Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Foran søknadsfristene våren 2020 lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med 1) Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo 2) Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad og 3) Forsvarets tros- og livssynskorps 

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

Studieopeng: 
PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Søknadsprosedyre:
For søknader til Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad: 
Søknader leveres på MFs EVU-web innen 25. april, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filtered i din epostfunksjon).

Parallelt med dette, innen fristen den 25.april, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.
 

For søknader til Forsvarets tros- og livssynskorps: 
Søknader leveres på MFs EVU-web innen 15. juni, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filtered i din epostfunksjon).

Parallelt med dette, innen fristen den 15. juni, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.
 

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. mars for ansatte i bispedømmene.

Vedlegg til søknad
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet samtidig med søknad til MF: 

Vedl. 1: Utfylt søknadsskjema til PKU-kurs
Vedl. 2: En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
Vedl.3: Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
Vedl 4: En beskrivelse av søkerens forståelse/ inntrykk av PKU, en personlig begrunnelse for søknaden, deltakelse på tidligere PKU med angivelse av tid, sted og veileder, eventuelt om avslag på tidligere søknad om PKU enten fra arbeidsgiver eller opptaksmøte for PKU. (1-2 sider).
​Vedl 5: CV som også inneholder navn og telefonnummer på to referansepersoner

I tillegg for søknader til PKU 2 og PKU 3 (MF 502 og 503):
Vedl. 6: Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne).
Vedl. 7: En kort vurdering av egen funksjon i tjenesten, i forhold til pastorallære og sjelesorg, der man også redegjør for den personlige og faglige vekst knyttet til PKU samt om forventninger og personlige mål for utdanningen (3-4 sider).

Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad 2020-2021

Kurset går over 6 ukesamlinger i studieåret 2020/2021

Tid:
Fem kursdager i uke 38, 42, 47, 4, 10, 15, i studieåret 2020-2021, tilsammen 30 kursdager. Det må påregnes 2 dager til for og etterarbeid til hver kursuke tid individuelt prosessarbeid mellom kursukene. Forbehold om endring av kursuker før endelig opptak.

Kursavgift: 
kr 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
25. april 2020

Kursleder:
Instituttprest/fagleder Gunnar Fagerli, sertifisert PKU-veileder

Praksis: 
I hjemmemenighet/egen stilling

Kost og losji: 
Tilbud om rimelig hybel på stedet, kost etter avtale.

Adresse: 
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, 3370 VIKERSUND. 
NB: Kurset vil være spesielt tilrettelagt for PKU502 og 503, men også PKU501 kan søkes.

For mer informasjon: Gunnar Fagerli, tlf 32 74 98 30, e-post: gunnar.fagerli@sjelesorg.no

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2021

Tid:
Kurset går over 11 sammenhengende uker med oppstart mandag 11. januar 2021 (uke 2) og avslutning 26. mars 2021 (uke 12)

Kursavgift:
Kr. 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
25. april 2020

Kursledelse:
Sykehusprestene /sertifiserte veiledere i PKU Svein Bjarte Mangersnes eller Bergljot Hauglid

Læringspraksis:
Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

Bolig:
Det kan være mulighet for hybel på stedet

Adresse:
Sykehusprest Bergljot Hauglid
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

For mer informasjon:

Bergljot Hauglid, tlf. 476 32 596 (BergljotMarieAarbo.Hauglid@lds.no)

Svein Bjarte Mangersnes, tlf. 476 34 182 (SveinBjarte.Mangersnes@lds.no)

Forsvarets tros- og livssynskorps (utvidet tidsramme) våren 2021

Sted:
Forsvarets veteransenter, Bæreia, Kongsvinger kommune
Landstuhl Regional Medical Center, Tyskland

Tid: 
8 kursuker i perioden 11. januar 2021 til 4. juni 2021.
Følgende uker er satt av som kursuker:

Kursuke 1: 11-15 jan                          Forsvarets veteransenter
Kursuke 2: 1-5 febr                            Forsvarets veteransenter
Kursuke 3: 22-26 mars                      Forsvarets veteransenter
Kursuke 4-7: 12 april – 7 mai            Landstuhl Regional Medical Center
Kursuke 8: 31 mai – 4 juni                 Forsvarets veteransenter

Dette kurset lyses ut som livssynsåpent PKU kurs

Kursavgift:
Kr. 32.000,-

Andre utgifter:
- Reise Forsvarets veteransenter T/R x 4
- Forpleining og forlegning Forsvarets veteransenter (kr. 440,- pr. døgn)
- Reise Landstuhl (Tyskland) T/R

Forpleining og forlegning Landstuhl (forlegning 65 USD pr. døgn)

Søknadsfrist til MF og kurssted:
15. juni 2020

Kursleder:
Sertifisert veileder i PKU: Kyrre Klevberg

Læringspraksis:
I egen stilling/egen menighet og ved Landstuhl Regional Medical Center

Adresse:
Godkjent kurssted: Forsvarets tros- og livssynskorps

Forsvarets tros- og livssynskorps v/ kursleder PKU
Bygning 7
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

Mer informasjon:
Kyrre Klevberg, tlf. 990 96 655 eller via e-post: kyrreklevberg@hotmail.com
Tom Ofrim (adm), tlf. 992 08 617 eller via e-post: tofrim@mil.no