Snekre preken

Kunsten å snekre en preken - med prostiet som verksted

Kurset vil inspirere enkeltprester og prostifellesskap til fornyende arbeid med prekenen. Det setter søkelys på innhold, struktur og muntlig kommunikasjon i forkynnelsen.

Kontakt

Inge Westly
Faglig ansvarlig
universitetslektor/MF KOM-leder

Epost: inge.westly@mf.no
tlf 22 59 05 93 / 932 49 283.

Kunsten å snekre en preken er et prostibasert kurs med prekenen som tema. Kurset har som mål å utvikle bedre prekener og bidra til positivt læringsmiljø i kollegiet. ​Med gode tilbakemeldinger fra gjennomføring i 40 av landets prostier så langt, lyses kurset ut for sjuende gang.

Ved hjelp av metoder for beskrivelse og analyse av prekener, vil emnet gi prestene verktøy til å utvikle egen prekenpraksis i samarbeid med andre kolleger. Emnet går over to semestre. I det første vil emnet ta opp spørsmålet om språk, struktur og kreativitet. Det andre vil tematisere prekenfremførelse, muntlighet, stemmebruk og kropp. Gjennom hele perioden vil emnet fokusere på prekenens teologi.

Prostiet er kursets læringsarena. De fleste undervisningsøktene skjer i ordinære prostisamlinger. Midtveis samles alle prostier i en felles kurssamling på 4 dager.

Kursperiode: høsten 2021 og våren 2022.

Metodikk og undervisningsformer

Kurset gir anledning til å arbeide kreativt med egne prekener og prekenprosess. Heller enn å vurdere kollegers prekener, legges det vekt på å analysere prekenene ved hjelp av en beskrivende tilnærming. Hensikten er å utvikle prekenene kreativt ved hjelp av metoder fra muntlighetstradisjoner, fortellerkunst og nyere homiletikk. 

Undervisningsformer: erfaringsrefleksjon, kollokvier, øvelsesgrupper, seminar, forelesninger, workshops, litteraturstudier. 

Gjennomført kurs vil gi 10 studiepoeng, og kan inngå som emne i Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Vurderingsformen i emnet er godkjent/ikke godkjent. Enkeltdeltakere kan velge å gjennomføre kurset som et ordinært prostilagskurs, uten studiepoeng og med noe lavere studiekrav.

Struktur

Kursoppstart skjer i det lokale prostilag i september 2021. Det er lagt opp til seks prostilagssamlinger, tre på høsten og tre på våren, samt en fellessamling midtveis i kurset. Denne vil tentativt være på Sanner hotell, Gran (med forbehold om at korona-situasjonen tillater fysisk samling).

Samlingene i prostiet ledes prost sammen med lokale koordinatorer. Representant fra kursledelsen fra MF er med på første og siste samling. Opplegget følger en fast utarbeidet struktur, og de lokale koordinatorene må delta på et forkurs, som går over én dag, lagt til august 2021 (på MF, eventuelt nettbasert samling).

Faglig ansvarlige

Hovedansvarlige for gjennomføring av kurset er universitetslektor Linn Sæbø Rystad og universitetslektor Inge Westly. I tillegg medvirker professor Tone Stangeland Kaufman, førsteamanuensis Fredrik Saxegaard, førsteamanuensis Knut Tveitereid, kirkefagsjef Tore Skjæveland, m.fl.

Samlinger

 • Første lokallagssamling: September 2021, 6 timer (med foredragsholder/representant fra kursledelsen)
 • To lokallagssamlinger: Oktober-november – hver på 4 timer (ledet av lokal koordinator)
 • Fellessamling: Januar 11. – 14. januar 2022, planlagt på Sanner hotell på Gran.
 • To lokallagssamlinger: Februar-mars – hver på 4 timer (ledet av lokal koordinator)
 • Sjette lokallagssamling: Mai/juni 2022, 4 timer + med foredragsholder/representant fra kursledelsen

Det er viktig at andre gjøremål i lokallagssamlingen (f.eks. tekstgjennomgang, administrative spørsmål etc.) er holdt utenom de oppsatte samlingene.

Studiekrav

Følgende studiekrav inngår i emnet:  

 • Ha godkjent oppmøte i undervisningen (75%)
 • Levere og få godkjent refleksjonsnotat til første samling; redegjørelse for egen prekenprosess og prekenerfaring. Omfang: 1200 ord.  
 • Levere og få godkjent til fellessamling; beskrivelse/gjennomgang av eget prekenmanus (etter egen mal for prekenbeskrivelse) Omfang: 1200 ord.  
 • Levere og få godkjent avsluttende refleksjonsnotat: 1500-2000 ord.  

De som tar kurset uten studiepoeng, vil ikke levere avsluttende refleksjonsnotat. Alle leser ca. 450 sider litteratur i løpet av kursperioden. De som tar kurset med studiepoeng leser i tillegg ca. 250 sider. 

Arbeidsmengde/permisjonsbehov

10 studiepoeng tilsvarer 5-6 ukers fullt arbeid. Det er viktig for kursets kvalitet at rammene for studiepermisjon er tydelig avklart på forhånd slik at deltakerne er sikret tid til å arbeide med kurset. I tråd med Bispemøtets retningslinjer vedtatt i BM sak 61/20 gis det normalt 24 dager med studiepermisjon til et kurs av omfang på 10 studiepoeng. I dette inngår kurssamlinger og dager til arbeid med lesning, oppgaver etc. For dem som deltar uten studiepoeng vil vi anbefale studiepermisjon i 14 dager til deltakelse i kurssamlinger, lesning, oppgaver etc. 

Koordinatorer

Prost utpeker 1-2 lokale kurskoordinatorer. Koordinatorene trenger ingen spesielle forkunnskaper i pedagogikk eller homiletikk, men bør være interesserte i temaet.

Koordinatorene har følgende oppgaver:

 • Én skal ha ansvar for å forberede og lede de lokale samlingene. Dette kan være prosten selv eller en annen som får denne oppgaven.
 • Den andre koordinatoren skal være ressursperson ifm at kurset vil benytte seg av Canvas som elektronisk læringsplattform (ifm innleveringer, informasjon fra kursledelsen etc). Dette krever ingen spesielle forkunnskaper innen IKT, men at en er rimelig fortrolig med denne typen verktøy

Det vil bli holdt et eget, kort digitalt kurs for koordinatorer i forkant av kurset.  Koordinatorene må regne noe tid til forberedelse av samlingene, men har ikke noe ansvar utover forberedelse og gjennomføring. Alle samlingene vil følge en detaljert mal. Hvert prosti forholder seg til en kontaktperson i prosjektgruppa.

Kursmiljø

Vi anbefaler at det legges til rette med gode lokaler, bespisning og hyggelige rammer for kurset. Kurset må disponere lokaler som gjør at man kan dele seg inn i mindre grupper der hvor det er påkrevd.

Studiepoeng

Det er ønskelig, men ikke et krav, at alle prestene i prostiet gjennomfører studiekravene og tar kurset med studiepoeng. Den enkelte prest må ikke ha bestemt seg før kursstart. Kurset vil ha mye å gi om man tar det med eller uten studiepoeng.

Pris

Kursavgift kr 8400,- per deltaker. Dette inkluderer kost/losji på Sanner hotell, og MF undervisning i prostiet. SiO avgift (ca. 600,-) og utgifter til litteratur (ca. 500) er ikke inkludert. Prost må beregne kostnader til prostisamlinger, reise t/r Granavolden.

Kursavgiften faktureres i to like deler høsten 2021 og våren 2022.

Påmelding

Påmelding skjer i to steg:

 1. Prost sender samlet oversikt over deltakere med liste over navn, stilling, mobilnr og epost-adresser på epost til evu@mf.no innen 25. april.
 2. Den enkelte deltaker leverer individuell søknad på MFs EVU-web innen 1. mai. NB! Dette må skje for at den enkelte deltaker skal bli registrert som kursdeltaker og få tilgang til informasjon, litteratur og andre ressurser i kurset.