Prest og teolog i praksis

Kurset Prest og teolog i praksis består av to emner som til sammen gir innføring i nyere praktisk teologi og ekklesiologi. Første del ble gjennomført i oktober 2019, andre del gjennomføres på MF i mars 2020.

Søknad:
Søknadsfrist for del 1 var 1. juni 2019.

Søknadsfrist for del 2 var 10. januar 2020. 

Søk via søknadsweb for etter- og videreutdanning.

Kontakt:
For nærmere informasjon, ta kontakt med EVU-leder Inge Westly 
tlf. 22590593 
epost: inge.westly@mf.no

Prest og teolog i praksis er to obligatoriske fellesemner i den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi (MPT) og master i klinisk sjelesorg. Kurset har imidlertid også vist seg nyttig for deltakere som ikke planlegger å gjennomføre en mastergrad.

Kurset er delt opp i to emner med hvert sitt tematiske tyngdepunkt:

 • TEOL8598 Prest og teolog i praksis Del 1 (5 studiepoeng) gir innføring i praktisk-teologisk arbeid omkring prestetjenesten i en ny tid, i spenningen mellom tradisjon og nye utfordringer lokalt og globalt. Dette utgjør den avsluttende delen i «Innføringsprogram for nye prester».
 • TEOL8599 Prest og teolog i praksis Del 2 (5 studiepoeng) fokuserer på teologisk faglighet i praksis og hvordan prestens profesjonskunnskap kan utvikles i spenningsfeltet mellom akademisk kunnskap og erfaring. Emnet gir metodiske verktøy til videre kurs i mastergraden praktisk teologi, samt masteroppgaven. Emnet forutsetter at man har bestått Prest og teolog i praksis del 1.

Kurset skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som et viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet. Emnene fokuserer både på den enkeltes selvforståelse som prest og på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter med sikte på fornyet inspirasjon i prestehverdagen.

Undervisning og forelesere

Kurset gjennomføres med to kurssamlinger: En tredagerssamling 21.-23. oktober 2019 på Sanner hotell på Gran på Hadeland, og en tredagerssamling 9.-11. mars 2020 på MF i Oslo. 

Det blir kursledere fra MF vitenskapelig høyskole (MF), Det teologiske fakultet (UiO), Presteforeningen og VID vitenskapelige høgskole (VID). Arrangør i 2019/20 er MF.

 • Emnebeskrivelsen for TEOL8598 Prest og teolog i praksis Del 1 finner du her.
 • Emnebeskrivelsen for TEOL8598 Prest og teolog i praksis Del 2 finner du her. 

Arbeidsformer

Deltakerne skal utarbeide skriftlige forarbeider til samlingene. De skal gi og motta tilbakemelding på disse i løpet av kurssamlingen, og det veksles mellom forelesninger og refleksjon i grupper. Det skal leveres et refleksjonsnotat (del 1) og et essay (del 2) etter samlingene. Selvstudium av pensumlitteraturen blir forutsatt.

 

Obligatoriske aktiviteter

For Prest og teolog i praksis, del 1: 5 studiepoeng (21.-23 okt. 2020): 

 • Obligatorisk deltakelse på samlingen (75 % frammøte)
 • Litteraturrapport (1200-1500 ord) på bakgrunn av egenvalgte 100 sider av fellespensum Rapporten skal vise hvordan valgt litteratur kan være relevant for egen prestetjeneste. Leveres til oppgitt frist før samling.
 • Refleksjonsnotat (1200-1500 ord) skal på bakgrunn av kurssamlingen og pensum reflektere over interessefelt og mulig tema for videre studier. Notatet kan gjerne reflektere rundt og begrunne tema og problemstilling for faglig essay til Prest og teolog i praksis, del 2. Leveres til oppgitt frist etter kurssamlingen.
 • Litteraturstudium ca. 350 sider

For Prest og teolog i praksis, del 2: 5 studiepoeng (9.-11. mars 2020)

 • Obligatorisk deltakelse (minimum 75 %)
 • Et utkast til faglig essay (2500 ord +/- 10 %) som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode. Tema og problemstilling fastsettes i samråd med veileder. Leveres til oppgitt frist i forkant av andre kurssamling og blir gjenstand for tilbakemelding på samlingen. Dette ferdigstiller for vurdering til eksamen.
 • Litteraturstudium på ca. 350 sider

Eksamen

Prest og teolog i praksis, del 1: Mappeevaluering. Består av litteraturrapport og refleksjonsnotat fra obligatoriske 
aktiviteter, PTP del 1. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Prest og teolog i praksis, del 2: Faglig essay på 2500 ord +/- 10 %. Se obligatoriske aktiviteter PTP del 2. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Økonomi og permisjon

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/etter--og-videreutdanning/nye-soknadsrutiner-for-kurs/PTP del 1 koster kr 10 000, som dekker alle utgifter til kost og losji på samlingen på hotell i oktober. PTP del 2 koster kr 6 500, som dekker lunsj alle dager + én middag på samlingen på campus MF i mars 2020. Deltakerne må selv dekke reiseutgifter og utgifter til litteratur til samlingene, samt øvrige utgifter til kost/losji og semesteravgift på samlingen på campus MF i mars 2020.

For prester som deltar i Bispemøtets innføringsprogram for nye prester, vil Bispemøtet sentralt dekke kursavgift for del 1 (kr 10 000) og bispedømmet dekke reiseutgifter. Del 2 av kurset må deltakere i innføringsprogrammet søke om å få dekket av arbeidsgiver. En må da søke gjennom Regionalt etterutdanningsutvalg på vanlig måte. Det innebærer kr 5 500. I tillegg må en ha dekning for reise til og opphold i Oslo på kursdagene, samt utgifter til pensum og semesteravgift, p.t. ca kr 700.

Prest og teolog i praksis, del 1 og 2 til sammen, forutsetter seks ukers arbeidsinnsats, og gir normalt grunnlag for fire ukers permisjon. For de som tar 5 studiepoeng (bare del 1 eller bare del 2) er arbeidsinnsatsen beregnet til det halve og det bør normalt gi to ukers permisjon.

Søknad

Alle søker opptak til kurset via MFs EVU web (etter- og videreutdanningsweb). 

Søknadsfrist for del 1 var 1. juni 2019.

Søknadsfrist for del 2 var 10. januar 2020. 

Søkere i Innføringsprogrammet for nye prester, som alt har gjennomført PTP del 1 og
som vil gjennomføre PTP del 2 våren 2020, kan senest innen 10. januar 2020 søke om opptak på MFs EVU web.

Merk at søknad til arbeidsgiver og søknad til kurssted er separate rutiner. Les mer om rutiner for søknad og støtte til arbeidsgiver her. 

Opptakskrav

Det forutsettes at du har cand.theol, master i teologi eller tilsvarende. Send dokumentasjon til MF Vitenskapelig høyskole, postboks 5144 Majorstuen, 0302 Oslo. Hvis du tidligere har vært student ved MF, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon.