sel på isflak

Foto

Sergi Ferrete/Unsplash

Teologi for en truet jord

Klimakrisen utfordrer. Stadig flere erkjenner det. Likevel er det krevende å ta sakens alvor inn over seg, både for enkeltmennesker og samfunn. Hva skal kirkens rolle være i denne situasjonen?

Kontakt

Inge Westly
MF KOM-leder
inge.westly@mf.no
22 59 05 93 / 932 49 283

Skal prekestolene brukes til å løfte pekefingre og forkynne samfunnsmoral? Hvilke økologiske og samfunnsmessige realiteter er det vi må forholde oss til? Dette kurset vil gi innføring i økoteologisk helhetstenkning og drøfte hvorfor og hvordan kirken bør engasjere seg i en sak som dette.

Teologi for en truet jord (5stp) tar opp teologiske, etiske, miljøfaglige, politiske og pastorale spørsmålsstillinger som reiser seg i møte med miljø- og klimautfordringene. Det gir innføring i økoteologi og samfunnsteologi, analyserer kirkelige uttalelser på feltet, og det gir oppdatert kunnskap fra forskning omkring artsmangfold, klima og samfunnsøkonomi. Emnet henter inn perspektiv fra nordisk og internasjonal urfolkssammenheng og økumenisk sammenheng. Viktige tema i drøftingen vil være hva slags rolle kirkelig ansatte kan ta i disse spørsmålene, sett i forhold til tjenestens ulike arenaer. For mer informasjon om emnets innhold, se emnebeskrivelsen for TEOL8550 her

Kurset legges opp som nettbasert og prostibasert kurs med undervisning tilrettelagt for prostisamlinger og andre samarbeidsenheter i kirken.

Kursledelse og medvirkende

Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom MF KOM og Presteforeningen. Faglig ansvarlig er professor ved MF Marion Grau i samarbeid med MF KOM-leder /  universitetslektor Inge Westly.

Andre bidragsytere i den nettbaserte formidlingen vil være: Preses Olav Fykse Tveit, biskop Ingeborg Midttømme, Kjetil Fretheim (professor og prorektor ved MF), Carl Petter Opsahl (førsteamanuensis i liturgikk ved MF), Terje K. Berntsen (professor ved Cicero), Christian Steel (generalsekretær i Sabima), Tom Sverre Tomren (førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet), sokneprest Sunniva Gylver, Svein Olav Thorbjørnsen (professor ved MF), med flere.

Gjennomføring

Undervisningen vil finne sted i en vekselvirkning mellom nettbaserte møter og samtaler, forhånds-innspilte nettleksjoner, gruppearbeid, etc. Kurset er tilrettelagt for samlinger i prosti eller andre samarbeidsenheter i kirken, men kan også gjennomføres fullt ut nettbasert.  Det vil være fire lokale samlinger á fire timer, våren 2022. Disse avtales med det enkelte prosti. I tillegg inngår et visst antall nettleksjoner og oppgaver som gjennomføres av deltakerne individuelt.

Det vil bli avtalt eget nettmøte med proster/lokalkontakter for prostier etc. for å planlegge den lokale gjennomføringen av kurset.

Arbeidskrav og omfang

Til kurset stilles det krav om fremmøte (75 %) og ett godkjent refleksjonsnotat på  1200-1500 ord. Det vil også inngå noen kortsvarsoppgaver i tilknytning til nettleksjonene som gjennomføres individuelt.

Til emnet inngår også litteraturstudium av et omfang på 350-450 sider.

Kurset inngår som et valgemne med 5 studiepoeng i erfaringsbasert master i praktisk teologi, men kan også tas som et enkeltemne. 

Forkunnskapskrav

Fullført cand.theol. grad eller annen faglig fordypning som kvalifiserer til prest, kateket eller diakon i henhold til opptakskrav til «Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi».  

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende vurdering av gjennomførte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Pris og påmelding

3500 kr pr. deltaker. Dette inkluderer tilgang til MFs bibliotek i det aktuelle semesteret, samt semesteravgift til SiO. Utgifter til litteratur vil komme i tillegg.

Prostibaserte søknader skjer i to trinn:

1) Prosti/samarbeidsenhet sender samlet oversikt over deltakere med liste over navn, stilling, mobilnr og epost-adresser på epost til evu@mf.no innen 1.desember 2021.
2) Den enkelte deltaker leverer deretter individuell søknad på MFs EVU-web innen 15.desember 2021.