Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Foran søknadsfristene høsten 2022 lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo.

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere som oppfyller opptakskravene kan søke.

Studiepoeng
PKU-emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg (120 stp). PKU 501 kan også inngå med 20 studiepoeng i Erfaringsbasert master i praktisk teologi (90 stp). Et kortkurs (5 stp) i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Opptakskrav
Fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi / kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen. Det kreves normalt to års praksis fra kirkelig tjeneste. Videre kreves det at man kan nyttiggjøre seg en prosessorientert / klinisk læringsmodell og har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte. 

Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

Søknadsprosedyre
Søknader leveres via MFs EVU-web innen 25. oktober, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filtered i din epostfunksjon.

Parallelt med dette, innen fristen den 25. oktober, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. september for ansatte i bispedømmene.

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tid:

Kurset går over 11 sammenhengende uker med oppstart mandag 5. september (uke 36) og avslutning 18. november 2022 (uke 46).

Forbehold om endring av kursuker før endelig opptak.

Kursavgift
kr 32.000,-

Søknadsfrist
Merk at arbeidsgivere kan ha ulike og tidligere frister for kurs- og permisjonssøknad.
Frist til MF og kurssted: 25. oktober 2021.

Kursleder
Sykehusprest /sertifisert veileder i PKU Svein Bjarte Mangersnes

Læringspraksis:
Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

Kost og losji:
Det kan være mulighet for hybel på stedet. 

Adresse:
Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

For mer informasjon

Svein Bjarte Mangersnes, tlf. 476 34 182 (SveinBjarte.Mangersnes@lds.no)
Bergljot Hauglid, tlf. 476 32 596 (BergljotMarieAarbo.Hauglid@lds.no)  

 

Vedlegg til søknad

Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet innen søknadsfristen: 

Vedl. 1: Utfylt søknadsskjema til PKU-kurs
Vedl. 2: En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
Vedl.3: Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
Vedl. 4: En beskrivelse (1-2 sider) av: 

  • søkerens forståelse/ inntrykk av PKU
  • en personlig begrunnelse for søknaden og personlige mål for utdanningen 

​Vedl 5: Navn og telefonnummer på to referansepersoner

I tillegg for søknader til PKU502 og PKU503:
Vedl. 6: En beskrivelse av faglig og personlig læring knyttet til PKU 
Vedl. 7: En nyskrevet samtalerapport med vekt på refleksjonsdelen (malen fås ved henvendelse til veileder ved prioritert kurssted)  
Vedl. 8: Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne)