Mandat MF KOM

Mai 2018

MF KOM – kompetansesenter for forskning, utvikling og formidling i kirke og menighet 
MF Centre for Church Innovation and Research

MF KOM skal være kontaktledd mellom MFs fagmiljø og kirkelige aktører som vil gjøre bruk av MFs kompetanse i sine sammenhenger. Senteret vil trekke veksler på bredden av faglige ressurser ved MF innen forskning, utvikling, formidling, veiledning, kursvirksomhet og undervisning. Senteret vil tilrettelegge tilbud og utføre oppdrag overfor enheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn.

Arbeidsområder

 • Kompetanseutvikling og formidling
  • Utvikle kurs-, utdanningstilbud og studieopphold for bispedømmer, prostier, fellesråd, staber, profesjonsgrupper og andre aktuelle kirkelige arbeidsfellesskap
  • Være kontaktledd mellom MFs fagmiljø og kirke i forbindelse med foredrag og andre enkeltoppdrag, etc.
 • Strategi-, stabs- og menighetsutvikling
  • Videreføre og utvikle varierte tilbud innen systematisk menighetsutvikling for menigheter i folkekirken
  • Bistå med analyse, faglig veiledning og støtte i utviklingsprosesser for menigheter og andre aktuelle kirkelige arbeidsfellesskap
 • Oppdragsforskning
  • Koordinere MFs oppdragsvirksomhet innen forskning og utvikling overfor kirkelige aktører

Organisering og ressurser

 • Senteret ligger under MFs rektors myndighetsområde.
 • Rektor tillegger den daglige ledelse av senteret til en av de ansatte.
 • Til senteret knyttes det et rådgivende utvalg med 5-7 medlemmer valgt blant MFs ansatte, oppnevnt av rektor.
 • Det utarbeides budsjett og regnskap for enkeltprosjekter. 
 • Senteret deltar i kirkelige samarbeidsorganer og kontaktmøter etter avtale med MFs ledelse / rektor.
 • Senteret oppretter kontaktmøter med eksterne samarbeidsparter etter behov.