Godkjenning av delstudier

Uansett om du reiser på en av våre utvekslingsavtaler eller på egen hånd, må du få godkjent delstudiene i utlandet for at de skal kunne innpasses i en grad ved MF.

Vi skiller mellom forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning.

Forhåndsgodkjenning: før du reiser

En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved MF når du kommer hjem igjen. Lånekassen trenger forhåndsgodkjenning for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet.
Det varierer hvor mye dokumentasjon det er nødvendig å legge ved når du søker om forhåndsgodkjenning, spør derfor studieveiledere innen ditt program/fag. 

Eksempler på dokumentasjon:

  • studieplan med fagbeskrivelse og oversikt over undervisnings- og eksamensform
  • pensumlister og generell informasjon om universitetet du ønsker å studere ved

Søk om forhåndsgodkjenning i god tid. Vær oppmerksom på at studieprogram uten frie studiepoeng har strengere krav til hvilke emner du kan få godkjent inn i graden. Disse programmene krever normalt en spesifisert endelig godkjenning (se under).

Endelig godkjenning: etter endt opphold

Endelig godkjenning søker du om når du kommer tilbake fra utenlandsoppholdet. Godkjenningen er også nødvendig for å få konvertert deler av studielånet til stipend.

Det finnes to typer godkjenning; spesifisert og uspesifisert:

  • Spesifisert godkjenning: fag du har tatt i utlandet blir vurdert opp mot navngitte emner ved MF. Dette gjøres ofte i de tilfellene hvor man er avhengig av å få fritak for emnegrupper som er obligatoriske i en grad ved MF. Utvekslingsprogrammer knyttet til fagmiljøene (f.eks. ERASMUS og NORDPLUS) vil som regel gi spesifiserte godkjenninger.
  • Uspesifisert godkjenning: Fag du har tatt i utlandet blir godkjent som frie studiepoeng. I disse tilfellene vil fagene fra utlandet ofte ikke tilsvare noe av det som tilbys ved MF. Ved søknad om uspesifisert godkjenning vil man likevel vurdere eventuell overlapp med fag som du allerede har tatt ved MF, eller som det kan være naturlig å ta i løpet av studiet ditt. Frie studiepoeng teller like mye i en grad som andre studiepoeng, men gir ikke grunnlag for fritak for obligatoriske fag i din grad. NB! Hvis du ved en senere anledning tar fag, for eksempel fra et annet institutt eller annet fakultet ved MF som overlapper med fagene du tok under utvekslingsoppholdet, kan antall frie studiepoeng bli redusert.

Hovedårsaken til at ikke alle emner tatt i utlandet kan godkjennes som spesifiserte studiepoeng, er at det ofte vil være stor forskjell på hvordan emnene er bygget opp i utlandet i forhold til hjemme. I mange tilfeller vil emnene også mangle den delen av pensum som omhandler norske forhold når du studerer i utlandet. Hvis MF ikke tilbyr det aktuelle emnet kan det ikke godkjennes som et spesifisert emne.

Uspesifiserte studiepoeng har den fordelen at du kan ta emner i utlandet som ikke tilbys ved MF, men som du likevel kan ha nytte av i studiene dine. Et uspesifisert studiepoeng utgjør ikke noe spesifikt emne.