undervisningssituasjon

Ledelse, roller og samspill i menighetene

Tverrfaglig videreutdanning om ledelse i menighetene.

Søknad:
Søknadsfrist: 20.oktober 2019

Søk via søknadsweb for etter- og videreutdanning.

Kontakt:
For nærmere informasjon, ta kontakt med EVU-leder Inge Westly 
tlf. 22590593 
epost: inge.westly@mf.no

Hvordan utvikle ledelse, roller og samspill i menighetene i årene som kommer? Hvordan kan ulike lederroller samhandle i møte med lokalkirkens utfordringer? Hvordan ta vare på kompetanse og engasjement i arbeidet med menighetens kjerneoppgaver?

Utdanningsinstitusjonene MF, TF og VID tilbyr en tverrfaglig videreutdanning om ledelse i menighetene. Utdanningen gir prester, daglige ledere/kirkeverger som er daglig leder for menighetsrådets virksomhet, diakoner, kateketer, kantorer og andre kirkelige medarbeidere økt kompetanse til å utføre grunnleggende ledelsesoppgaver lokalt. Kunnskap, profesjonsbakgrunn og erfaring den enkelte bringer med, vil sammen med teoriperspektiver og refleksjon være viktige læringsressurser i utdanningen. 

Utdanningen har som mål å gi deltakerne

 • grunnleggende kunnskap i ledelses- og organisasjonsfag, og evne til refleksjon om ledelsesfaglige utfordringer i en kirkelig kontekst
 • forståelse for ulike kirkelige lederroller, og styrket evne til samhandling i utviklingen av lokalt menighetsarbeid
 • trygghet og selvinnsikt i utøvelsen av egen lederrolle  

Tema som blir tatt opp i utdanningen:

 • Ledelses- og organisasjonsforståelse 
 • Samspill og handlingsrom mellom ulike lederroller i menigheten (sokneprestens ledelse, faglig ledelse og daglig ledelse)
 • Kirkelig ledelse og kirkedemokrati
 • Strategi- og utviklingsarbeid i kirken 
 • Makt, autoritet og legitimitet for utøvelse av ledelse  
 • Ledelse og kultur: Profesjoner, generasjoner og kjønn 
 • Folkekirke, kirkesyn og spiritualitet  
 • Ledelse av ansatte og frivillighetsledelse 
 • Juridiske, økonomiske og administrative perspektiver  

Fagpersoner

Kurset ledes av en arbeidsgruppe bestående av: Halvard Johannesen (TF), Rigmor Smith-Gahrsen (TF) Fredrik Saxegaard (MF), Inge Westly (MF), Harald Askeland, (VID) Stephen Sirris (VID).
I tillegg bidrar Anne Beate Tjentland fra PF, Stina Hansteen Solhøy fra KA og Helge Nylenna fra Bispemøtet, som faglige ressurspersoner i kurset.

Arbeidskrav og vurdering

Emnet gir 15 studiepoeng og vil blant annet kunne inngå som del av Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Det kan også innpasses i verdibasert ledelse ved VID. 

For å få avsluttende vurdering, må deltakeren få godkjent fremmøte og bokrapport på 2000-2500 ord, og bestå en tredagers hjemmeoppgave. Arbeidene vurderes til bestått / ikke bestått. Det legges opp til pensum på ca. 1500 sider. 

Opptakskrav

Fullført bachelor eller tilsvarende utdanning som er relevant for emnet, samt to års relevant yrkeserfaring. Det vil bli gitt mulighet for tilpasning til enkeltsøkere uten fullført bachelor etter egen søknad og kontakt med det aktuelle lærestedet. 
 

Økonomi og påmelding

Søkere som har fått støtte av arbeidsgiver til å delta, søker opptak på de respektive læresteders nettsider fra ca. mai 2019. 

Søknadsfrist til lærestedene: 20.oktober 2019 (se de respektive læresteders nettsider). 

Kursene gjennomføres under forutsetning av et minimum antall påmeldte deltakere. 

Pris for kurs inklusive opphold på to kurssamlinger á tre dager kr 18 000. Semesteravgift og litteratur kommer i tillegg.

NB: Støtteordning for arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd

OU1-styret i KA-sektoren har vedtatt å gi økonomisk støtte til arbeidstakere tilsatt i fellesråd/menighetsråd som vil delta på kurset om ledelse, roller og samspill i menighetene. Gjennom et «førstemann til mølla»-prinsipp vil de inntil 40 første som melder seg fra denne arbeidsgiverlinjen få redusert kursavgiften med åtte tusen kroner hver, den reelle kursprisen for disse blir dermed kr 10 000. De tre lærestedene vil ta ansvar for å fordele antallet som får støtte mellom de respektive regionene - Øst, Vest og Nord. De aktuelle søkerne bes om å gi presise opplysninger om arbeidsgiver på de respektive søknadsmoduler.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres for tre ulike regioner: Nord, Øst og Vest, med to samlinger á tre dager i henholdsvis januar og juni i 2020. Det vil være undervisere fra alle de tre lærestedene på alle kursene og undervisningen vil være den samme ved kursene for alle regioner. Samtidig vil MF, TF og VID få administrativt ansvar for hvert sitt kurs:

MF: Region Nord – Møre, Nidaros, Sør-Hålogaland, Nord-Hålogaland
TF: Region Vest – Bjørgvin, Stavanger, Agder-Telemark
VID: Region Øst – Tunsberg, Borg, Hamar, Oslo 

Kurssamlingene for region Nord vil legges til henholdsvis  20. – 22. januar og 2. - 4. juni - begge ganger ved Scandic Hell i Stjørdal. 

Opptak til utdanningen vil skje i løpet av høsten 2019. (Dersom det viser seg at antall deltakere blir ujevnt i de respektive regioner, kan lærestedstilknytningen bli tilpasset. Dette vil ikke berøre hvilken samling man deltar på.)