FoSS - Forkynnelse for små og store

Hvordan gjøres og erfares forkynnelse for gudstjenestedeltakere i forskjellig alder og med ulik bakgrunn i gudstjenester der et trosopplæringstiltak inngår?

Trosopplæringsreformen har i løpet av det siste tiåret satt sitt preg på gudstjenester i Den norske Kirke. Hittil har det imidlertid vært lite faglig og forskningsmessig fokus på forkynnelsesdelen i slike gudstjenester. Dette prosjektet vil undersøke gudstjenestens forkynnelsesdel i utvidet forstand, hvilket inkluderer eventuelle andre elementer som belyser dagens tekst eller tema, altså hele gudstjenestens orddel. Vi er mest opptatt av hva som skjer i selve møtet mellom den avholdte preken, predikant og den situerte tilhører i den fysiske, konkrete gudstjenestekonteksten for gudstjenestedeltakere i forskjellig alder og med ulik bakgrunn. Vekten vil ligge på gudstjenester for barn opp til 11 år.

Samtidig ser vi viktigheten av å inkludere hele gudstjenesten i vår analyse for å bedre kunne forstå hvordan forkynnelse gjøres og erfares. Dette inkluderer et analytisk blikk for møtet mellom aktører og redskaper (artefakter) i forkynnelsen og gudstjenestkonteksten. Foreløpig har vi materiale fra forkynnelse i 7 gudstjenester der trosopplæringstiltak inngår. Teoretisk skal disse belyses ut fra et sosiomaterielt perspektiv. Materialet består av video-opptak, feltnotater, fotografier, intervjuer med prester og gudstjenestedeltakere (barn og voksne).  

Bakgrunn for prosjektet

​Trosopplæringsplanen Gud gir - vi deler  anbefaler at ethvert tiltak i trosopplæringen skal ha tilknytning til menighetens gudstjenesteliv. (s 29)

Hensikten er både innlemmelse i fellesskapet der de hører til og religiøs/kristen læring. Idealet er at gudstjenesten skal favne barn og unge med deres familier. Hvordan sikres dette når menighetens hovedgudstjeneste inngår som en del av et trosopplæringstiltak (i det følgende kalt "trosopplæringsgudstjeneste") som nødvendigvis har en opplagt målgruppe, nemlig eksempelvis 4-åringer (4-årsbok), 6-åringer (dåpsskole, 7-9-åringer (tårnagenter) eller 11-åringer (Kode B-deltakere, Lys Våken eller juniorkonfirmanter) i tillegg til den vanlige menighet?

Som lærere ved MF vitenskapelig høyskole opplever vi også at studentene etterspør undervisning og læringsressurser om intergenerasjonell forkynnelse. Basert på vår erfaring som praktikere tror vi også det vil være mye å lære av en slik studie for dem som skal forkynne for små og store samtidig. 

Bidrag til forskningen

Det finnes lite publisert litteratur om forkynnelse for små og store. I norske homiletiske lærebøker glimter temaet med sitt fravær (Wisløff 1951, Skjevesland 1985, Nordhaug 2000) og det samme gjelder nyere bidrag innenfor homiletikkfeltet (Austnaberg 2012 og 2015, Mosdøl 2013, Skjæveland 2013, Mosdøl og Skjæveland 2013, Fylling 2015).

Heller ikke nyere skandinavisk homiletisk litteratur adresserer feltet forkynnelse og barn (Sundqvist 2003, Sundberg 2008, Johanson og Ottensten 2010, Gaarden og Lorensen 2013, Gaarden 2014 og 2015, Lorensen 2011, 2014).

Dette viser at det finnes et tydelig tomrom (lacuna) innen det homiletiske fagfeltet som vårt prosjekt søker å fylle. Riktignok er det nylig publisert andre empiriske studier som undersøker trosopplæring og/eller gudstjenester, men kun ett enkeltbidrag i en større helhet (Angell kommende) fokuserer på forkynnelse. Vi har derfor til hensikt å studere et til nå uutforsket empirisk felt, nemlig forkynnelse rettet mot både små og store i gudstjenester der trosopplæringstiltak inngår.