Testamentariske gaver

Å motta gaver som uttrykker en MF-venns "siste vilje" er alltid veldig spesielt. Det forteller oss om mennesker som har tro på det arbeidet som MF utfører. Testamentariske gaver fyller oss derfor med takknemlighet og ærbødig ettertanke. 

På MF har vi vært litt tilbakeholdne med å informere om testamentariske gaver fordi vi har fryktet at slik informasjon kan oppfattes som utilbørlig press. På den annen side er det lite hyggelig når en gave ikke tilfaller det formål avdøde hadde tiltenkt i testamentet, fordi de formelle krav til et gyldig testamente ikke var etterfulgt.

Det er ikke mange formaliteter som må følges, men de som finnes, er desto viktigere å rette seg etter. 

Viktige formaliteter

Et gyldig testamente:

  • Må alltid dateres
  • Må inneholde korrekt navn på mottaker: Stiftelsen MF vitenskapelig høyskole, Oslo
  • Må være underskrevet av to vitner som er godkjent av den som oppretter testamentet.
  • Begge vitner må være over 18 år og være tilstede samtidig.
  • Vitnene kan ikke ha noen formell tilknytning til MF.
  • Den som oppretter testamentet må underskrive mens begge vitnene er tilstede.
  • Begge vitnene må underskrive mens testator (den som oppretter testamentet) er tilstede.

Begrensninger for testamentariske gaver

  • Dersom testator ikke har barn eller livsarvinger, kan testator gjennom testamentet fritt bestemme hvordan formuen skal forvaltes etter sin død.
  • Dersom testator har livsarvinger, kan vedkommende kun bestemme over 1/3 av den formuen han eller hun etterlater seg.