Programbeskrivelse

Ph.d-programmet har som målsetting å utdanne forskere med kompetanse i vitenskapelig analyse samt hypotese- og teoridannelse.

Doktorgradsutdanningen ved MF skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Ph.d.-programmet har et omfang på 180 studiepoeng (normert til 3 års studier). Dette inkluderer doktoravhandlingen (150 poeng) og en forskerutdanningsdel (30 poeng). Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet ved MF vitenskapelig høyskole er inndelt i en rekke studieemner. Seminar og kurs tilhørende hvert emne vil dels bli arrangert ved institusjonen, dels ved nasjonalt samarbeid, dels internasjonalt. Hoveddelen av kursene arrangeres og tas ved institusjonen, mens eksterne kurs og seminarer kan ekvivaleres inn etter søknad. Godkjenning av emner forutsetter aktiv deltakelse, kursarbeid, forberedelse og lesning i forbindelse med kursene.

1 studiepoeng (ECTS = European Credit Transfer System) skal tilsvare 25-30 timers arbeid fra kandidaten. 3 studiepoeng skal tilsvare 2 ukers arbeid fra kandidaten.

Studieprogrammet for ph.d./forskerutdanningen følger "Forskrift for graden ph.d. ved MF vitenskapelig høyskole”, gjeldende fra 01.08.2012.

Se hele programbeskrivelsen her (doc)