sel på isflak

Foto

Sergi Ferrete/Unsplash

Teologi for en truet jord

Klimakrisen utfordrer. Stadig flere erkjenner det. Likevel er det krevende å ta sakens alvor inn over seg, både for enkeltmennesker og samfunn. Hva skal kirkens rolle være i denne situasjonen?

Kontakt

Inge Westly
MF KOM-leder
inge.westly@mf.no
22 59 05 93 / 932 49 283

Skal prekestolene brukes til å løfte pekefingre og forkynne samfunnsmoral? Hvilke økologiske og samfunnsmessige realiteter er det vi må forholde oss til? Dette kurset vil gi innføring i økoteologisk helhetstenkning og drøfte hvorfor og hvordan kirken bør engasjere seg i en sak som dette.

Teologi for en truet jord (5stp) tar opp teologiske, etiske, miljøfaglige, politiske og pastorale spørsmålsstillinger som reiser seg i møte med miljø- og klimautfordringene. Det gir innføring i økoteologi og samfunnsteologi, analyserer kirkelige uttalelser på feltet, og det gir oppdatert fra forskning omkring artsmangfold, klima og samfunnsøkonomi. Emnet henter inn perspektiv fra nordisk og internasjonal urfolkssammenheng og økumenisk sammenheng. Viktige tema i drøftingen vil være hva slags rolle prester og andre ansatte kan ta i disse spørsmålene, sett i forhold til tjenestens ulike arenaer.

Kurset legges opp som nettbasert og prostibasert kurs med undervisning tilrettelagt for prostisamlinger og eventuelt andre samarbeidsenheter i kirken.

Kursledelse og medvirkende

Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom MF KOM og Presteforeningen. Faglig ansvarlig er professor ved MF Marion Grau, i tillegg medvirker fagsjef i Presteforeningen Per Kristian Aschim og MF KOM leder, universitetslektor Inge Westly.

Andre bidragsytere i den nettbaserte formidlingen vil være: Biskop Ingeborg Midttømme, prorektor MF, Kjetil Fretheim, førsteamanuensis i liturgikk, MF, Carl Petter Opsahl, Førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet, Tom Sverre Tomren, sokneprest Sunniva Gylver, Professor Svein Olav Thorbjørnsen, m.fl.

Gjennomføring

Kurset vil i utgangspunktet tilrettelegges for fysiske samlinger i prosti eller andre samarbeidsenheter i kirken, men kan også gjennomføres fullt ut nettbasert. Undervisning vil finne sted i en vekselvirkning mellom nettbaserte møter og samtaler, forhånds-innspilte nettleksjoner, gruppearbeid, etc.

Kurset vil ha et omfang på fire lokale samlinger á fire timer våren 2021. Disse avtales med det enkelte prosti etc.  I tillegg inngår et visst antall nettleksjoner og oppgaver som gjennomføres av deltakerne individuelt.

Det vil bli avtalt eget nettmøte med proster/lokalkontakter for prostier etc. for å planlegge den lokale gjennomføringen av kurset.

Arbeidskrav og omfang

Til kurset stilles det krav om fremmøte (75 %) samt to skriftlige innleveringer – en litteraturrapport og et refleksjonsnotat, hver på 1200-1500 ord. Det vil også inngå noen mindre oppgaver i tilknytning til nettleksjonene som gjennomføres individuelt. Det tas forbehold om mindre endringer i arbeidskravene i den endelige emnebeskrivelsen for kurset. 

Til emnet inngår også litteraturstudium av et omfang på 350-450 sider.

Kurset inngår som et valgemne med 5 studiepoeng i erfaringsbasert master i praktisk teologi, men kan også tas som et enkeltemne. 

Forkunnskapskrav

Fullført cand.theol. grad eller annen faglig fordypning som kvalifiserer til prest, kateket eller diakon i henhold til opptakskrav til «Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi».  

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende vurdering av gjennomførte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Pris og påmelding

3500 pr deltaker. Dette inkluderer tilgang til MFs bibliotek i det aktuelle semesteret samt semesteravgift. Utgifter til litteratur vil komme i tillegg.

Prostibaserte søknader skjer i to trinn:

1) Prosti/samarbeidsenhet sender samlet oversikt over deltakere med liste over navn, stilling, mobilnr og epost-adresser på epost til evu@mf.no innen 25. oktober.
2) Den enkelte deltaker leverer deretter individuell søknad på MFs søknadsweb innen 1. november.

Interesserte som ikke har mulighet til å søke sammen med sitt prosti/samarbeidsenhet, bes henvende seg til evu@mf.no innen 25. oktober.