Aktuelle gjesteforskere

Høst 2021

Oddvar Johan Jensen er professor i teologi og jobber innenfor fagfeltene systematisk teologi, etikk og kirkehistorie. For tiden jobber han med norsk katekismehistorie, og har forskningsinteresser innenfor både kirke- og teologihistorie i bred forstand, norsk og allmenn kirkehistorie.

Jensen har teologisk embetseksamen og praktisk teologisk seminar fra MF, og disputerte ved Teologisk fakultet i Oslo i 1988 på en avhandling om Martin Luthers kristologi. Faglige tyngdepunkter er Martin Luther og luthersk teologi i det 16. århundre og norsk kirkehistorie etter reformasjonen.

Høst 2020

Siiri Toiviainen Rø, ph.d., forsker på tidlig kristne studier med fokus på etikk og antropologi, i hovedsak knyttet til det fjerde århundret. Toiviainen Rø avla sin doktorgrad i historisk teologi ved Durham University i januar 2018. I avhandlingen utforsket hun sammenhenger mellom nytelse, synd og det gode liv i skriftene etter Gregory av Nyssa. Som gjesteforsker ved MF jobbet med et prosjekt om innlemmelsen av anti-epikureisk polemikk i tidligkristen litteratur.

Bredden og dybden i kompetansen på tidlig kristendom ved MF synes jeg er spennende. I løpet av oppholdet som gjesteforsker vil jeg ferdigstille et manus om Gregor av Nyssas syn på nytelse og glede som bestanddeler i en kristen livsførsel. Jeg vil også legge siste hånd på en oversettelse av 1 Clement, som er del av en ny finsk oversettelse av de Apostoliske fedre.

Ted Erho tilbrakte seks måneder som gjesteforsker ved MF fra 15. mars til 15. september i 2020. Erho er doktorgradsstudent i teologi og religion ved Durham University i England. Doktorgradsarbeidet har arbeidstittelen “Antiquarian Prophecy in Babylonia and Israel and the Rise of Apocalyptic».

Høst 2019

Karin Rubenson er doktorgradsstudent i kirkevitenskap ved Uppsala Universitet. Hun var gjesteforsker ved MF i perioden september til desember 2019.  

Min forskning handlar om relationen mellan barn och liturgi. Jag använder mig av insamlat empiriskt material, framförallt i form av intervjuer med barn och vuxna i olika församlingar i Svenska kyrkan i kombination med teoretiskt material från liturgisk teologi, kritiska barndomsstudier och barnlitteraturvetenskap.

Gjesteforskerordningen ved MF.