Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Høsten 2019 lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) og Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS).

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Søknadsprosedyre – alle kurssteder
Søknader leveres på MFs EVU-web innen henholdsvis 15. september (FTLK) og 25. oktober (LDS). Kvittering på søknad mottas på epost. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filtered i din epostfunksjon).

Parallelt med dette, innen de respektive ovennevnte fristene, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. september for ansatte i bispedømmene.

Vedlegg til søknad
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet samtidig med søknad til MF: 

  1. En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
  2. Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
  3. En beskrivelse av søkerens forståelse/ inntrykk av PKU, en personlig begrunnelse for søknaden, deltakelse på tidligere PKU med angivelse av tid, sted og veileder, eventuelt om avslag på tidligere søknad om PKU enten fra arbeidsgiver eller opptaksmøte for PKU. (1-2 sider).
  4. CV som også inneholder navn og telefonnummer på to referansepersoner
                                       
    I tillegg for søknader til PKU 2 og PKU 3 (MF 502 og 503):
  5. Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne).
  6. En kort vurdering av egen funksjon i tjenesten, i forhold til pastorallære og sjelesorg, der man også redegjør for den personlige og faglige vekst knyttet til PKU samt om forventninger og personlige mål for utdanningen (3-4 sider).

PKU ved Forsvarets tros- og livssynskorps

Sted:
Viken Senter, Bardu kommune
Landstuhl Regional Medical Center, Tyskland

Tid:
7 kursuker i perioden 6. januar 2020 til 19. juni 2020.
Følgende uker er satt av som kursuker:

Kursuke 1: 6-10 jan - Viken senter
Kursuke 2: 27- 31 jan - Viken senter
Kursuke 3: 2-6 mars - Viken senter
Kursuke 4 og 5: 27 apr – 8 mai - Landstuhl Regional Medical Center
Kursuke 6: 25-29 mai - Viken Senter
Kursuke 7: 15-19 juni - Viken Senter

Dette kurset lyses ut som livssynsåpent PKU kurs

Kursavgift:
kr 32.000,-

Andre utgifter:
Reise Viken senter T/R x 5
Forpleining og forlegning Viken senter
Reise Landstuhl (Tyskland) T/R
Forpleining og forlegning Landstuhl

Søknadsfrist til MF og kurssted:
15. september 2019

Kursledelse:
Sertifisert veileder i PKU: Torstein Holten eller Kyrre Klevberg

Læringspraksis:
I egen stilling/egen menighet og ved Landstuhl Regional Medical Center

Adresse
Forsvarets tros- og livssynskorps

Postadresse:
Forsvarets tros- og livssynskorps v/ kursleder PKU
Bygning 7
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

For mer informasjon:
Torstein Holten, tlf 488 83 005 eller via e-post: tholten@mil.no
Tom Ofrim (adm), tlf. 992 08 617 eller via e-post: tofrim@mil.no

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tid:
Kurset går over 11 sammenhengende uker med oppstart mandag 7. september (uke 37) og avslutning fredag 20. november 2020 (uke 47)

Kursavgift:
Kr. 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
25. oktober 2019

Kursledelse:
Sykehusprestene /sertifiserte veiledere i PKU Svein Bjarte Mangersnes eller Bergljot Hauglid

Læringspraksis:
Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

Bolig:
Det kan være mulighet for hybel på stedet

Adresse:
Sykehusprest Bergljot Hauglid
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

For mer informasjon:

Svein Bjarte Mangersnes,
Tlf. 476 34 182
E-post: SveinBjarte.Mangersnes@lds.no

Bergljot Hauglid,
Tlf. 476 32 596
E-post: BergljotMarieAarbo.Hauglid@lds.no

Artikkelkategori: 
Videreutdanning