Teoretiske perspektiver

Nye perspektiver på prekenen

Prosjektet knytter an til Gaarden og Lorensens forskning om den emergente preken (Gaarden 2014, 2015) eller prekenen som det tredje rom (Gaarden 2015) og om preken som polyfon og karnevalsk (Lorensen 2010, 2012). De fremhever det flerstemmige ved forkynnelsen. Dette er dessuten homiletiske perspektiver som vi har latt oss inspirere av og som vi antar vil kunne være fruktbare for vår studie. At tilhørerne er aktive som "med-forfattere" av en rekke ulike perspektiver mens de lytter til predikanten anser vi som et relevant teoretisk perspektiv inn mot forskning på forkynnelse for store og små samtidig i trosopplæringsgudstjenester. Her er det nettopp den bredt sammensatte menighet predikanten skal forkynne til, og det gjelder både alder og kirkevanthet/uvanthet. 

Gaarden nevner også betydningen av kirkerommet, den liturgiske konteksten, salmene osv. kan spille for at dette "tredje rom" oppstår, men dette er ikke noe hun vier noe særlig oppmerksomhet i sin bok eller avhandling (Gaarden 2014, 2015). I vårt prosjekt fokuserer vi derimot spesielt på hvilken rolle det konkrete gudstjenesterommet med de artefakter og materielle aktører som agerer der spiller for meningsdannelse i forkynnelsen og i gudstjenesten. Vårt mål er altså å gå et skritt videre der først og fremst Gaardens, men delvis også Lorensens, arbeid ender, og å kunne videreutvikle og nyansere deres teoretiske og empiriske bidrag. 

Empirisk sett utvider vi feltet som skal undersøkes ved å studere prekener rettet mot både barn og voksne, samt ved å intervjue barn. Teoretisk utvider vi Gaarden og Lorensens dialogiske perspektiv ved å ikke bare utforske den indre dialogen, men også det som skjer i det konkrete og fysiske gudstjenesterommet. Vi vil derfor ikke bare undersøke det språklige, men også handlinger og praksiser. Av den grunn utvider vi også Gaardens metodiske reservoar ved å benytte video-opptak, feltobservasjoner og fotografier som materiale i tillegg til intervjuer med predikanter og gudstjenestedeltakere. 

Sosiokulturelt og sosiomaterielt

Homiletikken som fagfelt har i stor grad vært preget og styrt av et fokus på det språklige. I dette prosjektet ønsker vi å utvide språkperspektivet fordi vi tror et fokus på handling og det sosiomaterielle kan fordype forståelsen av forkynnelse i de gudstjenestene vi har undersøkt. Prosjektet som helhet er således plassert innenfor et sosiokulturelt og sosiomaterielt paradigme. Det vil si at vår analytiske radar er oppmerksom på betydningen av det materielle i feltet og av ulike former for artefakter, og vi er nysgjerrige på hvilke ressurser denne sosiomaterielle fornemmelsen gir oss for å bedre kunne beskrive og forstå forkynnelse i en gudstjenestekontekst. 

Merknad: Begrepet polyfon er lånt fra Gaarden og Lorensens arbeider (Gaarden 2014; Ringgard Lorensen 2012 og 2014) samtidig som det er i tråd med forskning innenfor fuzzy studies (Law et al 2014).