Kirsten Nielsen, æresdoktor MF

Kirsten Nielsen

Denne teksten ble brukt for å presenterte Kirsten Nielsen (f. 1943) da hun ble kreert æresdoktor ved MF i 2008. 

Kirsten Nielsen, f. 1943, professor dr.theol. ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Nielsen har vært ansatt ved universitetet siden 1971, som professor i Det gamle testamente fra 1995. Kirsten Nielsen er Ridder af Dannebrog 2006. Internasjonalt er hun en anerkjent forsker, og hun er uten tvil den fremste kvinnelige gammeltestamentlige forsker i Norden. Hennes innsats som fagperson og formidler må sies å gå utover det som er vanlig innen faget. Hun har krysset faggrenser og relatert sitt arbeid både til den akademiske verden og den praktisk-kirkelige virkelighet.

Hennes litterære produksjon spenner over et vidt felt. Foruten betydelige arbeider innenfor sitt eget fag har hun også levert bidrag til bibelforskningen som helhet og til feltet praktisk teologi. Hun har en omfattende populærvitenskapelig produksjon som omfatter bidrag i tidsskrifter, aviser og blader. Dette spenner over temaer som gudsbildet og gudsbilder, moderne salmediktning, bruken av GT i gudstjenesten, prekener og tekstgjennomgåelser. I den sammenheng har hun også drevet en utstrakt foredragsvirksomhet både i sitt hjemland og internasjonalt. Hun har på denne måten ytt en verdifull tjeneste til prester og kristendomslærere i Danmark. Også teologer og prester i Skandinavia for øvrig nyter godt av hennes innsikt og formidlingsevne, blant annet gjennom hennes tolkninger i trebindsverket Dansk Kommentar til Davids Salmer. Av andre sentrale skriftlige bidrag kan nevnes For et træ er der håb : om træet som metafor i Jes 1-39 (1985), Ruth: a commentary (1997) og Der flammer en ild. Gudsbilleder i nyere danske salmer (2007). Kirsten Nielsen har i flere sammenhenger vært brukt som ressursperson av MF, blant annet i regulær studentundervisning.