Illustrasjon med mange mennesker

Religionskritikk, konspirasjonsteorier og etikk

Velkommen til Januarkurset 6. og 7. januar 2020!

Informasjon

Dato/tid: 
06.01.2020 - 09:30 til 07.01.2020 - 15:10

PÅMELDING

Pris: kr. 1800, inkluderer lunsj mm
Betales med kort eller faktura ved påmelding. Kontakt kurs@mf.no ved problemer.

Frist: 15. desember.

Kontakt
Kursleder Ann Midttun 
E-post: ann.midttun@mf.no

For mer informasjon og praktiske spørsmål, kontakt kurs@mf.no

Januarkurset 2020 vil sette søkelyset på noen aktuelle tema i samfunnsdebatt og læreplaner, som også knytter an til viktige anliggender i fagfornyelsen som snart innføres: Elevene skal oppøves i kritisk tenkning, og de skal gis redskaper til å analysere teorier og påstander for å kunne reflektere over etiske dilemma og kunne ta andres perspektiv.

Første kursdag tar utgangspunkt i ulike former for religions- og livssynskritikk og aktuelle konspirasjonsteorier som elever vil kunne møte. Foredragene setter også søkelyset på hvordan skolen kan arbeide med disse spørsmålene med vekt på kritisk tenkning og myndiggjøring.

Andre kursdag tar utgangspunkt i de store bioetiske spørsmålene som ungdom "arver", og  fokuserer på ulike typer etisk argumentasjon. Målet er å gi kunnskap om bioetiske spørsmål, og hvordan religiøse og ikke-religiøse livssyn argumenterer ut fra ulike menneskesyn og verdistandpunkt. Kursdagen drøfter også hvilke verdier som står på spill i skole og samfunn.  

Målet med kursdagene er å bidra til økt innsikt om store og aktuelle tema og gi hjelp til arbeid med religionskritikk, konspirasjonsteorier og etiske dilemmaer i klasserommet.

Etterutdanningskurset er rettet mot lærere, men det er også åpent for andre som er interesserte i tematikken.

Program

Mandag 6. januar: Religionskritikk, konspirasjonsteorier og kritisk tenkning

09.30 Velkommen - Ann Midttun, førstelektor / EVU-leder, MF

09.40 - 10.30 Ulike former for religions- og livsynskritikk - Asle Eikrem, professor MF

10.45 - 12.00 Konspirasjonsteorier i samfunnet - Asbjørn Dyrendal, professor NTNU

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - 14.10 Kritisk tenkning i møte med konspirasjonsteorier og diskusjoner om tro og vitenskap - Atle Søvik, professor MF.  Respons ved Asbjørn Dyrendal, NTNU

14.10 - 14.30 Kaffe

14.30 - 15.15 Religionskritikk og uenighet i klasserommet - Aina Hammer, universitetslektor OsloMet. 

15.30 - 16.15 Konspirasjonsmentalitet, myndiggjøring og medborgerskap - Claudia Lenz, professor MF

ca. 16.30 Middag på MF (forutsetter påmelding fra minimum 25 deltakere)
 

Tirsdag 7. januar: Etikk, verdier og menneskesyn

09.00 - 09.45 De store bioetiske spørsmål som ungdom «arver» - Ole Johan Borge, direktør Bioteknologirådet 

10.00 - 10.45 Samfunn og menneskesyn i endring, med vekt på debatten om barn og foreldreskap - Eivor Andersen Oftestad, forsker MF

11.00 - 11.45 Kristent menneskesyn i møte med bioetiske spørsmål - Morten Magelssen, lege/førsteamanuensis UiO

11.45 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.10 Islamsk menneskesyn i møte med bioetiske spørsmål - Bushra Ishaq, lege/stipendiat MF

13.20 - 14.00 Etikk uten religion. Den offentlige samtalen - Einar Duenger Bøhn, professor UiA

14.00 -14.20 Kaffe

14.20 - 15.00 Verdiformidling i skole og samfunn. Frihet, empati og verdier - Arne Johan Vetlesen, professor UiO

15.10   Slutt