Deltakere i prosjektet

Tone Stangeland Kaufman - prosjektleder

Teolog, ordinert prest i Den norske kirke og førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF.

Hun underviser i pastorallære, spiritualitet og homiletikk på Praktikum og på andre praktisk teologiske emner.
Tone har doktorgrad om presters spiritualitet og har tidligere deltatt i trosopplæringsprosjektet "Trosopplæring for alle? Der har hun sammen med Astrid Sandsmark forsket på hvordan det tilrettelegges for trosopplæring (med vekt på konfirmasjon) for ungdom som bor på barnevernsinstitusjoner. ​
I tillegg til å være prosjektleder i FoSS, er Tone med i trosopplæringsprosjektet "Når tro setter spor" som forsker på kristen spiritualitet i trosopplæringen og i et aksjonsforskningsprosjekt om kirke og velferd som drives av Svenska Kyrkans forskningsenhet.
Hun har også arbeidet med temaer som handler om metode og normativitet i empirisk praktisk teologisk forskning. 

Heid Leganger-Krogstad

​Lektor, professor i religionspedagogikk ved MF.

Heid har lang erfaring som lærerutdanner av allmenn- og religionslærere og har avhandling på den flerkulturelle skolen.
Didatikk er hennes spesialfelt.
Hun er nå nestleder i styringsgruppen for MFs Rammeprosjekt på trosopplæring fra 2015-2017.
Heid er programleder for Master i kirkelig undervisning, kateketutdanningen ved MF.

Sverre Dag Mogstad

Professor i religionspedagogikk ved MF.

 

Kristin Graff-Kallevåg

​Postdoktor i systematisk teologi ved MF.

Kristin skrev sin doktoravhandling om dåpsteologi. Kristins spesialfelt er kristen troslære, dåpsteologi, treenighetsteologi og trosopplæring. 
For tiden jobber hun med et postdoktorprosjekt innenfor empirisk teologi der hun undersøker tro og religiøsitet i kirkebenkene.
Hun er også prosjektleder for trosopplæringsprosjektet "Når tro setter spor", som handler om kristen spiritualitet i trosopplæringen, og skal bidra med et delprosjekt til trosopplæringsprosjektet FoSS. 

 

Hallvard Olavson Mosdøl

Hallvard er førstelektor i praktisk teologi i 20 % ved MF og sokneprest i Lillestrøm menighet. 

Hans fagområder er liturgikk, homiletikk og menighetsutvikling i folkekirken.
Hallvard er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for praktisk teologi, leder av kompetanserådet og ordinert prest i Den norske kirke.​

 

Morten Holmqvist

Førsteamanuensis i religionspedagogikk ved MF

 

Fredrik Saxegaard

Praktikumsleder ved MF

Fredrik er utdannet cand.theol fra MF i 1993. Fredriks faglige tyngdepunkt er prekenlære og pastoralteologi.
I 2009 ble han ansatt som praktikumsleder og leder for profesjonsstudiet i teologi ved MF.
Fra 2012-2015 hadde han permisjon for å skrive en ph.d med tittel om sokneprester, læring og ledelse. Avhandlingen er del av det større LETRA-prosjektet ved MF. 

  

 

​Linn Sæbø Rystad

Stipendiat i homiletikk ved MF

Linn var ferdig utdannet cand.theol fra MF i 2011.
Hun jobbet som hovedpastor i Oslo Vestre Frikirke i fire år.

Linn begynte som stipendiat høsten 2015 og har foreløpig ikke publisert noe forskningsrelatert.