiske Menighetsfakultet, august 2010
Last ned rapport (pdf)