Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Foran søknadsfristene våren 2021 lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med Institutt for sjelesorg ved Modum Bad, og Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo.

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere som oppfyller opptakskravene kan søke.

Studieopeng
PKU-emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg (120 stp). PKU 501 kan også inngå med 20 studiepoeng i Erfaringsbasert master i praktisk teologi (90 stp). Et kortkurs (5 stp) i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Opptakskrav
Fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi / kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen. Det kreves normalt to års praksis fra kirkelig tjeneste. Videre kreves det at man kan nyttiggjøre seg en prosessorientert / klinisk læringsmodell og har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte. 

Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

Søknadsprosedyre
Søknader leveres via MFs EVU-web innen 25. april, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filtered i din epostfunksjon.

Parallelt med dette, innen fristen den 25. april, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. september for ansatte i bispedømmene.

PKU ved Institutt for Sjelesorg, Modum bad, høsten 2021 - våren 2022

Kurset går over 6 ukesamlinger i studieåret 2021/2022. 

NB: Kurset vil være spesielt tilrettelagt for PKU502 og 503, men også PKU501 kan søkes.

Tid:
Fem kursdager i uke 38, 42, 47, 4, 10, 13, i studieåret 2021-2022, til
sammen 30 kursdager. Det må påregnes 2 dager til for og
etterarbeid til hver kursuke og tid for individuelt prosessarbeid mellom kursukene. Forbehold om endring av kursuker før endelig opptak.

Kursavgift
kr 32.000,-

Søknadsfrist
Merk at arbeidsgivere kan ha ulike og tidligere frister for kurs- og permisjonssøknad.
Frist til MF og kurssted 25. april.

Kursleder
Instituttprest/fagleder Gunnar Fagerli, sertifisert PKU-veileder

Praksis
I hjemmemenighet/egen stilling

Kost og losji
Tilbud om rimelig hybel på stedet, kost etter avtale.

Adresse
Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, 3370 VIKERSUND

For mer informasjon
Gunnar Fagerli
tlf: 32 74 98 30
e-post: gunnar.fagerli@sjelesorg.no

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2022

Tid
Kurset går over 11 sammenhengende uker med oppstart mandag 10. januar (uke 2) og avslutning 25. mars 2022 (uke 12)

Kursavgift
Kr. 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted
25. april 2021

Kursledelse
Sykehusprest /sertifisert veileder i PKU Bergljot Hauglid

Læringspraksis
Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

Bolig
Det kan være mulighet for hybel på stedet

Adresse
Sykehusprest Bergljot Hauglid
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

For mer informasjon:
Bergljot Hauglid, tlf. 476 32 596 (BergljotMarieAarbo.Hauglid@lds.no
Svein Bjarte Mangersnes, tlf. 476 34 182 (SveinBjarte.Mangersnes@lds.no)

Vedlegg til søknad

Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet samtidig med søknad til MF: 

Vedl. 1: Utfylt søknadsskjema til PKU-kurs
Vedl. 2: En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
Vedl.3: Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
Vedl. 4: En beskrivelse (1-2 sider) av: 

  • søkerens forståelse/ inntrykk av PKU
  • en personlig begrunnelse for søknaden og personlige mål for utdanningen 

​Vedl 5: Navn og telefonnummer på to referansepersoner

I tillegg for søknader til PKU502 og PKU503:
Vedl. 6: En beskrivelse av faglig og personlig læring knyttet til PKU 
Vedl. 7: En nyskrevet samtalerapport med vekt på refleksjonsdelen (malen fås ved henvendelse til veileder ved prioritert kurssted)  
Vedl. 8: Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne)