Generell studiekompetanse

Hva er generell studiekompetanse? For opptak til alle studier på lavere nivå ved Det teologiske menighetsfakultet kreves det at du har generell studiekompetanse (eneste unntak er realkompetanse).

For å få generell studiekompetanse må du oppfylle følgende kriteriene i I og II:

I Utdanning/praksis:

 • fullført og bestått 3-årig videregående utdanning eller
 • fagbrev/svennebrev eller
 • yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen

II Fagkrav (felles allmenne fag):

 • norsk (hovedmål, sidemål og muntlig, 14 uketimer)
 • engelsk (5 uketimer)
 • samfunnsfag (samfunnslære 2 uketimer og nyere historie 4 uketimer)
 • matematikk (5 uketimer)
 • naturfag (5 uketimer)

Videregående utdanning som gir generell studiekompetanse

Fullført og bestått vitnemål fra utdanningene nedenfor dekker begge kravene og gir generell studiekompetanse:

 • 3-årig videregående skole, Reform 94, følgende utdanningsløp:
 • studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag
 • studieretning for idrettsfag
 • studieretning for musikk, dans og drama
 • studieretning for formgivingsfag med VKI og VKII tegning, form og farge
 • studieretning for naturbruk avsluttet med VKII naturforvaltning
 • bestått grunnkurs og VKI fra yrkesfaglig studieretning og bestått VKII allmennfaglig påbygging
 • studieretning for media og kommunikasjon avsluttet med VKII media og kommunikasjon

3-årig videregående skole, studieretning for allmenne fag (tradisjonell eller endret struktur), ordninger inntil 1996

Examen artium fra linjedelt gymnas og fra økonomisk gymnas, ordninger inntil 1978

3-årig videregående skole, studieretning for handels- og kontorfag (alle tre årskurs må være bestått), ordninger inntil 1996

4-årig videregående skole (grunnkurs, videregående kurs I, videregående kurs II B og påbyggingsår), studieretning for landbruksfag og naturbruk, ordning inntil 1996

Andre utdanningsløp som kan gi generell studiekompetanse

Andre videregående utdanningsløp enn de som er nevnt ovenfor, samt fagbrev/svennebrev, gir generell studiekompetanse når fagkravene er dekket enten innenfor eller i tillegg til det 3-årige løpet.

Diplom fra International Baccalaureate (IB) med norsk A- eller B-språk på minst Standard level.

3-årig videregående Rudolf Steinerskole når vitnemålet er anbefalt av Nasjonal komité for vurdering av Rudolf Steinerskolevitnemål og godkjent av universitet eller høyskole.

Videregående utdanning fra de nordiske landene som gir generelt opptaksgrunnlag for universitet og høyskole i hjemlandet. Fagkravene kan dekkes av tilsvarende fag fra nordisk videregående skole.

23/5-regelen

Søkere som fyller 23 år eller mer i opptaksåret, kan få generell studiekompetanse når de har minst 5 års kombinasjon av yrkespraksis/utdanning og har dekket alle fagkravene. Som yrkespraksis teller også omsorgsarbeid og fullført militær-/ siviltjeneste. Deltidsarbeid blir regnet om til heltid med utgangspunkt i 37,5 timers uke, men 90% stilling eller mer regnes som full jobb. Deltidsarbeid under 50% stilling og arbeidsforhold under et halvt år teller normalt ikke.

Som utdanning i 23/5-regelen teller fullførte og beståtte årskurs i videregående skole, høyere utdanning av minst et års varighet og folkehøyskole. Studiekompetansefagene med et samlet uketall på 35 timer kan utgjøre et utdanningsår, dersom det ikke er overlapping med fag som inngår i hele årskurs som kan telle med i de 5 årene.

Høyere utdanning

Søkere som ikke har generell studiekompetanse etter reglene ovenfor, men som er over 25 år og har eksamen fra høyskole- eller universitetsstudium av minst ett års varighet (eller to halvårige studium), har generell studiekompetanse. Utdanninger av samme omfang fra andre læresteder kan også gi generell studiekompetanse:

 • Utdanninger som er godkjent i samsvar med §9 i lov om private høyskoler.
 • Utdanninger som har anbefaling fra det tidligere Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU). Vitnemål som lå til grunn for opptaket til den høyere utdanningen, må også legges ved søknaden. Søkere som er tatt opp til høyere utdanning med grunnlag i unntaksregler om generell studiekompetanse, og som har fullført og bestått en slik utdanning på minst to år, har generell studiekompetanse uavhengig av alder.

Vei I, II og III

Søkere som før 1.juni 1997 er tatt opp til, eller kan dokumentere å ha fått vurdert sitt opptaksgrunnlag til universitet eller høyskole på grunnlag av annen utdanning (tidligere vei I, II eller III-vurderinger), har generell studiekompetanse. Det samme gjelder søkere som ble tatt opp til studium ved tidligere distriktshøyskoler og høyskolesenter med hjemmel i §4 b) underpunkt 20 i tidligere forskrift om opptak til regionale høyskoler av 12.12.91 (sist endret 22.12.93). (Kilde: Søkerhandboka 2003, Samordna Opptak)

Oppfyller du ingen av disse kravene?

Dersom du ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. For å søke opptak på grunnlag av realkompetanse må du være over 25 år og ha opparbeidet deg relevant kompetanse til studiet gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller annet. Det er opp til lærestedet å vurdere om du oppfyller kriteriene til opptak på grunnlag av realkompetanse. Opptak på grunnlag av realkompetanse ved en høyskole eller et universitet gir ikke automatisk opptak på grunnlag av realkompetanse ved andre læresteder. Søknadsfristen for opptak på grunnlag av realkompetanse vil normalt være tidligere enn den opprinnelige søknadsfristen, da behandlingen av denne type søknad tar lenger tid.

Ta kontakt med Det teologiske Menighetsfakultet (tlf. 22 59 05 00), dersom du har spørsmål om generell studiekompetanse eller realkompetanse.